ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Debatt:

– Vindkraftmotstanden øker betydelig når folk ser hvor store inngrepene er

Foto: Fredrik Fredriksen

Leserinnlegg fra Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Først når vindkraftverkene kommer opp i naturområdene ser folk hva inngrepene innebærer. Da øker også motstanden vesentlig viser nye undersøkelser. I dag har debatten rundt vindkraft tilspisset seg og preges av høyrøstede og polariserte fronter. Utbyggingen er sterkt konfliktskapende og på mange måter direkte ødeleggende for lokalmiljøene som rammes. Vi redder ikke klimaet med å ødelegge naturen og lokalsamfunnene. Slik kan det ikke fortsette.

Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening har hele tiden vært kritiske til konsekvensene av å industrialisere våre naturområder. Vårt hovedbudskap er; vi må ta langt større hensyn til natur, landskap og friluftsliv! Vårt syn er godt forankret blant DNTs 300 000 medlemmer. Derfor er det spesielt interessant å se hvordan vårt standpunkt gjenspeiler seg i både den trønderske og Norske befolkning. Men først må vi spole vi tiden to år tilbake.

I 2018 vedtok DNT en vindkraftkritisk resolusjon som fikk mye oppmerksomhet. Dette året økte utbyggingstakten betraktelig og NVE begynte sitt arbeid med en rammeplan som skulle legge til rette for enda mer utbygging. Samtidig hadde vindkraft - ifølge Ciceros klimaundersøkelse - bred støtte i folket (64,5%) mens andelen negative bare utgjorde rundt 10%. Året etter var mostanden mer enn fordoblet, samtidig som problematikken ble satt på dagsorden av lokale, regionale og tidvis nasjonale medier. Mange begynte å se konsekvensene av de enorme naturinngrepene, og forsto at dette ikke er naturvennlig kraftutbygging.

I 2019 gikk Norstat enda grundigere til verks i en sin undersøkelse. Det viste seg at langt flere var negative til vindkraft om de reelle forutsetningene ble forelagt. 60% ønsket ikke utbygging i urørt natur mens 71% ønsket ikke vindkraftverk som forstyrret dyrelivet. I 2020 har nå andelen økt ytterligere, og vi ser i tillegg at en klar majoritet ikke ønsker vindkraft i områder de ofte går tur. Dette er interessante tall i et samfunnsperspektiv. Vindkraft vil alltid medføre forstyrrelser av dyreliv og vil stort sett alltid bygges i noens turområder. Skal vi akseptere det?

Vår samfunnsrolle i Trøndelag er å legge til rette for at store og små skal kunne bedrive friluftsliv på en helsefremmende og bærekraftig måte. Vi ser at ønsket om å skåne de gjenværende naturområdene for vindindustri er langt større i Trøndelag og fylker med mye utbygging enn i områder uten. Dette forteller oss at industriens fremferd setter spor som ikke lenger har forankring i folket. I Trøndelag er nå kun 37% positive til mer vindkraft på land, og vi har i tillegg et fylkesting og et stort antall kommunevedtak i ryggen når vi sier at vi har ofret nok natur til arealkrevende vindkraft.

Hvordan er så fremtidsutsiktene? Får vi gjennomslag for våre synspunkt? For en måneds tid siden deltok vi i et møte med Olje- og Energidepartementet om stortingsmeldingen om konsesjonssystemet for vindkraft. Her fikk trønderske organisasjoner, offentlig forvaltning, reindriftsaktører og berørte grunneiere sagt tydelig ifra om hvilke grep som må tas; naturen og friluftslivet må vektes høyere, utredninger må stå i stil til inngrepene, fagmyndighetenes innspill må vektes tyngre og reindriftas næringsgrunnlag må opprettholdes.

Vi ser fram til behandlingen av denne stortingsmeldingen og vi kommer til å si tydelig fra til våre stortingspolitikere. Vi oppfordrer alle til å si klart fra om hvilken verdi naturen har for alt liv og for vår livskvalitet. Det må bli vanskeligere, ikke lettere å få lov til å forsyne seg av våre felles naturområder.

Nina Pettersen Daglig leder Nord-Trøndelag Turistforening

Frode Støre Bergrem Daglig leder Trondhjems Turistforening

ANNONSE