ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gauldalsløypa:

– Sannsynligvis det beste næringsprosjektet kommunen har de neste åra

Foto: Emile Grenard

Høringsuttalelse fra Holtålen Snøscooterklubb.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Saken om etablering av Gauldalsløypa er for tiden ute på høring, etter at Fylkesmannens overprøving av Holtålen kommunestyres vedtak 14. juni 2018 om etablering av skutertrasé mellom Ålen og Tydal.

Dette har gjort at flere momenter som som Fylkesmannen påpekte, er utredet, blant annet det ornitologiske mangfoldet langs deler av traséen.

Før ferien ble saken lagt ut til høring og flere uttalelser har kommet, deriblant fra Holtålen Snøscooterklubb.

Les høringsuttalelsen her:

– Løypa frembrakte nesten en dobling av snøscootertrafikken innover Gauldalen i driftsåret 2019, dette vurdert ut ifra salg av løyvekort og antall gitte dispensasjoner. Det eksisterer ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere år. 2020 var spesielt pga. Corona-pandemien og en rimelig tøff vinter værmessig, resulterte i liten aktivitet.

Løypa var godt merket, preparert, skiltet og hastighetsmerket. Jfr. SNO, Politi og klubbens egne kontroller, viste brukerne god og solid kjøreadferd. SNO er pålagt å ha kontroller i rekreasjonsløypene, noe som virker preventivt med henhold til bruk og hastighet.

Scooterklubben oppfordrer til ny løsning. Personlige års-/dagskort for framtida, ikke oblater – Vipps - ok, eller tillatelser kjøpt på Vognbua BP, Coop eller andre som har lang åpningstid.

Scooterklubben hadde driftsansvaret i 2019, dette bør videreføres når løypa re åpner. Noen traseendringer – løypekartet endres før politisk behandling.

Traseendringer i områder Flya/Vasshuset mht. skiløypa, vart delvis gjennomført i mars 2019. Dette er verifisert sammen med Turforeninga i sommer (2020) og konkrete traseer er bestemt i dette området (evt. brukerkonflikter bør være historie for framtida).

Traseendringer i området Renolsvollen- Riasten Camping.

Traseendring på grunn av snøforhold og avstand til hytter.

Kutte ut løypa over Riasten, og erstatte denne med gyldig fiskekort som kjøretillatelse på sjøen og hastighetsbegrensning. (vil da gjelde fiskere og næringskjøring – 40km/t Kanskje søke dette som prøveordning, da de tidligere isfiskeløypene skal droppes fra 2022.

Innmarkløypa har fungert etter intensjonene og videreføres, fast trase oppover Renbygda til Flya.

Flere løyper i andre områder å fordele belastninga på, kan vel redusere trafikken innover Gauldalsløypa. Løyper som videreføres i nabokommunene oppleves som viktig for skuterturopplevelsen, dette fordrer både like regler og løypeavgifter (på sikt).

Forskriftsendringer/tilpasninger;

1. Forskriftas §6 om løypebredde – bør tilføyes; inntil 15m bredde over åpne partier med 60 km/t fartsgrense, begrunnet motorkjøling i harde kjørespor. 2-sida merking.

1. Fellestrase ski/scooter – øke fartsgrensa, gjerne til 40 km/t, da skiløpere og scootertrafikken får mye unødig fellestid i sporet. Forutsetninga er forskriftens §3, 6-setn., fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere og annen ferdsel. Gjelder ikke partier med 20 km/t fartsgrense mht. nærliggende bebyggelse.

2. Klubben oppfordrer til å følge sentral forskrift mht. sluttdato vår; 25.april/2.påskedag eller 5.mai. Med forbehold om at sluttdato er samme dato som i tilstøtende løyper i nabokommunene.

3. Klubben ser et stort potensial for bedret kommunikasjon vedr. stenging/åpning av løypa pga. reindriftsforhold, jfr. lokal forskrift §§ 2 og 3, 4.setning. Klubben har som driftsansvarlig apparat for 1-times stenging-/åpning av løypa.

Gauldalsløypa viste i driftsåret 2019 et betydelig potensial for ny næringsutvikling i form av kafe- /matsalg, salg av utstyr, bekledning, kjøretøy og drivstoff, samt utleie og service/reparasjon og tilrettelagt parkering.

Privat utleie av hytter og setre er ei tilleggsnæring som andre steder har gitt gode lokale tilleggsinntekter. Våre 2 fjellstuer har større muligheter til eksistens (helårs drift).

Ca. 50 kommuner har tilrettelagte rekreasjonsløyper, som har gitt nye alternative inntektsmuligheter. Rekreasjonsløyper reduserer klart konfliktnivået scooter/ski jfr. SNO.

Rekreasjonstraseene for snøscooter blir brukt til; vintersykling, hundekjøring, gåturer, hest/slede osv. i flere kommuner. Traseene er ofte tilrettelagt med gapahuk, bålplasser mv.

I Holtålen kommune er det registrert over 550 beltemotorsykler på personer bosatt i kommunen eller som hytteeier. Det er viktig for bolyst, næringsutvikling og reiselivet at det legges til rette for rekreasjonsløyper i denne kategori.

Tidligere avstandskrav på 2,5 km hyttevei er i revidert statlig forskrift kuttet ut. Dette gir sikkert flere brukere av rekreasjonsløypene.
Løypenettet bør dekke hele kommunen. Gauldalsløypa med utgangspunkt i sentrum og skisenteret, er sannsynligvis det beste næringsprosjektet kommunen har de neste åra.

Vennlig hilsen
Holtålen Snøscooterklubb

Hans Jørgen Holden, leder Styret Holtålen snøscooterklubb

Nøkkelord

ANNONSE