ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Villreinen skal tas bedre vare på ved en kvalitetsnorm

Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta vare på den europeiske villreinen. Opprinnelig fantes villrein i hele fjell-Norge, og i store sammenhengende bestander.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På grunn av menneskelige inngrep er villreinen i Norge i dag fordelt på 24 mer eller mindre atskilte områder. Disse delbestandene er utsatt for ulike typer press, og det er fare for ytterligere fragmentering av leveområdene.

For å bedre situasjonen for villreinen har kongen i Statsråd den 23. juni i år fastsatt en kvalitetsnorm for villrein.

Kvalitetsnormen vil vise når et villreinområde har god, middels eller dårlig kvalitet. Hvert fjerde år skal villreinområdene vurderes ut fra bestandsforhold, lavbeite, leveområde og menneskelig påvirkning.

Kvalitetsnormen fastsetter at det er et mål å nå minimum middels kvalitet for de enkelte villreinområdene. På lengre sikt er det et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Trøndelag har del i tre nasjonale villreinområder; Snøhetta, Knutshø og Forollhogna. For disse er det et langsiktig mål at de har god kvalitet.

Kvalitetsnormen er bygd opp etter et system med farger som trafikklys. Grønt lys betyr at villreinområdet har god tilstand, gult lys middels tilstand, mens rødt lys betyr dårlig tilstand.

Arbeidet med å innhente informasjon som tilstanden skal vurderes ut fra, er allerede i gang. Kvalitetsnormer er hjemlet i Naturmangfoldlovens § 13. Kvalitetsnormen for villrein er den andre som vedtas. Normen for atlantisk laks var den første.

Nøkkelord

ANNONSE