ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Spørsmål ved barnehagesituasjonen i Røros kommune

Ysterhagaen barnehage som også har egen samisk avdeling. Foto: Nils Kåre Nesvold

Etter høsten 2020s opptak til barnehagene i Røros kommune ble det orientert om at det var flere barn som ikke hadde fått plass. Dette var en sak som skapte debatt i kommunen og situasjonen har vært uavklart i lang tid.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Under torsdagens kommunestyremøte ønsket kommunestyrerepresentant Jon Anders Kokkvoll en oppdatering på hvordan situasjonen i kommunen er og stilte ordfører Isak Busch to spørsmål.

Status for opptaks situasjonen i kommunen

Kokkvoll ønsket en redegjørelse av ordføreren om status for antall barn som ikke har barnehageplass pr i dag, og hva er prognosene frem til opptaket høsten 2021?

Ordførerens svar til Kokkvoll:

- For 2021 har Røros kommune nå tildelt plass til fire barn som har søkt om plass nå i vår. Brev er underveis i posten. Det betyr at det er tildelt til de som ønsker plass t.o.m. april. Da er det foreløpig fullt på småbarnsavdelingene, og søknader om plass etter april får per nå ikke plass. Det er noen storbarnplasser ledig per i dag.

- Jeg vil understreke at alle som har lovfestet rett på barnehageplass får det i Røros kommune, sa Busch under torsdagens kommunestyremøte. Han fortsatte redegjørelsen med å orientere om høstens opptak.
-Det er i overkant av 40 barn som blir født fram til 1. august-som kommunen vet om per i dag. Det er en usikkerhet her med tanke på de som ønsker barnehageplass fra høsten 22. Alle er enda ikke født, og noen er heller ikke «laget» enda. Det kan også være at noen drøyer med å ta kontakt med helsetjenesten, og derfor ikke er registrert i systemet. Kommunedirektøren har gitt tilbakemelding om at de skal se på mer konkrete planer når en klarere fasit foreligger til sommeren, og at dette da må med inn i budsjettprosessen. Alle barn som har rett på plass, skal få plass.

- Jeg vil gjerne presisere at ordføreren har et sterkt ønske om at vi skal kunne tilby løpende opptak i våre barnehager, for som kommunestyret er godt kjent med, risikerer barn som er født på «feil» tid risikere å ikke ha rett på plass før de er nærmere 1,5 år, med de utfordringer det innebærer for de berørte familiene.

- Det må også sees på om vi kan få til et større tilbud til samiske barn. Det er noen prinsipielle diskusjoner som må tas i den forbindelse, bl.a. om det er ønskelig å blande samiskspråklige og norskspråklige barn, om vi kan la noen plasser stå ledig når vi har få plasser, eller om barn som allerede har plass kan bli flyttet osv.

Bygging av ny(e) barnehage(r)

Kommunen har også i flere år jobbet med bygging av ny barnehage(r). Kokkvoll ønsket også en orientering om hvordan man arbeidet med dette og stilte ordføreren spørsmål om dette, samt om man kan forvente at tidsplanen(e) holdes til ny (e) barnehage(r) er klar(e).

Ordførerens svar til kommunestyre representant Kokkvoll;

- Når det gjelder status på bygging av barnehage har formannskapet bedt kommunedirektøren gå i dialog med Verket AS for å se på mulighetene for å få til en barnehageetablering der. Det er ventet at rapporten som synliggjør muligheter og utfordringer med å realisere en barnehage i Verket vil være klar i uke 11. Jeg vil sørge for at kommunestyret vil holdes orientert om dette.

- Dersom kommunen beslutter å bygge nye barnehage( r ) selv, er Ysterhagaen tidligere utpekt som en av to lokasjoner. Formannskapet ble i slutten av november presentert for at tomten til Bergstaden Camping kunne egnet seg som barnehagetomt, men dette er ikke kommunal grunn og vi vet heller ikke om eiere er ønsker å selge.

- Dersom det ikke blir bygging av barnehage i Verket må kommunen gå i forhandlinger med private grunneiere som eier områder som kan egne seg for nytt barnehagebygg.

- Dersom kommunen selv skal bygge to nye barnehager er utgangspunktet at den ene skal stå ferdig i januar 2023 og den andre i 2024. Ut ifra tilbakemeldinger fra barnehagene selv er det imidlertid mest hensiktsmessig med innflytting i nye barnehagelokaler ved barnehageårets start i august.

- Jeg ser frem til å få sett resultatet av det pågående arbeidet knyttet til en mulig barnehageløsning i Verket, og resultatet av dette. Da er det naturlig at kommunestyret tar stilling til dette, og avgjør hvorvidt vi skal gå videre med det alternativet

- Jeg tror hele kommunestyret kan stille seg bak at det haster med å få på plass nye og permanente barnehager, og jeg ser virkelig frem til den dagen de første barna flytter inn i nye og gode barnehagelokaler.

ANNONSE