ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tingretten stopper kraftlinje

STOPP: "La fjella leve" var hovedparolen for et arrangementet i Kalvåa i Selbu i september 2017. Nå blir det, iallefall midlertidig, stopp i bygging av ny kraftlinje fra Nea i Tydal til Stokkfjellet i Selbu. Foto: Andreas Reitan

TrønderEnergi Vind AS må stoppe arbeidet med kraftlinja som er planlagt mellom Nea Kraftverk i Tydal og det planlagte vindkraftverket på Stokkfjellet i Selbu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 09.08.2019 kl 08:20

ANNONSE
Annonse

Det er en dom fra Sør-Trøndelag tingrett fra onsdag som nå setter en midlertidig stopp for arbeidet med den nesten tre mil lange planlagte kraftlinja fra Nea til Stokkfjellet.

TrønderEnergi Vind AS har tidligere fått ekspropriasjonstillatelse til å bygge linja gjennom vedtak fra NVE, et vedtak som etter klage også ble stadfestet av Olje- og energidepartementet.

Oppsettende virkning

Sør-Trøndelag tingrett gir klagen fra Gåebrien Sijte såkalt oppsettende virkning inntil reinbeitedistriktet har fått domstolsbehandlet innsigelsene sine.

Beslutninga fra tingretten fører til at TrønderEnergi Vind AS må stoppe arbeidet med kraftlinja som er planlagt mellom Nea Kraftverk i Tydal og det planlagte vindkraftverket på Stokkfjellet i Selbu.

Forsinker og fordyrer

Det betyr at TrønderEnergi Vind AS ikke har rett til å forhåndstiltre nødvendig grunn og rettigheter for den nye 132 kV-ledningen mellom transformasjonsstasjon i Tydal og det planlagte vindkraftverket i Selbu før retten har realitetsbehandlet klagen. Dommen vil trolig både forsinke prosjektet og kan også medføre betydelige økonomiske konsekvenser for utbyggeren.

- Betydelige naturinngrep

- Hvis arbeidet settes i gang, vil dette medføre betydelige naturinngrep som ikke bør gjennomføres før Gåebrien Sijte har fått realitetsvurdert sin klage, heter det i begrunnelsen fra reinbeitedistriktet.

- Inngrepet har betydning for samisk reindrift som har et særlig vern mot inngrep og som har en særlig rett til å få vurdert disse ved norske domstoler. Det vises til ILO konvensjon artikkel 169 artikkel 12 som regulerer samisk reindrift. Dersom arbeidet igangsettes før klagen er behandlet av domstolene, vil dette være i strid med det særlige vernet til samisk reindrift, heter det i begrunnelsen.

- Grundig vurdert

TrønderEnergi Vind AS mener at en klage i utgangspunktet ikke har oppsettende virkning, -jf. tvangsfullbyrdelsesloven $ 5- 16, første ledd. - Det skal ikke gis oppsettende virkning med mindre det er tvil om det avgjørelsen som er truffet og det vil ha svært negative konsekvenser om avgjørelsen blir gjennomført uten at klagebehandlingen avventes.

- Konsesjonsmyndighetene har foretatt en grundig gjennomgang av tiltaket og saksøktes innsigelser til dette. De har også vurdert sakens folkerettslige sider.

- En stans i anleggsdriften vil kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser og medføre en stor fare for at produksjonsanlegget ikke blir ferdigstilt innenfor de frister som er satt for el-sertifikatmarkedet, hevder utbyggeren.

Slutning

Slutningen, eller dommen, er gitt i ett punkt:

I . Klagen fra Gåebrien Sijte over namsmannens beslutning i sak T2019 -178462 gis oppsettende virkning, med den følge at TrønderEnergi Vind AS ikke har rett til å forhåndstiltre nødvendig grunn og rettigheter for ny 132 kV ledning mellom Stokkfellet vindkraftverk og Nea transformasjonsstasjon før retten har realitetsbehandlet klagen.

Ny klage?

Denne klagen gjelder kraftlinja. Når det gjelder selve vindkraftverket på Stokkfjellet, så går klagefristen på namsmannens dom ut i neste uke. Etter det Nea Radio erfarer, kommer Gåebrien Sijte trolig også til å klage på den.

Foto: TrønderEnergi

ANNONSE