Annonse
Nea Radio

Travbanesaken kan avgjøres i april

- Tungt å føle at en ikke kan stole på fattede vedtak

Motstand: Gårdeierne i Leistadområdet protesterer mot travbane. Mandag hadde de Senterpartiet på besøk. Fra Venstre: Ketil Sivertsen (Sp), Johan Ludvig Bjørnstad, fylkesordfører Tomas Iver Hallem (Sp) og Kristian Leistad. Foto: Anne Gundersen

Etter at det ble vedtatt at dyrkajorda på Leistad-Hønstad i Malvik kom inn under hensynssonen, tok Kristian Leistad utdannelse som gjorde ham skikket til å overta slektsgården.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I april avgjør kommunestyret i Malvik etter all sannsynlighet hvorvidt det skal bygges travbane på området Leistad-Hønstad i Malvik.

- Etter at det i 2006 ble vedtatt at området skulle komme inn under hensynssonen og at dette igjen ble forsterket i et vedtak i 2011, valgte jeg å satse og å ta utdannelse for å kunne ta over heimgården, sier Kristian Leistad. Han er en av flere unge bønder i området som kan få framtiden avgjort i kommunestyret i april.

- Det hele virker veldig usikkert nå, sier Leistad.

Orientering Bønder på Leistad-Hønstad hadde mandag politikere fra Senterpartiet på besøk, for å diskutere travbaneutbygging. Foto: Anne Leinum

Mangfold

Området Leistad-Hønstad består av omlag 4200 dekar fulldyrka mark. Her driver en samling større og mindre bruk med husdyr og jordbruk. 30 personer er sysselsatt på brukene og det omsettes for 35 millioner kroner per år. Flere av disse har gjort, eller er i ferd med å foreta generasjonsskifter og Kristian Leistad er ikke den eneste som ønsker en framtid på slektsgården.

- Det er mange som har satset på en fremtid her og som har utdannet seg og investert ut fra vedtakene som tidligere er gjort, forklarer Leistad.

- Det er tungt å oppleve at vi ikke stoler på vedtakene som er gjort.

Hva er en Hensynssone?

En hensynssone er et område avmerket i offentlig arealplan der det skal tas bestemte hensyn ved bruk og utnyttelse av arealet. En hensynssone kan f.eks. innebære at det innenfor sonen skal tas særlig hensyn til å bevare vegetasjon.

Hensynssoner i kommuneplanens arealdel er regulert i plan- og bygningsloven § 11-8. Hensynssoner i reguleringsplan er regulert i plan- og bygningsloven § 12-6.

Hensynssoner er rettslig bindende. Det innebærer at de setter rammer for grunneierens adgang til å sette i gang nye tiltak på eiendommen. Hensynssonene må også legges til grunn når bygningsmyndighetene skal ta stilling til søknader om tiltak.

Jordvern

Alle investeringer vi gjør får en utfordring når vi ikke kan forholde oss til 50 års-perspektivet disse er gjort utifra. Men dette handler også om jordvern, mener Leistad.

- Det blir tatt ut store mengder matjord når nye E6 skal bygges, og dersom man i tillegg velger å legge travbanen hit, så vil dette utgjøre et stort inngrep i det som er prima matjord i Trøndelag. I tillegg er vi bekymret for en dominoeffekt når det gjelder videre utbygging, slik vi ser det andre steder der det anlegges travbaner.

Avgjøres

I april vil det altså etter all sannsynlighet avgjøres om det skal bygges travbane på Leistad-Hønstad eller ikke.

- Det er umulig på dette tidspunktet å si hva som blir utfallet i dette spørsmålet, sier Senterpartiet i Malviks Ketil Sivertsen.

- Men all relevant informasjon skal være på bordet nå, slik at man skal kunne ta en klok avgjørelse. Etter vårt syn skal næring som allerede er på stedet bevares. Og du skal lete lenge etter en mer langsiktig næring enn landbruket, mener Sivertsen.

Frist for å avgi stemme er dessverre utløpt.

Klikk her for å se resultatet

Håper

Kristian Leistad har ikke gitt opp håpet.

- Nei, når jeg hører på de som er her i dag, så er det klart jeg håper at det kan gå bra. Han innrømmer at pengene som utbyggere frister med kan være forlokkende.

- Når en opplever å få slike tilbud mange nok ganger, er det mange som gir etter. Men jeg ønsker meg at flere i min generasjon holder på sitt og blir med for å drive landbruket her inn i framtiden.

Hør intervjuet:

Johan Bjørnstad, Kristian Leistad, Tomas Iver Hallem og Ketil Sivertsen om travbaneutbygging på Leistad
Foto: Anne Gundersen

Nøkkelord