Annonse
Nea Radio

Rekordår i skogbruket

Skog dekker om lag 38 prosent av Norges fastlandsareal, eller om lag 122.000 kvadratkilometer. Av dette er 86.600 kvadratkilometer produktivt skogareal. Foto: Steinar Johnsen/Statskog

Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Men i Trøndelag er hogsten redusert de siste åra.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.

Gjennomsnittlig tømmerpris var på 430 kr/ kubikkmeter, også dette høyere enn noen gang tidligere. Økningen fra 2018 er på hele 6 prosent.

Den månedlige tømmerprisen lå imidlertid på det høyeste vinteren 2019 og har etter det hatt en nedadgående trend. Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir. Det er tømmer av gran som oppnår den høyeste gjennomsnittsprisen. Samtidig er det dette sortimentet som har hatt størst prisnedgang gjennom siste halvdel av 2019.

Hogsten øker mest på Vestlandet

Det er på Østlandet vi har mest skog, og det er her det hogges mest. De nye fylkene Innlandet og Viken står til sammen for 2/3 av hogsten. Men hogsten øker mest i Vestlandsfylkene, her er det en økning på 14 prosent fra 2018. I Trøndelag er hogsten derimot redusert noe de senere årene.

- Skognæringa er viktig for Norge. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogindustri har betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet, heter det i ei pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.