ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkesmannen:

Slik står det til med fraværet i videregående skole

Selbu videregående skole Foto: Nea Radio/illustrasjonsbilde

Fylkesmannen uttaler seg om fraværet blant elever ved videregående skole i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Etter at fraværsregelen ble innført i den videregående skole har det vært mange spekulasjoner knyttet til hvilken effekt den vil ha på fraværet på kort og lang sikt for elevene i den videregående skolen. Etter sammenslåingen mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke, har vi muligheten til å se på en samlet utvikling de to siste årene. Samlet sett er det små endringer, men noen funn er likevel svært interessante. Her vil median fraværsdager og median timer bli presentert for noen utvalgte år, program og kjønn.

Selv om man ikke kan vektlegge funn knyttet til tilsynelatende utvikling, er det likevel viktig å følge med utviklingen basert på det vi vet til nå, slik at eventuelle tiltak kan settes inn så raskt som mulig.

Fraværet samlet sett for elevene i videregående i skoleåret 2017/18 var 4 dag og 9 timer, og for skoleåret 2017/18 var det gått opp 2 timer. Det vil si 4 dager og 11 timer.

Sammenlignet med resten av landet, var median for landet samlet sett 1 dag mindre og 1 time mer i skoleåret 2017/18. Det vil si 3 dager og 10 timer. For skoleåret 2018/19 var median fravær for landet 3 dager og 11 timer.

Hvordan er så fraværet på det ulike trinn i Trøndelag? På vg 1 hadde studieforberedende 1 dag mindre enn yrkesfag både 2017/18 og 2018/19. Yrkesfagelevene på vg1 hadde begge skoleårene 4 dager og 8 timer.

På vg2 ser vi at fraværet på studieforberedende er høyere sammenlignet med vg1. Her går fraværet opp fra 4 dager og 12 timer i 2017/18 til 4 dager og 14 i 2018/19, og på yrkesfag går fraværet ned en halv dag i samme periode.

På vg3 er fraværet det samme som på vg2 på studieforberedende, men går ytterligere ned på yrkesfag, til 3 dager og 7 timer i 2018/19.

Når man ser på kjønn og fravær, så er det noen tall som peker seg ut som interessante. Det framgår av Utdanningsdirektoratets oversikt at gutter i Trøndelag som går på studieforberedende har en generell økning hvert år knyttet til fraværet. I 2018 hadde guttene her et fravær på vg1 3 dager og 8 timer, vg2 4 timer 14 timer og på vg3 4 dager og 14 timer. Etter skoleåret 2018/19, har fraværet for vg1 økt med 1 time, på vg2 er det en økning med 3 timer og på vg3 4 time.

Ser man på fraværet etter vg1 i 2017/18 sammenlignet med fraværet på vg3 i 2018/19, er fraværet på vg1 i 2017/18 3 dager og 8 timer sammenlignet med 4 dager og 18 timer i 2018/19 på vg3.

Det kan altså se ut som elevenen som gikk ut vg1 i 2017/18 øker sitt frævar med 1 dag og 3 timer når de er ferdig med vg2 i 2018/19, og elevenen som gikk ut vg2 i 2017/18 øker sitt fravær med 4 timer når de går ut vg3 i 2018/19.

Selv om man ikke kan trekke den slutningen at det er en negativ utvikling, så viser tallene gradvis høyere fravær når man sammenligner vg1, vg2 og vg3.

Når man ser på jenter og gutter på yrkesfag, er det betydelig større fravær blant jenter enn gutter både etter skoleåret 2017/18 og skoleåret 2018/19.

Jentene hadde 5 dager og 10 timer, og guttene hadde 3 dager og 7 timer etter 2017/18, og etter skoleåret 2018/19 viser fraværsoversikten at guttene hadde fortsatt 3 dager og 7 timer, jentenes fravær var 5 dager og 9 timer.

Spørsmålet tilslutt er om man kan se om det er en sammenheng mellom tendensen til høyere fravær i Trøndelag, og antall elever som ikke får karakter i fag(IV-ikke vurderingsgrunnlag)?

Det er en økning av antall elever som ikke får karakter i fag (IV). Her er det en økning på 04, % i Trøndelag. Trøndelag ligger 0,4 % høyere enn landet sett under ett. Økningen fra 2017/18 til 2018/19 er også betydelig høyere i Trøndelag enn gjennomsnittet for resten av landet. Det er likevel ikke mulig å trekke en slutning om at det er en direkte sammenheng. Man vet også at for 2018/19 får 1,9% av elevene IV i minst ett fag som følge av fraværsgrense, og 1,7 får IV som følge av andre grunner.

Sammenligner man studieforberedende og yrkesfag knyttet til manglende vurderingsgrunnlag (IV), er det 2, 9 % på studieforberedende og 4,8 på yrkesfag i 2018/19, som fikk IV i mint ett fag i Trøndelag. Det vil si betydelige forskjeller her.

Nøkkelord

ANNONSE