ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Statens vegvesen:

Skal legge bedre til rette for næringstransport innen fiske og akvakultur

En ny tilskuddsordning skal legge bedre til rette for næringstransport. Foto: Knut Opeide

I Statsbudsjettet for 2020 er det opprettet en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport innen fiske og akvakultur. Det er bevilget 91,5 millioner kroner til ordningen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Målet med ordningen er å bedre framkommeligheten og øke konkurranseevnen for næringslivet, gjennom å stimulere til utbedring av fylkesveier som er særlig viktige for næringslivets transporter.

Oppfordrer fylkene til å søke

Statens vegvesen administrerer tilskuddsordningen, og oppfordrer de aktuelle fylkene til å søke om midler. Det er kun fylkeskommunen som kan søke om tilskudd.

- Fiske- og havbruksnæringene er i vekst, og blir blant de viktigste framtidsnæringene for Norge. Det er viktig å styrke transportårene for å få varene ut. Disse tilskuddsmidlene skal bidra til det, sier fungerende divisjonsdirektør for Transport og samfunn i Statens vegvesen Kjetil Strand.

18 aktuelle strekninger

Transportetatene kartla i forbindelse med ny nasjonal transportplan (NTP) hvilke strekninger som er viktigst for næringslivets transporter.

På bakgrunn av kartleggingen er det definert 18 veistrekninger som er aktuelle for tilskuddsordningen. Strekningene ligger i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Det åpnes for at fylkeskommunene kan søke om tilskudd til tiltak utenfor avgrensningen dersom dette kan begrunnes i god måloppnåelse.

Statlig bidrag på inntil 40 prosent

Fylkeskommunene kan søke om tilskudd til prosjekt med oppstart i 2020 og/eller 2021. Søknadsfristen er 15. september 2020.

Tilskudd som gis skal brukes på oppgradering av fylkesveinettet, og det statlige bidraget kan være på inntil 40 prosent av prosjektkostnaden. Øvrig finansiering skal være fra fylkeskommunale/kommunale eller lokale bidrag.

Kriterier for tildeling

Tilskuddsmidlene tildeles etter følgende kriterier, der 2a til c veier tyngst:

1. Tungbilandel og ÅDT (årsdøgntrafikk) på aktuell vegstrekning

2. Konkrete forbedringer og betydningen av disse for næringen hvis det foreslåtte tiltaket gjennomføres

a. bedret regularitet (oppetid på vegnettet)

b. økt totalvekt og/eller aksellast

c. tidsbesparelse ved bedret fremkommelighet

d. tiltak som bedrer regularitet/fremkommelighet gjennom bruk av ny teknologi/ITS prioriteres

Nøkkelord

ANNONSE