Nea Radio

Nea Radio

Samisk bekymring for NVE-plan

Sametingsråd Silje Karine Muotka: Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi

NVE peker på reindriftsamiske områder i Finnmark og Trøndelag som best egnet for vindkraft i sin nye rapport. – Denne formen for kraftutbygging kan ikke gå på bekostning av sårbare urfolksnæringer, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 04.04.2019 kl 18:29

NVE peker på reindriftsamiske områder i Finnmark og Trøndelag som best egnet for vindkraft i sin nye rapport. – Denne formen for kraftutbygging kan ikke gå på bekostning av sårbare urfolksnæringer, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i Nasjonal ramme for vindkraft på land foreslått 13 områder som NVE mener er best egnet for utbygging av vindkraft. Reinbeiteområder i Finnmark og Trøndelag er med blant disse.

– Vindkraftutbygging kommer i tillegg til andre planlagte inngrep i beiteområdene, som for eksempel utbygging av veier, jernbane, kraftlinjer og hyttebygging, for å nevne noe. I det sørsamiske området er reindrifta allerede under sterkt press på grunn av arealinngrep og dette er en stor og alvorlig trussel mot sørsamisk språk og kultur, sier Muotka.

Rapporten beskriver delvis samisk bruk i områdene

Det er utarbeidet detaljkart for de utvalgte områdene og NVE har også begrunnet hvorfor de ulike områdene er valgt ut. Innenfor områdene er det deler som er ekskludert fra utbygginger, noe som også fremgår av detaljkartene. Det er beskrevet hvordan NVE har vurdert den samlede belastningen for inngrep i de utvalgte områdene.

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener det er viktig at NVE har gjort forsøk på å beskrive samisk bruk som del av kartleggingen. Slike dokumenter mangler alt for ofte et helhetlig kunnskapsgrunnlag når det skal foretas store utbygginger.

– Min bekymring er likevel knyttet til det store og samlede utbyggingspresset på sårbare reinbeiteområder, og at NVE i sin rapport fortsatt legger opp til nye prosjekter i områder der det allerede er svært mange og omfattende arealinngrep. Deler av dette forslaget bidrar til det samlede utbyggingspresset, og det kan ikke Sametinget støtte slik forslaget er nå.

Ber om konsultasjoner

NVE vektla i sin framleggelse av den nasjonale rammen for vindkraft at søknader utenom de utpekte områdene ikke vil bli prioritet. Dette betyr at det ikke legges opp til utbygging av ny vindkraft i Troms og store deler av Nordland. Videre opplyste NVE at rapporten ikke vil ha betydning for vindkraftverk som det allerede er gitt tillatelse til, men at den vil kunne få betydning for vindkraftsøknader som nå ligger til behandling hos energimyndighetene. Slik dette forslaget fremstår vil også vindkraftplaner i Øst Finnmark være uaktuelle for videre utbygging.

– Sametinget har nettopp fått tilgang til rapporten og vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av den. Sametinget vil be om konsultasjoner med Olje- og energidepartementet for å sikre at samiske interesser og rettighetshavere skal ivaretas i videre arbeid med dette forslaget fra NVE. Jeg forventer en klargjøring fra departementet om hvordan de vil forholde seg til søknader som planlegges utenfor de utvalgte områdene, sier Muotka.

Tar saken til plenumsbehandling

Sametingsrådet vil fremme forslaget fra NVE for behandling i Sametinget kommende plenum. Det er viktig at Sametingets politikere får tid og anledning til å uttale seg i en sak som dette. Sametingsrådet mener at vindkraft fortrinnsvis skal etableres nær befolkningskonsentrasjonene, og ikke i uberørte områder som er meget viktige for den samiske befolkningen.

– Det gjelder både vår tradisjonelle bruk av disse områdene og reindriftsnæringen som allerede presses fra mange kanter, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sørsamisk versjon:

Saemien tjoeperdimmie juktie båatsoedajvh mah joe leah tjarke deadtoven nuelesne maehtieh bïegkefaamoebigkemasse åtnasovvedh

NVE båatsoesaemien dajvide Finnmaarhkesne jïh Trööndelagesne tjuvtjede mah bööremeslaakan bïegkefaamose sjiehtieh sov orre reektehtsisnie. Daate såarhts el-faamoebigkeme ij maehtieh prååsehke aalkoealmetjejielemi åvtene båetedh, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

Nöörjen tjaetsie- jïh energijedirektoraate (NVE) lea tjaatsegisnie Nasjonaale mierie bïegkefaamose eatnamisnie raeriestamme 13 dajvh mah NVE veanhta bööremeslaakan sjiehtieh bigkemasse bïegkefaamoste. Båatsoedajvh Finnmaarhkesne jïh Trööndelaagesne leah dej dajvi gaskem.
–Bïegkefaamoebigkeme lissine båata dejtie jeatjah soejkesjamme skilkehtasside gåatomedajvine, goh vuesiehtimmien gaavhtan bigkeme geajnojste, ruevtieraajroe, el-faamoelinjah jïh hæhtjoebigkeme, juktie naakedem neebnedh. Åarjelsaemien dajvesne båatsoe joe tjarke deadtoven nuelesne arealeskilkehtassi gaavhtan jïh daate akte stoerre jïh itjmies aajhtoe åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren vööste, Muotka jeahta.

