ANNONSE
Annonse
Nea Radio

TrønderEnergi med rekordresultat

REKORD: TrønderEnergi med rekordresultat. Foto: TrønderEnergi

TrønderEnergi fikk et historisk høyt resultat i første halvår 2019.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

TrønderEnergi fikk et historisk høyt resultat i første halvår 2019. Ut over god ordinær drift er halvårsresultatet i betydelig grad påvirket av etableringen av det nye nettkonsernet, og av kraftsikringskontrakter.

TrønderEnergi-konsernet fikk et resultat etter skatt på 870 millioner første halvår 2019 mot 283 millioner første halvår 2018. I resultatet ligger det en engangsinntekt på 542 millioner som følge av at TrønderEnergi Nett og NTE Nett har gått sammen og dannet felles nettkonsern. Nettgevinsten er en regnskapsmessig oppskrivning og gir ingen likviditetseffekt til TrønderEnergi-konsernet. I tillegg inkluderer resultatet positive verdiendringer på kraftkontrakter på i overkant av 100 millioner etter skatt, mesteparten av dette også uten likviditetseffekt til konsernet.

Driftsresultat før netto andre gevinster og tap som i hovedsak er verdiendring på kraftkontrakter, er 222 millioner kroner første halvår 2019, mot 127 millioner kroner for første halvår 2018.

Siden både nettvirksomheten og det meste av vindkraftproduksjonen i løpet av 2018 og 2019 er skilt ut i egne selskaper hvor vårt inntektsbidrag føres under inntekt fra felleskontrollert virksomhet, er driftsresultatet i TrønderEnergi i all hovedsak relatert til vannkraftproduksjon med tilhørende virksomhet.

Økningen fra første halvår 2018 til første halvår 2019 skyldes i hovedsak høyere produksjon og høyere realisert kraftpris. Kraftproduksjon hittil i år er på 1009 GWh, mot 859 GWh i fjor. Gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3) første halvår 2019 er på 43,31 øre/kWh mot 37,51 øre/kWh første halvår 2018. Oppnådd kraftpris (inkl. sikring) første halvår 2019 ble 39,1 øre/kWh mot 32,7 øre/kWh samme periode i fjor.

- Vi har lagt bak oss et veldig godt økonomisk første halvår i TrønderEnergi-konsernet, og bidratt til å skape betydelige verdier for våre 24 trønderske eierkommuner, KLP og Nordmøre Energiverk, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Han kaller sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett for en milepæl.

- Jeg er ikke i tvil om at dette var et riktig grep å gjøre for alle parter, ikke minst for kundene, og er veldig glad for at nettkonsernet nå endelig er en realitet, sier Gjersvold.

Konsernsjefen er også godt fornøyd med utviklingen i produksjons- og utviklingsdelen av TrønderEnergi.

- I TrønderEnergi-konsernet jobber vi hver dag for å gi Norge ren, fornybar kraft, og bidra til det grønne skiftet. Vi ser at den jobben nytter og gir resultater både for samfunnet og for oss. Vi har gjort mye, men skal gjøre mye mer fremover for å elektrifisere og energieffektivisere Norge, sier Gjersvold.

KONSERNSJEF Ståle Gjersvold i TrønderEnergi leder et selskap i spennende utvikling. Foto: Åge Hojem/TrønderEnergi

ANNONSE