Nea Radio

Nea Radio

Vinnere av Gollegiella-prisen

SPRÅKPRIS: Karin Tuolja fra Jokkmokk i Sverige fikk den nordiske språkprisen Gollegiella. Foto: Sametinget

Karin Tuolja fra Jokkmokk i Sverige og Jekaterina Mechkina fra Murmansk i Russland tildeles den nordiske språkprisen Gollegiella for 2018.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Karin Tuolja har hele sitt voksne liv jobbet med lulesamisk språk på svensk side. Hun har jobbet som lærer, oversetter, læremiddelutvikler og korrekturleser. Tuolja er en sentral person i det lulesamiske språkmiljøet, og har spilt en viktig rolle for språksamarbeidet mellom norsk og svensk side, spesielt når det gjelder utvikling av ord og termer, samt oversetting av Bibelen.

Jekaterina Mechkina tildeles årets Gollegiella-språkpris fordi hun lenge har jobbet med å styrke kildinsamisk på russisk side. Hun har deltatt i arbeidet med å utvikle ordforrådet og en egen kildinsamisk ordbok. Mechkina har skrevet bøker, oversatt bøker og utvikler læremidler. Gjennom bøkene hennes har mange blitt kjent med livet og kulturen til kildinsamene i Murmansk-området.

Åttende gang

Gollegiella – Nordisk samisk språkpris deles ut for åttende gang. Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Språkprisen kan gå til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for å fremme samiske språk

Gode forbilder

Sametingspresident Aili Keskitalo og statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet gratulere begge prisvinnere.
– Begge prisvinnere er gode forbilder, og er viktige i arbeidet med å styrke lule- og kildinsamisk, sier statsråd Monica Mæland, i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det har vært mange gode forslag på kandidater som har gjort en stor innsats for de samiske språkene. Forslagene dekker så å si alle de samiske språkområdene, og viser stor variasjon og bredde. Både organisasjoner og enkeltpersoner, tradisjonelle og moderne språkarenaer har blitt nominert og vurdert. Den store interessen om prisen, og de mange gode og ulike kandidatene gir grunn til optimisme for fremtiden til de samiske språkene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Juryen har bestått av Neeta Jääskö fra finsk side, David Kroik fra svensk side, Nina Afanasieva fra russisk side, Solvår Knutsen Turi og Jane Juuso fra norsk side.

Prisen ble delt ut i Oslo 26. november til Karin Tuolja. Jekaterina Mechkina får prisen i Murmansk den 29. november.

Julevsaemien jïh kildinsaemien vitnijh Gulliegïele-baalhkeste

Karin Tuolja Jåhkamåhkkeste Sveerjesne jïh Jekaterina Mechkina Murmanskeste Russlaantesne noerhtelaanti gïelebaalhkam Gulliegïele 2018 åadtjoejægan.

Karin Tuolja lea abpe sov geerve jieledem julevsaemien gïeline barkeme sveerjen bielesne. Dïhte lohkehtæjjine, jarkoestæjjine, learoevierhtieevtiedæjjine jïh korrektuvrelohkijinie barkeme. Tuolja akte vihkeles almetje julevsaemien gïelebyjresisnie, jïh aktem vihkeles råållam åtneme gïelelaavenjostosne nöörjen jïh sveerjen bielien gaskem, joekoen gosse lea evtiedimmien bïjre baakojste jïh teermijste, jïh jarkoestimmien bïjre Bijpelistie.

Jekaterina Mechkina daan jaepien Gulliegïele-baalhkam åådtje dov guhkies barkoen åvteste juktie kildinsaemien Russlaanten bielesne nænnoestehtedh. Dïhte meatan orreme barkosne baakoeveahkam evtiedidh jïh jïjtse kildinsaemien baakoegærjam evtiedidh. Mechkina lea gærjah tjaaleme, gærjah jarkoestamme jïh learoevierhtieh evtiedamme. Altese gærjaj tjïrrh jeenjesh leah kildinsaemiej jieliedinie jïh kultuvrine Murmansk-dajvesne åahpenamme.

Gaaktseden aejkien

Gulliegïele - Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka gaaktseden aejkien vadtasåvva. Gïelebaalhka edtja viehkiehtidh dejtie saemien gïelide Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne eevtjedh, evtiedidh jïh vaarjelidh.

Gïelebaalhka maahta aktegsalmetjidie, siebride jallh institusjovnide vadtasovvedh mah aktem stoerre barkoem dorjeme juktie saemien gïelh eevtjedh.

Hijven åvteguvvieh

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jïh staateraerie Monica Mæland Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente gåabpegh baalhkavitnijh læhkoehtieh.