Reektehtse såemiesmearan saemien åtnoem dajvine buerkeste

Akte detaljekaarhte lea dorjesovveme dejtie vaeljehke dajvide, jïh NVE lea aaj buerkiestamme man åvteste sijjieh leah dejtie ovmessie dajvide veeljeme. Dajvi sisnjeli bielieh gååvnesieh mah eah edtjh bigkemasse åtnasovvedh, naakede mij aaj lea våajnoes detaljekaarhtine. Desnie buerkiestamme guktie NVE lea dam tjåenghkies mööremem skilkehtassijste vuarjasjamme dejnie vaeljehke dajvine.
Saemiedigkieraerie veanhta vihkeles NVE lea voejhkelamme saemien åtnoem buerkiestidh goh akte bielie goerehtallemistie. Dagkerh tjaatsegh ååpsen daamtaj aktem ållesth daajroevåaromem fååtesieh gosse edtja stoerre bigkemh tjïrrehtidh.
–Mov tjoeperdimmie lea læjhkan ektiedamme dan stoerre jïh tjåenghkies bigkemedeadtoevasse prååsehke gåatomedajvide, jïh NVE sov reektehtsisnie annje orre prosjekth dejnie dajvine sjïehteladta gusnie joe lea gellie jïh stoerre arealeskilkehtassh. Bielieh daehtie raeriestimmeste leah akte lissiehtasse dan tjåenghkies bigkemedeadtoevasse, jïh Saemiedigkie ij maehtieh dam dåarjoehtidh guktie raeriestimmie lea daelie.

Konsultasjovni bïjre birrie

NVE sov åehpiedehtiemisnie dehtie nasjonaale miereste bïegkefaamose tjïertesti ohtsemh dej tjïertestamme dajvi ålkoli eah sïjhth prioriteradamme sjïdtedh. Daate sæjhta jiehtedh dah eah sjïehteledtieh orre bïegkefaamoem bigkedh Romsesne jïh stoerre bieline Nordlaanteste. NVE aaj beevni reektehtse ij sïjhth ulmiem utnedh bïegkefaamoevïerhkide mejtie joe lea luhpie vadtasovveme, men dïhte maahta ulmiem åadtjodh bïegkefaamoeohtsemidie mah daelie leah gïetedimmesne energijeåejvieladtji luvnie. Naemhtie guktie daate raeriestimmie vååjnoe daelie dellie bïegkefaamoesoejkesjh Luvlie Finnmaarhkesne eah sïjhth sjyöhtehke årrodh vielie bigkemasse.

– Saemiedigkie aadtjen reektehtsem åådtjeme jïh mijjieh sijhtebe dam eensilaakan gïehtjedidh daelie. Saemiedigkie sæjhta konsultasjovni bïjre birredh Ålja- jïh enegijedepartemeentine juktie gorredidh saemien ïedtjh jïh reakta-aajhterh edtjieh gorresovvedh dennie guhkiebasse barkosne daejnie raeriestimmine NVE:ste. Manne aktem tjïelkestimmiem departemeenteste veanhtedem guktie dah sijhtieh ohtsemh gïetedidh mejtie soejkesjeminie dej vaeljehke dajvi ålkoli, Muotka jeahta.

Aamhtesem gïetedæmman vaalta stoerretjåanghkosne

Saemiedigkieraerie sæjhta raeriestimmiem NVE:ste gïetedæmman Saemiedigkesne buektedh båetije stoerretjåanghkosne. Vihkeles Saemiedigkien politihkerh astoem jïh nuepiem åadtjoeh lahtestimmiem buektedh aktene aamhtesisnie goh daate Saemiedigkien veanhta bïegkefaamoe uvtemes edtja tseegkesovvedh dej dajvi lïhke gusnie gellie almetjh årroeminie, jïh ij dejnie miehtjies dajvine mah leah joekoen vihkeles saemien årroejidie.

–Daate faamosne dovne mijjen aerpievuekien åtnose daejstie dajvijste jih båatsose mij joe lea deadtoven nuelesne gellede lehkeste, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Hilde gleder seg til valget

Hilde gleder seg til valget

Det sørsamiske språket er en av hjertesakene til Røros SVs 3. kandidat.

Trond Hoseth er Malvik Aps valg

Trond Hoseth er Malvik Aps valg

På et medlemsmøte fredag kveld ble det kjent at Trond Hoseth er Arbeiderpartiets nye ordførerkandidat i Malvik.

