ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Samefolkets dag:

Røros SV gratulerer

Røros SV, ved kommunestyrerepresentantene Christian Elgaaen, Hanne Hauge, Hilde Gaebpie Danielsen og Marianne Moseng Breigutu, ønsker hjertelig tillykke med samefolkets dag. Foto: Røros SV

Samefolket har en viktig plass i Norges historie og samtid. Som urfolk har samene rett til å få leve med sin kultur, næringer og språk. Norge plikter å sørge for at disse rettighetene ivaretas, skriver Røros SV i et innlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 06.02.2020 kl 08:46

ANNONSE
Annonse

Samisk og norsk er likeverdige språk. Fornorskingspolitikken har satt de samiske språkene under hardt press. SV vil arbeide for styrking av muligheten til å bruke og lære samisk, både i by og bygd, i nord og i sør. Alle i landet må få bedre kunnskap om samisk historie, språk og kultur gjennom skolegangen. Røros kommune har et særskilt og spesielt ansvar her som forvaltningskommune for samiske språk.

Utøvere av samisk kultur og næring må få spillerom til å drive på egne premisser. Samiske kulturarrangement og institusjoner er viktige møteplasser der samer og andre kan oppleve samisk kultur. Slike møteplasser må det offentlige støtte opp om.

Samiske primærnæringer må gis mulighet til å leve og vokse. Reindrifta er en viktig næring i vår region og er med på å skape mange arbeidsplasser. SV vil hindre at reindrifta mister viktige arealer til vindkraft og gruver.

Samene må sikres avgjørende innflytelse over beslutninger som angår samisk språk, kultur og samfunnsliv. SV vil øke bevilgningene til Sametinget og styrke dets konsultasjonsrett.

SV ønsker at 6. februar skal være en offentlig høytidsdag, der hele Norge tar del i feiringen av samefolket og samisk kultur.

Lahkoe saemien åålmegebiejjine, gaajkh dovnesh!

Christian Elgaaen
Hanne Hauge
Hilde Gaebpie Danielsen
Marianne Moseng Breigutu

kommunestyrerepresentanter Røros SV

Nøkkelord

ANNONSE