ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu:

Utvider Storvika naturreservat

Foto: Jon T. Klepsland

Regjeringen har i statsråd fredag vedtatt å utvide Storvika naturreservat i Selbu. 

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Storvika naturreservat ble opprettet i 2017 og nå har området blitt utvidet. Dette er en del av det nasjonale målet med å verne 10 % av norske skogsområder.

Verneformål og særskilte verneverdier

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av ei li med varmekjær gammel gran-, furu- og lauvskog.

Området har store forekomster av lågurtskog, også kalk-lågurtskog, med en variert og rik karplanteflora, herunder edellauvskog med alm og hassel.

Utvidelse av tidligere område

Området er en utvidelse av Storvika naturreservat østover i brattlia ned mot Selbusjøen. Området består av gammel furuskog med innslag av kalk- og lågurtfuruskog (VU) og med rike berg. Tresjiktet er dominert av furu, i tillegg inngår litt gran, bjørk, osp og rogn.

Området vil supplere vernekvalitetene i det eksisterende Storvika naturreservat på en positiv måte. Med denne utvidelsen fanger Storvika naturreservat på en god måte kvalitetene i de registrerte naturtyper på nordsida av Selbusjøen fra Dragsten i vest til Oksen i øst.

Rødlistet natur

Følgende rødlistede naturtyper finnes innenfor området: Kalk- og lågurtfuruskog (VU).

Området dekker følgende regionale mangler (Trøndelag sør): Skog i sørboreal vegetasjonsseksjon, kalkskog i form av kalk- og lågurtfuruskog.

Foto: Skjermdump fra Regjeringen.no

ANNONSE