Nea Radio

Sametinget støtter Samerådet med en halv million kroner til varemerkesatsing

Sametingsråd Silje Karine Muotka Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Sametingsrådet har bevilget kr 500 000 til arbeid med varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Det er Sametingsrådet som nå har bevilget kr 500 000 til arbeid med varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made.
Varemerket Sámi Duodji er rettet inn mot tradisjonell duodji produsert av samer, mens det nye varemerke Sámi Made er rettet inn mot produkter laget av samer, dette kan for eksempel være design.

I 2014 gjennomførte Samerådet, i samarbeid med de samiske duodjiorganisasjonene, en evaluering av varemerket Sámi Duodji. Sametingene i Norge og Finland støttet evalueringen økonomisk. Evalueringsrapporten konkluderte med at det fortsatt er behov for Sámi Duodji- varemerket. Årsaken til dette er at næringen har behov for rettslige beskyttelse og næringsutviklende støtte.

- Det er viktig å beskytte og styrke duodji og samisk design. I dette tilfelle skal Samerådet gjennomføre en større grenseoverskridende varemerkesatsing som vil kunne ha positive ringvirkninger over hele Sápmi. Prosjektet kan føre til utvikling av nye tjenester og åpne for et større marked. Sametinget vil gjerne være med å støtte denne satsingen og utviklingen av nye tjenester, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).


I dag er ikke den samiske kulturarven beskyttet på tilstrekkelig måte. Rapporten konkluderte også med at dagens organisering av varemerket ikke fungerer optimalt, herunder kriterier, markedsføring og lisensiering. Evalueringsrapporten anbefalte en revidering av kriteriene for varemerket Sámi Duodji. Samerådet har arbeidet målrettet med å følge opp anbefalingene fra evalueringsrapporten og vil nå forberede en implementering av Sámi Duodji- merket.

Rapporten anbefalte også etableringen av et nytt varemerke, Sámi Made rettet mot produkter laget av samer, eksempelvis design. Varemerket Sámi Made vil på sikt kunne omfatte flere næringsområder, herunder musikk/joik, opplevelser, mat, litteratur, film, kunst o.l. Det er behov for å forankre kriteriene for Sámi Made merket i Sápmi, spesielt innenfor designfeltet. I samarbeid med Sametinget på norsk side, den nyetablerte kulturnæringsklyngen (Árvu, Sámi Stories, Arctic lavvu, Graveniid) forberedes det til seminar om varemerket.

- Sámi Duodji er allerede etablert, så at Sámi Made kommer som et eget varemerke er kjempeviktig. På denne måten kan vi beskytte samiske produkter i større grad. Vi kan nå ut med produktene til et bredere publikum, men vi kan vise hvor produktene kommer ifra, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

- Tilskuddet er blitt bevilget over Næringsavtalen for duodji – utviklings og investeringstilskudd, heter det i ei pressemelding fra Sametinget.

Saemiedigkie Saemieraeriem dåårje bielie millijovne kråvnajgujmie vaaroemïerhkebarkose.

Saemiedigkieraerie lea 500 000 kråvnah dåårjeme barkose vaaroemïerhkigujmie Sámi Duodji jïh Sámi Made. Vaaroemïerhke Sámi Duodji lea stuvreme aerpievuekien duedtien vööste maam saemieh leah dorjeme, mearan dïhte orre vaaroemïerhke Sámi Made lea stuvreme dorjesidie mejtie saemieh leah dorjeme, vuesiehtimmien gaavhtan hammoedimmie.

2014 Saemieraerie, laavenjostosne saemien duedtiesiebriejgujmie, aktem evalueradimmiem vaaroemïerhkeste Sámi Duodji tjïrrehti. Nöörjen jïh Såevmien Saemiedigkieh evalueradimmiem ekonomeles dåarjoejin. Konklusjovne evalueradimmiereektehtsisnie lij annje daerpies vaaroemïerhkine Sámi Duodji. Fåantoe lea jieleme rïektemes vaarjelimmiem jïh dåarjoem daarpesje mij jielemem evtede.

- Vihkeles duedtiem jïh saemien hammoedimmiem vaarjelidh jïh nænnoestidh. Daan aejkien Saemiedigkieraerie edtja aktem stuerebe raastendåaresth vaaroemïerhkebarkoem tjïrrehtidh mij maahta positijve illedahkh vedtedh abpe Saapman. Viehkine prosjekteste maahta orre dïenesjh evtiedidh jïh stuerebe maarhkedese rïhpestidh. Saemiedigkie sæjhta maaje meatan årrodh daam barkoem jïh evtiedimmiem orre dïenesjijstie dåarjodh, saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Gk) jeahta.

Daan biejjien saemien kultuvreaerpie ij leah nuekie vaarjelamme. Reektehtse aaj vihtiesti daan beajjetje öörnege vaaroemïerhkeste ij bööremeslaakan juhtieh, daan nuelesne kriterijh, maarhkedefoeresjimmie jïh lisensieradimmie. Evalueradimmie aktem orrestimmiem juvnehti kriterijijstie vaaroemïerhkese Sámi Duodji. Saemieraerie lea tjïelkelaakan barkeme juvnehtimmide bæjjese fulkedh, jïh sæjhta daelie aktem implementeradimmiem Sámi Duodji-mïerhkeste ryöjrehtidh.

Reektehtse aaj tseegkemem orre vaaroemïerhkeste juvnehti, Sami Made, stuvreme dorjesidie mejtie saemieh leah dorjeme, vuesiehtimmien gaavhtan hammoedimmie. Vaaroemïerhke Sámi Made sæjhta tïjjen åvtese jienebi jielemesuerkiej bïjre årrodh, goh musihke/vuelie, dååjresh, beapmoe, lidteratuvre, filme, tjeahpoe jïh plearoeh. Daerpies kriterijidie Sámi Made-mïerhkese gårredidh Saepmesne, joekoen hammoedimmiesuerkien sisnjelen. Laavenjostosne Saemiedigkine nöörjen bielesne, dïhte aadtjen tseegkesovveme kultuvrejielemetjomhpe (Árvu, Sámi Stories, Arctic lavvu, Graveniid) akten seminaarese vaaroemïerhken bïjre ryöjredeminie.

- Sámi Duodji lea joe tseegkesovveme, guktie joekoen vihkeles Sámi Made båata goh akte jïjtse vaaroemïerhke. Naemhtie maehtebe saemien dorjesh enn vielie vaarjelidh. Maehtebe jienebh almetjh jaksedh dorjesigujmie jïh maehtebe vuesiehtidh gubpede dorjesh båetieh, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka (NSR) jeahta.

Dåarjoem dåårjeme Duedtien jielemelatjkoen bijjelen – evtiedimmie jïh skåårvemedåarjoe.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...