ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu SV sier nei til utbygging i Kjeldstadfossen 

Kjelstadfossen i nedre del av Garbergelva. Foto: Stig Sund

27. august skal kommunestyret vedta en høringsuttalelse til NVE angående søknaden fra Selbu Energiverk om utbygging av vannkraftverk i Kjeldstadfossen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

27. august skal kommunestyret vedta en høringsuttalelse til NVE angående søknaden fra Selbu Energiverk om utbygging av vannkraftverk i Kjeldstadfossen. Engasjementet i denne saken har blitt stort, og det er godt å se. Det er også en påminnelse om at vi folkevalgte har et mandat som skal forvaltes med respekt - vi er representanter for Selbus innbyggere.

Vi mener derfor det er på sin plass at vi gjør det klart hvordan vi stiller oss til søknaden fra Selbu Energiverk. La det ikke være noen tvil: vi, som SVs representanter i kommunestyret, kommer til å gå imot utbygging i Kjeldstadfossen.

FNs klimapanel kom nylig med en spesialrapport om klima og landarealer. Der kommer det fram at menneskers utnyttelse av land- og ferskvannsområder de siste tiårene er uten sidestykke i vår historie. Dette betyr i praksis økte klimagassutslipp, tap av naturlige økosystemer og mindre naturmangfold.

FN- rapporten er klar på at utnytting av land-og ferskvannsarealer må skje planmessig og målretta for å sikre bærekraft. Selbu kommune har ingen gyldig plan for klima og energi, og en slik må være på plass for tydeliggjøre hva som er en bærekraftig bruk av naturen i bygda.

I Selbu er allerede flere landområder stilt til disposisjon for kraftutbygging gjennom vannkraftverkene og det planlagte vindkraftanlegget på Stokkfjellet. Garbergelva er det eneste vassdraget som er uberørt. Dette gir elva en verdi i seg selv.

Naturvernforbundet og FNF (Forum for natur og friluftsliv) viser i sine høringsuttalelser til at kartlegginga av økosystemene langs elva avdekker viktige, til dels truede, naturverdier langs strekninga som er foreslått til vannkraftutbygging. Flere rødarter kan være truet. Naturvernforbundet peker dessuten på at en del av vassdraget ikke er kartlagt, og at det er grunn til å tro at også denne strekninga inneholder naturressurser vi må ta vare på.

I tillegg til egenverdien den uberørte naturen i kommunen har, er uberørte landområder noe av det som gjør Selbu til en attraktiv kommune både å besøke og bo i. Hvis Kjeldstadfossen utbygges til vannkraftverk, vil altså et populært friluftsområde forringes, verdifulle økosystemer står i fare for å ødelegges, og det blir ingen uberørte vassdrag igjen i Neadalen.

SV er opptatt av at Selbu som kommune skal bidra til det grønne skiftet, men når det gjelder både vannkraft og vindkraft har vi nådd smertegrensa. Vi kan ikke ofre mer verdifull natur nå.

Nøkkelord

ANNONSE