– Gåabpegh baalhkavitnijh leah hijven åvteguvvieh, jïh leah vihkeles barkosne juktie julev- jïh kildinsaemien nænnoestehtedh, staateraerie Monica Mæland jeahta, tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeentesne.

– Gellie hijven raeriestimmieh kandidaatide orreme mah aktem stoerre barkoem saemien gïeli åvteste dorjeme. Raeriestimmieh mahte gaajhkh gïeledajvh feerhmieh, jïh stoerre variasjovnem jïh gamtoem vuesiehtieh. Dovne siebrieh jïh aktegsalmetjh, aerpievuekien jïh daajbaaletje gïelesuerkieh leah nammoehtamme jïh vuarjasjamme sjïdteme. Dan stoerre ïedtjen gaavhtan baalhkan bïjre, jïh dej gellie hijven jïh ovmessie kandidaati gaavhtan dellie doh saemien gïelh aktem hijven båetijen aejkien åadtjoeh, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta.

Neeta Jääsko, Såevmeste, David Kroik Sveerjeste, Nina Afanasieva Russlaanteste, Solvår Knutsen Turi jïh Jane Juuso Nöörjeste leah meatan orreme veeljememoenehtsisnie.

Baalhka vadtasåvva Oslosne gålkoen 26. b. Karin Tuoljese, jïh Murmanskesne gålkoen 29. b. Jekaterina Mechkinese.

Nøkkelord

Siste nytt i Kultur Vis flere

Anna og Emma vant MGPjr

Anna og Emma vant MGPjr

Duoen Anna og Emma (11) vant MGPjr foran 15.000 tilskuere på Telenor Arena lørdag kveld.

MGPjr: Spenninga stiger

MGPjr: Spenninga stiger

I kveld braker det løs i Telenor Arena.

Drømmestipendet til Jens

Drømmestipendet til Jens

Jens Aftret Andersen (15) fra Selbu fikk Norsk Kulturskoleråds Drømmestipend.

På vei tilbake

På vei tilbake

Børge Pedersen fikk livet snudd opp ned i januar i år. Han er kaffegjest i Nea Radio denne uka.

Bokhjørnet

Bokhjørnet

"En Himmel Full Av Skyer" er ukas boktips

Artut også i 2019

Artut også i 2019

I høst blir det Artut med jubileum ei hel uke til ende på Røros.

Siste nytt i Samisk Vis flere

Reindrifta frykter rovdyrtap

Reindrifta frykter rovdyrtap

Sametingsrådet er bekymret for de store rovdyrtapene som reindriftsnæringen igjen står overfor. Sametingsråd Berit Marie Eira mener at situasjonen er uholdbar og ber staten om å prioritere beitenæringene.

Samisk litteratur til verdens største bokmesse

Samisk litteratur til verdens største bokmesse

Sametingsrådet gir 200.000 kroner i støtte til den samiske forlegger- og avisforeningen SÁLAS for deltakelse i anerkjente Frankfurter Buchmesse.


Utfordrende tema på eget språk

Utfordrende tema på eget språk

Samiske barn og unge skal få lære om utfordrende temaer på sitt eget språk.

Godt fornøyd, men spent på fortsettelsen

Godt fornøyd, men spent på fortsettelsen

Hør lederen i Holtålen Snøscooterklubb evaluere sesongen.

Vant Sámi Grand Prix

Vant Sámi Grand Prix

Saara Hermansson fra Stornäs i Västerbotten vant Sámi Grand Prix.

Fornøyd med sesongen i Gauldalsløypa

Fornøyd med sesongen i Gauldalsløypa

Atle Engan er spent på evalueringa av prøveåret.

Siste med #SamiskVis flere

Utfordrende tema på eget språk

Utfordrende tema på eget språk

Samiske barn og unge skal få lære om utfordrende temaer på sitt eget språk.

Vant Sámi Grand Prix

Vant Sámi Grand Prix

Saara Hermansson fra Stornäs i Västerbotten vant Sámi Grand Prix.

Reindriftsloven endres

Reindriftsloven endres

Regjeringen fremmet onsdag en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i reindriftsloven.

Siste med #KulturVis flere

Finalen i dag

Finalen i dag

Klart for siste episode av Game of Thrones.

Benny Borg til Søndre

Benny Borg til Søndre

Det er mye som skjer på Søndre Kulturhjørne i Stjørdal framover. Først ute er selveste Benny Borg 16. mai.

Lokket bilinteresserte til Stjørdalshallen

Lokket bilinteresserte til Stjørdalshallen

Publikum strømmet til da Stjørdal motorshow åpnet dørene for første gang i helga.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...