ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stabilt sykefravær i Trøndelag

STABILT: Sykefraværet i Trøndelag holder seg stabilt, men trønderne er litt sykere enn i landet forøvrig. Foto: Marit Langseth

Sykefraværet i Trøndelag lå på 5,4 prosent i fjerde kvartal i 2018, som tilsvarer en svak økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017. Trønderne er litt mer syke enn landsgjennomsnittet, som er på 5,1 prosent.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Blant de mest folkerike kommunene har Trondheim lavest sykefravær med 4,9 prosent. Deretter følger Levanger med 5,3 prosent, Steinkjer med 5,7 prosent og Stjørdal med 5,9 prosent.

- Vi ser at sykefraværet holder seg stabilt på fylkesnivå, mens nivået varierer en del mellom kommunene: I de mindre kommunene vil naturlig nok små endringer gi store utslag. Men faktisk har halvparten nedgang i sykefraværet, og det er positivt, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Høyest fravær innenfor helse og omsorg

Fordelt på bransjer var sykefraværet høyest innenfor helse- og sosialtjenester, der det var 7,7 prosent sykefravær ved utgangen av 2018. Dette er imidlertid 0,1 prosentpoeng lavere enn i 4. kvartal 2017. I andre næringer som sysselsetter mange, som bygg og anlegg, var sykefraværet relativt lavt på 4,7 prosent. Industrien hadde 4,9 prosent, mens varehandel og undervisning hadde henholdsvis 5,1 prosent og 5,2 prosent.

Sykefraværet er fortsatt klart høyest i kommunal forvaltning (7,5 prosent) deretter følger privat sektor (4,8 prosent) og statlig forvaltning (4,7 prosent). Sykefraværet har gått ned i statlig forvaltning, mens det har økt noe i øvrige bransjer.

- Noen bransjer har større utfordringer med sykefravær enn andre. Gjennom den nye IA-avtalen vil vi sammen med partene i arbeidslivet spisse innsatsen enda mer inn mot de bransjene og bedriftene med mest potensial for å få fraværet ned. Det er et mål at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, sier Wigum.

Flest med muskel- og skjelettlidelser

Hver tredje sykemelding skyldes muskel- og skjelettlidelser, fulgt av psykiske lidelser som står for om lag en av fem sykemeldinger.

Muskel- og skjelettlidelser er samlet sett mer vanlig hos middelaldrende og eldre, men det er store forskjeller mellom de ulike underdiagnosene. Muskel og skjelettlidelser dominerer uavhengig av kjønn, men det er en noe høyere andel menn enn kvinner med denne diagnosen, mens det er en noe høyere andel kvinner enn menn med psykiske lidelser. Den tredje store diagnosegruppen er sykdommer i luftveiene.

Bente Wold Wigum er regiondirektør i Nav Trøndelag Foto: Nav

Nøkkelord

ANNONSE