ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Våre hjem skal ikke beskattes

Leder i Pensjonistpartiet i Holtålen, Olav Halvor Megård (til venstre) og fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag, Svein Otto Nilsen. Foto: Per Magne Moan

Leserbrev fra Pensjonistpartiet i Holtålen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 08.03.2019 kl 22:48

ANNONSE
Annonse

Eiendomsskatt og Pensjonistpartiet i Holtålen

I en kommune som vår er din bolig et sosialt gode. Fravær av marked for boligspekulaneter sikrer at våre boliger er våre hjem og ikke objekter for rask fortjeneste ved omsetning.

Våre hjem skal ikke beskattes. Det er Stortinget som skal fastsette skatter og avgifter - ikke tilfeldige kommunepolitikere.

Eiendomsskatten er usosial og urettferdig. Den tar ikke hensyn til om du har høy eller lav inntekt. Den tar heller ikke hensyn til hvor mange du forsørger eller om det er en eller flere som har inntekt i husstanden. Den er heller ikke differensiert etter hvor du bor i kommunen.

Det gir en skjev byrdefordeling mellom innbyggerene. I kommunale boligfelt er det lagt ned betydelige verdier i grunnlagsinvesteringer i form av vei, vann og kloakk med fortsatt utvidet service i form av brøyting, strøing etc. I kontrast til dette har bosatte ute i grendene ofte lange gårdsveier som de har opparbeidet uten kommunal støtte og som de bekoster vedlikeholdet av sjøl.

Det samme med fiberbredbånd til grendefolk som er svært dyrt å opparbeide da det er få husstander til å dele kostnadene. Dette står i sterk kontrast til de som bor i regulerte strøk eller langs hovedveiene. Det er uforståelig og fullstendig samvittighetsløst fra det sittende kommunestyre at de ikke har vært eller er opptatt av dette.

Ta hele kommunen i bruk er SP sitt slagord. Det har vi ikke sett noe til utenom skyhøye kommunale avgifter. Honnørordene til AP om solidaritet og rettferdighet finnes ikke i praktisk politikk - kun i 1.mai talene. Pensjonistpartiet vil fra dag en arbeide for å redusere eiendomsskatten og fjerne den helt i løpet av kommende periode.

Kommunestyrets vedtak om å retaksere alle eiendommer i 2019 vil vi sette til side da vi mener dette er et knep for å motvirke sentrale myndigheters fastsatte maxgrense på 4 promille av eiendomsverdien.

Eiendomsskattelovens begrunnelse for retaksering er at det har skjedd en verdistigning i løpet av de 10 siste år. En slik verdistigning for vår kommune oppleves ikke reell for andre enn de som har ledet kommunen ut i uføre og trenger altfor mye penger på grunn av manglende mot til å gjøre upopulære kutt. I tillegg er det rettslige grunnlaget for taksering av landbrukseiendommer ikke avklart.

Landbrukseiendommer er underlagt landbrukstakst og kan som regel ikke omsettes over en slik takst. Uten rettslig avklaring er det umulig å komme fram til et riktig beregningsgrunnlag.

Vi møter pensjonister som er fortvilet - spesielt over eiendomsskatten. Flere forteller at de må låne penger av barn, slekt og venner for å kunne betale i rett tid. Ved å fjerne eiendomsskatten viser vi pensjonister, trygdede og aleneboere respekt og gir dem verdigheten tilbake. Alle med eiendom vil få en økt kjøpekraft i året på ca 6000 kr med dette tiltaket. Kommunenorge har misforstått og feiltolket lovgivers intensjon med Eiendomsskatteloven.

Det har nemlig aldri vært lovgivers hensikt at pensjonistene skulle berge ambisiøse og oppsvulmede kommunebudsjetter.

Vi ønsker å øke hyttebyggingen. Ved å fjerne eiendomsskatten øker vi kommunens attraktivitet for at nybyggere skal velge Holtålen kommune. Pensjonistpartiet ønsker å være en garantist mot kommunesammenslåing med kommuner som har gjort seg avhengige av eiendomsskatten.

Vi vil derfor be om velgerenes tillit ved høstens kommunevalg. En stemme til Pensjonistpartiet er en stemme til økt bo og fritidsglede, lavere kommunale skatter og avgifter, et slankere og enklere byråkrati. Pensjonistpartiet vil gi kommunen et nytt image - fra NEI - kommune til JA - kommune.

Ålen, 8. mars 2019

Olav H Megård
Leder av Pensonistpartiet i Holtålen

Nøkkelord

ANNONSE