Annonse
Nea Radio

Vil ikke ha vindkraft i kommunen

Interpellasjon fra Rødt Stjørdal

Interpellasjon: Stjørdal Rødt ber kommunestyret sørge for at kommunen fjernes fra Olje- og energidepartementets nasjonale ramme for vindkraft. Foto: TrønderEnergi

Rødt Stjørdal ber kommunestyret formidle til Olje- og energidepartementet at kommunens områder må fjernes fra nasjonal ramme for vindkraft.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Interpellasjon kommunestyremøte Stjørdal 22.08

Forslaget fra NVE til Nasjonal ramme for vindkraft på land har pekt ut store områder i Trøndelag som aktuelle for vindkraftutbygging. Stjørdal kommune er en del av foreslått vindkraftområde «Indre Sør-Trøndelag», hvor blant annet innfallsporten til Storskarven, fjellområdet rundt Kvitfjellhytta og grenseområder til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er områder med spesielt høyt konfliktnivå. Området som foreslås som vindkraftområde i Stjørdal er også viktige næringsarealer for den sørsamiske reindrifta.

40% av totalt areal i Nasjonal ramme er plassert i Trøndelag. Fylkestinget har i sitt høringssvar vedtatt at man ikke ønsker mer utbygging i Trøndelag på bakgrunn av at Trøndelag allerede har bygd ut og planlagt en stor andel av total norsk vindkraftproduksjon. Mange kommuner har nå sendt inn negative høringssvar, og vi risikerer at departementet ser på Stjørdal som likegyldige eller positive til utbygging hvis vi ikke sender et politisk behandlet svar på nasjonal ramme. Manglende svar vil kunne bli brukt mot kommunen ved eventuelle fremtidige utbyggingsplaner. Å fatte et vedtak på dette haster, da Nasjonal ramme har høringsfrist 1. oktober.

Vindkraftutbygging skaper stor splid mange steder i landet. Fortvilte innbyggere erfarer at deres naturområder ofres samtidig som fellesskapets goder tilfaller noen få. Motstanden øker samtidig som inngrepene blir langt mer tydelige nå som vindkraftverkene etter hvert ferdigstilles og konfliktnivået setter temaet på dagsorden. FNs naturpanel har nettopp kommet frem til at forringelse av arealer og tap av biologisk mangfold er den mest prekære globale trusselen. Klimautfordringen løses altså ikke ved å bygge ned norsk natur. Norge har i overskuelig fremtid nok kraft til grønn omstilling og vi bør satse på energieffektivisering, solenergi på tak, oppgradering av vannkraftverk og vindkraft til havs. Vi bør derfor ta vare på Stjørdals unike naturområder til gode for friluftsliv, bolyst, naturverdier og reindrifta.

Forslag til vedtak:

Stjørdal kommunestyre ber Olje- og energidepartementet fjerne kommunens områder fra nasjonal ramme for vindkraft på bakgrunn av konflikt med reindrift og store natur- og friluftslivsverdier.

Espen Myhr Grandalsmo
Gruppeleder Rødt Stjørdal

Nøkkelord