Annonse
Nea Radio

Utfordrende tema på eget språk

Mikkel Eskil Mikkelsen er medlem i sametingsrådet. Foto: Kenneth Hætta

Samiske barn og unge skal få lære om utfordrende temaer på sitt eget språk.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Sametinget prioriterer 10 millioner kroner til digitale læremidler for å forebygge trakassering, rusmiddelmisbruk, vold og overgrep.

Tall fra Elevundersøkelsen viser at samiske elever opplever mobbing i sin skolehverdag. Forskning gjort av forsker Astrid M. A. Eriksen ved Senter for samisk helseforskning viser at samiske kvinner i Norge har opplevd mer vold og overgrep enn norske kvinner. Det finnes få læremidler om disse temaene.

Viktig med kunnskap

– Dette er en alvorlig og uakseptabel situasjon, vi må skaffe læremidler som skolene kan bruke og som kan forebygge trakassering, rusmiddelmisbruk, vold og seksuell overgrep, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.
Samiske barn og unge behøver å få opplæring og reflektere om disse temaene og utfordringene på sitt eget språk.
– Vi må våge å synliggjøre, snakke og diskutere om sakene. For meg er det vesentlig at samiske lærere får gode læremidler til bruk i opplæringen, sier Mikkelsen.

Kunngjort konkurranse


Sametinget har nå kunngjort en konkurranse med formål å inngå rammeavtale med læremiddelprodusenter, som kan produsere tverrfaglige digitale læremidler på nord-, lule- og sørsamisk for grunnskole og videregående opplæring innenfor temaene:

Kropp, seksualitet og grensesetting
Forebygging av rus, vold og overgrep
Forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering

Konkurransen er publisert på nettstedet Doffin.no. Frist for å levere inn tilbud er 7. juni 2019. 
Sametinget håper å få inn mange gode tilbud.

– Informasjon, kunnskap og forståelse gir oss håp om å klare å endre utviklingen av samfunnet mot en bedre retning, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Saemien maanah jïh noerh edtjieh åadtjodh haestiedihks teemaj bïjre lïeredh jïjtsh gïelesne

Saemiedigkie 10 millijovnh kråvnah prioriterede digitaale learoevierhtide juktie trïegkenassem, båajhtoeh åtnoem geeruvevoeteste, vædtsoesvoetem jïh daaresjimmiem heerredidh.

Taalh Learohkegoerehtimmeste vuesiehtieh saemien learohkh irhkemem dååjroeh sijjen skuvleaarkebiejjien. Dotkeme maam dotkije Astrid M. A. Eriksen Saemien healsoedotkemejarngesne lea dorjeme vuesehte saemien nyjsenæjjah Nöörjesne leah vielie vædtsoesvoetem jïh daaresjimmiem dååjreme goh nöörjen nyjsenæjjah. Vaenie learoevierhtieh daej teemaj bïjre gååvnesieh.

Vihkeles daajrojne

– Daate akte itjmies tsiehkie maam ibie maehtieh jååhkesjidh, tjoerebe learoevierhtieh reebledh mejtie skuvlh maehtieh nuhtjedh jïh mah maehtieh trïegkenassem, båajhtoeh åtnoem geeruvevoeteste, vædtsoesvoetem jïh seksuelle daaresjimmiem heerredidh, saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta.
Saemien maanah jïh noerh daarpesjieh lïerehtimmiem åadtjodh jïh daej teemaj jïh haestemi bïjre ussjedadtedh jïjtsh gïelesne.
– Tjoerebe doestedh vuesiehtidh, soptsestidh jïh digkiedidh daej aamhtesi bïjre, Mikkelsen jeahta. Munnjien vihkeles saemien lohkehtæjjah hijven learoevierhtieh åadtjoeh mejtie maehtieh lïerehtimmesne nuhtjedh, Mikkelsen jeahta.

Gaahtjemem bæjhkoehtamme

Daelie Saemiedigkie aktem gaahtjemem bæjhkoehtamme dejnie aajkojne mierielatjkoem darjodh learoevierhtieprodusentigujmie, mah maehtieh dåaresthfaageles digitaale learoevierhtieh darjodh noerhte-, julev- jïh åarjelsaemien gïelesne maadthskuvlese jïh jåarhkelïerehtæmman daej teemaj sisnjeli:

Kråahpe, seksualiteete jïh raastebïejeme
Heerredimmie geeruvevoeteste, vædtsoesvoeteste jïh daaresjimmeste
Heerredimmie trïegkenasseste, narrahtimmeste jïh sïerredimmeste

Gaahtjeme lea bæjhkoehtamme nedtesijjesne Doffin.no. Deellememierie faalenasseste lea ruffien 7. b. 2019. Saemiedigkie gegkeste gellie hijven faalenassh åadtjodh.

– Bïevnesh, daajroe jïh goerkese mijjese håhkoem vedtieh buektiehtidh evtiedimmiem siebriedahkeste jarkelidh akten buerebe otnjegen vööste, saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta.

Nøkkelord