Annonse
Nea Radio

Debatt:

Regjeringa svikter på beredskapen

Regjeringa svikter: I et debattinnlegg sammen med Per Olav Tyldum, tar Senterpartiets Heidi Greni til orde for at partiet ønsker å sikre best mulig beredskap. Foto: Senterpartiet

I et debattinnlegg sammen med Per Olav Tyldum, tar Senterpartiets Heidi Greni til orde for at partiet ønsker å sikre best mulig beredskap.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 09.03.2021 kl 14:44

Annonse

Samfunnssikkerhetsmeldinga som ble lagt fram av regjeringa er nok et eksempel på dette. Regjeringa glemmer viktig områder, og lar framtida sin beredskap bli definert av fortida sine kriser. Det er ikke vits i å ha gode planer for å legge til rette for, utrede for, utbedre, samhandle når krisa først er der. Senterpartiet vil ha konkrete planar som kan iverksettes når krisa inntreff.

Den norske beredskapen er oppstykket. Hver aktør har ansvaret for sin del av det store bildet. Dette er problematisk når de ulike delene år for år er blitt nedbygd som et resultat av den Høyre-styrte regjeringen. Da oppstår det hull i den norske beredskapen. Disse hullene vil vi tette. Senterpartiet vil ha en totalberedskapskommisjon som kan se det helhetlige bildet. Senterpartiet har fremmet dette forslaget både i 2017 og 2019 i Stortinget, men blitt stemt ned hver gang av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Senterpartiet vil sikre trygghet i hele Norge.

Staten skal sørge for samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet. Det handler både om hvordan vi organiserer hverdagen og om hvordan vi best mulig trygger Norge i et internasjonalt samfunn.

God beredskap er alltid lokalt forankret. Ressursene som skal håndtere krisene, må være spredt over hele landet. Det er derfor en forutsetning at kommuner og fylkeskommuner sikres økonomiske ressurser tilstrekkelig til å løse disse oppgavene i hele landet. Dette gjelder både personell, materiell, kompetanse og myndighet.

Et gjennomgående problem i de viktigste beredskapsetatene er at bevilgningene til administrasjonsleddet øker, mens de ytre etatene – den spisse enden som håndterer krisene – får en mindre andel.

Senterpartiet mener at en større andel av ressursene som går til de viktigste beredskapssektorene, som forsvaret, politi og helsevesenet, må gå til de ytre leddene i stedet for sentral administrasjon.

Frivillighet og privat initiativ kan være et godt supplement til den offentlige beredskapen. Senterpartiet har fremma forslag om at Stortinget ber regjeringa sørge for at frivillige som bistår i nødetatene ved kriser får rett til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Det skulle bare mangle!

Til behandling av samfunnstrygghetsmeldinga i Stortinget, vil Senterpartiet fremme forslag om responstidskrav for nødetatene på kommunenivå.

I dette ligger som eksempel at Stortinget ber regjeringa forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene.

Et annet eksempel er utbygging av bredbånd og ikke minst mobildekning som et kritisk viktig bidrag for å kunne løse ulike kriser som samfunnet vil stå overfor i framtida.

Senterpartiet vil bruke samfunnets totale ressurser best mulig for å sikre best mulig beredskap. Vårt mål er å bedre samarbeidet mellom de ulike nødetatene og andre beredskapsorganisasjoner. Senterpartiet vil sørge for at det fastsettes forpliktende responstider på kommunenivå for alle nødetater.

Heidi Greni, stortingsrepr. Sp, 2. kandidat S-Trøndelag valgdistrikt
Per Olav Tyldum, Fylkesleder Sp, 2. kandidat N-Trøndelag valgdistrikt.

Nøkkelord

Annonse