Stolte av det politiske regnskapet

Stolte av det politiske regnskapet

Styringspartiene er godt fornøyde med perioden som gikk og mener at resultatene viser velgerne hva de etter valget dersom vinden blåser deres vei.

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

– Vi har for tiden et veldig godt arbeidsmarked i fylket, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Et rungende nei til utbygging

Et rungende nei til utbygging

Nei-siden til utbygging av vannkraft i Garbergelva var sterkt representert på møtet Naturvernforbundet inviterte til.

Takket kommunestyret for medfølelsen

Takket kommunestyret for medfølelsen

Bernt Ole Ravlum (AP) er ordfører i Malvik

Det var en beveget Bernt Ole Ravlum som tok over ordførerklubba i Malvik torsdag.

Siste nytt i Samisk Vis flere

Tingretten stopper kraftlinje

Tingretten stopper kraftlinje

TrønderEnergi Vind AS må stoppe arbeidet med kraftlinja som er planlagt mellom Nea Kraftverk i Tydal og det planlagte vindkraftverket på Stokkfjellet i Selbu.

Aina ny samisk veiviser

Aina ny samisk veiviser

Aina Haugom Nordfjell (23 år) fra Røros er en av fire nye samiske veivisere som ble presentert under Márkomeannu-festivalen i Troms.

KAFFEGJESTEN: Anne Lajla Westerfjell Kalstad

KAFFEGJESTEN: Anne Lajla Westerfjell Kalstad

Kommuneoverlegen i Røros og Holtålen er ukas kaffegjest i Nea Radio.

Frykter alternative fakta og samehets

Frykter alternative fakta og samehets

Leder May Britt Lagesen i Samisk Råd i Trøndelag tar sterk avstand fra dagens grunneiermøte i Selbu, som hun frykter vil bidra til alternative fakta og samehets.

Nei til obligatorisk individmerking

Nei til obligatorisk individmerking

Senterpartiet sier nei til obligatorisk individmerking av rein.

Tilskudd til sørsamisk

Tilskudd til sørsamisk

Røros kommune får 300.000 kroner i støtte til etablering av sørsamisk nyhetsside på nett.

Siste nytt i Trøndelag Vis flere

Storsylen Opp og Rensfjellrittet direkte

Storsylen Opp og Rensfjellrittet direkte

Følg begge arrangementene i vår lørdagssending.

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

– Vi har for tiden et veldig godt arbeidsmarked i fylket, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

10. kull på plass

10. kull på plass

Suksessen med Fjelltrainee fortsetter.

Ravlum blir arbeiderpartiets ordfører

Ravlum blir arbeiderpartiets ordfører

Arbeiderpartiveteran Bernt Ole Ravlum blir Malvik Arbeiderpartis nye ordfører i Malvik.

Tagseth klar for RBK

Tagseth klar for RBK

18-åringen går fra Liverpools akademi til Rosenborg

Rosenborg klare for gruppespill i Europa

Rosenborg klare for gruppespill i Europa

OPPDATERT: Hør Meling om interessen som vises ovenfor han, og Moe Dyrhaug om VAR-debuten på Lerkendal.

Siste med #vindkraftVis flere

Stor interesse

Stor interesse

Det var stor interesse da TrønderEnergi inviterte til informasjonsmøte om Stokkfjellet-prosjektet i Selbu.

MDG etterlyser eierne

MDG etterlyser eierne

Tommy Reinås fra De Grønne mener det er på overtid at kommunene som eier TrønderEnergi svarer for seg. - De har også et ansvar for at prosjektene deres er forsvarlige ovenfor mennesker og natur, mener Reinås.

- Vi trenger ingen landvind-bonanza for å satse fornybart

- Vi trenger ingen landvind-bonanza for å satse fornybart

Mandag formiddag leverte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. De Grønne ønsker en rekke tiltak og premisser for politikken, med formål å forhindre ødeleggelse av dyrebar natur.

Siste med #SamiskVis flere

Utfordrende tema på eget språk

Utfordrende tema på eget språk

Samiske barn og unge skal få lære om utfordrende temaer på sitt eget språk.

Vant Sámi Grand Prix

Vant Sámi Grand Prix

Saara Hermansson fra Stornäs i Västerbotten vant Sámi Grand Prix.

Reindriftsloven endres

Reindriftsloven endres

Regjeringen fremmet onsdag en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i reindriftsloven.

Siste med #NyheterVis flere

Trond Hoseth er Malvik Aps valg

Trond Hoseth er Malvik Aps valg

På et medlemsmøte fredag kveld ble det kjent at Trond Hoseth er Arbeiderpartiets nye ordførerkandidat i Malvik.

Stolte av det politiske regnskapet

Stolte av det politiske regnskapet

Styringspartiene er godt fornøyde med perioden som gikk og mener at resultatene viser velgerne hva de etter valget dersom vinden blåser deres vei.

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

– Vi har for tiden et veldig godt arbeidsmarked i fylket, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...