ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Lokalt NAV team

Røros, Os og Holtålen satser på ungdom!

Satser: Unge arbeidssøkere under 30 år er et av NAV sine satsingsområder på nasjonalt plan. Lokalt har NAV Røros, Os og Holtålen et eget team som har intensivert arbeidet med denne gruppa. Foto: -

Unge arbeidssøkere under 30 år er et av NAV sine satsingsområder

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Unge arbeidssøkere under 30 år er et av NAV sine satsingsområder på nasjonalt plan. Lokalt har NAV Røros, Os og Holtålen et eget team som har intensivert arbeidet med denne gruppa. Dette er organisert som et prosjekt som har fått støtte fra Fylkesmannen i Trøndelag. Teamet består av fire personer; en fra helseområdet, to fra sosialområdet og en prosjektmedarbeider som følger opp unge ute i bedrifter og tiltak. Målet er å få flere unge ut i lønnet arbeid og etablere en arbeidsmetode som lokalkontoret skal bruke etter at prosjektperioden er over. Etter ett års arbeid ser resultatene lovende ut for oss lokalt.

I prosjektet jobbes det nå med tettere oppfølging mot arbeid og utdanning. Dette gjøres i samarbeid med opplæringskontor, videregående skole og NAVs markedsteam som har tett kontakt med næringslivet i regionen. Det er også gjennomført tre gruppesamlinger hvor 6-8 arbeidssøkere innkalles samtidig to ganger pr uke i fem uker. Der blir det gjennomgått temaer som søknadsskriving, arbeidslivets spilleregler, bedriftsbesøk, personlig økonomi og helse. I de tre gruppene som er gjennomført har vi hatt tjue deltakere, og av disse er åtte over i arbeid eller utdanning. Av de som ikke er over i arbeid er flertallet nå over i arbeidsrettede tiltak ute i ordinære bedrifter gjennom NAV og noen i tiltak gjennom våre tiltaksbedrifter som NAV kjøper tjenester av.

Utover arbeidet med ungdomsgruppene har vi også flere som mottar tett individuell oppfølging. I løpet av inneværende år har vi formidlet nitten personer over i arbeid med ordinær lønn, og det gledelige er at halvparten av disse tidligere hadde sosialstønad som inntektskilde. For Røros og Holtålen kommuner er nå antallet unge sosialhjelpsmottakere halvert siden 1. januar 2019. Tallene fra Os kommune foreligger ikke ennå, fordi de er ikke ble innlemmet i NAV-kontoret før i år.

Ett av suksesskriteriene er at næringslivet i våre tre kommuner viser samfunnsansvar og stiller opp for de som kanskje har hull i CVen, mangler arbeidserfaring eller har falt ut av skolen. Denne innsatsen fra arbeidsgiverne kommer alle parter til gode, og vi i NAV er takknemlige for åpenheten som vises!

Nøkkelord

ANNONSE