ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ødeleggelse av kulturminne i Holtålen:

- Vil berømme Allskog for etterrettelighet

Illustrasjon: Tømmerhogst. Bildet er ikke tatt på det aktuelle stedet. Foto: Per Magne Moan

Trøndelag fylkeskommune vil berømme Allskog for etterrettelighet da de ødela et kulturminne under arbeid i skogen i Holtålen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Det var 27. oktober Allksog kom i skade for å ødelegge et kulturminne under skogdrift i Holtålen kommune. Nå har Trøndelag fylkeskommune sett nærmere på saken.

Har utvist etterrettelighet

- Det er beklagelig at kulturminner blir utsatt for skade til tross for at de er registrert og at det derfor burde være mulig å hensynta dem. Vi vil likevel berømme Allskog for utvist etterrettelighet ved at det ble tatt kontakt med kulturminnemyndighetene straks situasjonen var blitt kjent, skriver de i en pressemelding.

I Askeladden, som er kulturminnedatabasen, beskrives kulturminnet slik:

Rund steinlegning av middelstor – stor rundkamp og bruddstein, ikke lett synlig i terrenget, men klart markert. I N-kant er steinkretsen gravd delvis ned i bakken og i S-kanten mangler stein i en bredde av 0,4 m. Kull ble ikke påvist i midtpartiet. Overvokst med mose. I Ø-kanten av gropa står ei større gran.

Mål: Diam. 2,5 rn, bredde på steinmuren 0,4 m, h. 0,1-0,2 m. Funksjon og alder uviss, men steinkretsen kan være samisk/forhistorisk.

Ikke samisk kulturminne

Allskog la seg helt flat etter hendelsen og beklager den uopprettelige skaden. Organisasjonssjef i Allskog, Oddny Estenstad forklarte at kulturminnet ble ødelagt på grunn av en driftsvei som ble lagt gjennom terrenget.

På grunnlag av beskrivelsen av kulturminnet ble det tatt kontakt med Sametinget ved Bjørn Berg og avtalt en felles befaring.
I befaringsnotatet fra 2. november konkluderte de med at det ikke dreier seg om et samisk kulturminne.

Steinkretsen ble videre av Sametinget tolket som et anlegg som mest sannsynlig stammer fra nyere tid, mulig fundament til en liten løe eller et sommerfjøs.

- Etter å ha vurdert dokumentasjonen i form av bilder og beskrivelser fra utført befaring slutter fylkeskommunen seg til denne vurderingen. Steinkretsens form, struktur og utseende tilsier at den med stor sannsynlighet ikke er så gammel at den faller inn under kulturminnelovens fredningsbestemmelser, står det i pressemeldingen.

Sak avsluttet

- På grunnlag av denne tolkningen har kulturminnets vernestatus i Askeladden blitt endret fra automatisk fredet til ikke fredet.
Selv om kulturminnet ikke er fredet bør det likevel i størst mulig utstrekning bli liggende i fred som et minne om tidligere tiders utnyttelse av utmarksressursene.

Fylkeskommunen mener det bør vurderes en enkel istandsetting av terrenget rundt kulturminnet, som for eksempel fjerning av kvist og utjevning av kjørespor.

- Vi anser med dette saken som avsluttet fra vår side, skriver fylkeskommunen til slutt i pressemeldingen.

ANNONSE