ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sametingspresidenten til Røros

RØROS: Sametingspresident Aili Keskitalo deltar på seminar i Storstuggu på Røros onsdag. Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Sametingspresident Aili Keskitalo inviterer onsdag til seminar på Røros.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2020 kl 20:18

ANNONSE
Annonse

Sametinget inviterer til seminar for å øke innsikten og forståelse av hva det innebærer å styrke samisk deltakelse for demokratiske beslutninger og i styringen av utmarka.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener det er viktig at både reindrifts- og jordbruksnæringa får en felles arena der de kan snakke sammen om utfordringer knyttet til arealbruk.

- Jeg ønsker å møte befolkningen i fjellregionen for å informere om Sametinget, samiske rettigheter og om forslaget til konsultasjonslov. Jeg ser frem til en innholdsrik dag med gode samtaler og gode foredrag, sier sametingspresidenten.

Tre sentrale prosesser

Det pågår nå tre prosesser som inngår i disse diskusjonene som vil være utgangspunkt for dagen:

· Sametinget har på høring en revidering av planveileder for hvordan naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv sikres i arealplanleggingen.

· Statsallmenningslovutvalgets forslag til ny fjellov har vært på høring og ligger nå i Landbruks- og matdepartementet for videre oppfølging (NOU 2018:11).

· Lovforslag om endringer av sameloven for konsultasjoner og veileder for kommuner og fylkeskommuners konsultasjonsplikt med samiske interesser er på høring av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop 116 L, 2017-2018).

Program

0930-0940: Saemiedigkien direktööre Rune Fjellheim: Buerie båeteme Rørosese jïh daan biejjien sisvege./ Direktør på Sametinget Rune Fjellheim: Velkommen til Røros og innhold om dagen.
0940:0955: Rørosen tjïelten åejvie, Isak Veierud Busch: Røros goh saemien gïelereeremedajve/ Ordfører i Røros Isak Veierud Busch: Røros som samisk språkforvaltningsområde
0955-1010: Gjertrud Berg Trööndelagen fylhkentjïelte: Saemiepolitihke Trööndelagesne/ Gjertrud Berg, Trøndelag fylkeskommune: Samepolitikk i Trøndelag.
1010-1025: Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo: Saemien meatanårrome regionaale- jïh voengepolitihkesne/ Sametingspresident Aili Keskitalo: Samisk deltakelse i regional- og lokalpolitikken.
1025-1055: Eejehtimmie/ Pause
1055-1125: Faagekonsulente Rørosen Museume Jenny Fjellheim: Saemieh åarjene – Histovreles linjah / Fagkonsulent Røros Museum Jenny Fjellheim: Samer i sør – Historiske linjer.
1125-1145: Åarjelsaemien meatanårrome åarjelsaemien evtiedæmman/ Sørsamisk deltakelse for sørsamisk utvikling.
1145-1200: Gyhtjelassh jïh lahtestimmieh/ Spørsmål og kommentarer.
1200-1300: Lunsje/ Lunsj.
1300-1325: Saemiedigkie, Sunniva Skålnes: Gorredimmie eatnemevåaroemistie saemien kultuvrese jïh jielemebarkose areaalesoejkesjimmesne/ Sametinget ved Sunniva Skålnes: Sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse i arealplanleggingen.
1325-1350: Saanti sïjten åvtehke Lars Aage Brandsfjell: Deadtove miehtjiesdajvese – Dååjrehtimmieh båatsoste/ Leder i Saanti sijte Lars Aage Bransfjell: Presset på utmarka – Erfaringer fra reindrifta.
1350-1410: Grunneier Per Albert Sødal: Utfordringer og løsninger i utmarka.
1410-1440 Eejehtimmie/ Pause. Gyhtjelassh jïh lahtestimmieh/ Spørsmål og kommentarer.
1440-1505: Reaktah jïh laavenjostoe – Raeriestimmie orre vaerielaakese/ Rettigheter og samarbeid – Forslag til ny fjellov.
1515-1535: Trööndelagen Båantasiebrien åvtehke Kari Åker: Jåartaburrien jïh båatsoen ektie ïedtjh – guktie laavenjostedh/ Leder i Trøndelag Bondelag Kari Åker: Jordbrukets og reindriftas felles interesser – hvordan samarbeide.
1535-1550: Gyhtjelassh jïh lahtestimmieh/ Spørsmål og kommentarer.
1550-1630: Seniorraerieraeriestæjja Saemiedigkesne Torvald Falch: Konsultasjovnh – mij dïhte? Seniorrådgiver i Sametinget Torvald Falch: Konsultasjoner - hva er det?
1620-1645: Professovre: Konsultasjovnh goh soptsestallemedemokratije / Professor: Konsultasjoner som samtaledemokrati.
1645-1710: Gyhtjelassh jïh lahtestimmieh/ Spørsmål og kommentarer.

Nøkkelord

ANNONSE