ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Holtålen:

Ordfører kaller inn til ekstraordinært formannskapsmøte

Omsorgsboliger i Ålen sentrum står klare til å ta imot ukrainske flyktninger. Foto: Per Magne Moan

Onsdag er det formannskapsmøte i Holtålen om flyktningsituasjonen i Ukraina.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ordføreren i Holtålen har kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte i morgen onsdag i forbindelse med flyktningsituasjonen i Ukraina. Kommunen var tidlig på banen med å kunne tilby bosetting av 60 flyktninger, men før dette kan skje så må saken opp til politisk behandling. Det sier ordfører Arve Hitterdal.

Stort behov

I saksopplysningene heter det blant annet at Holtålen kommune har blitt anmodet om å bosette 60 ukrainske flyktninger i 2022. Dette er i tråd med det kommunen selv har meldt inn som muligheter basert på tilgang til boliger. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvor stort behovet for bosetting i norske kommuner er. Den totale anmodningen er på 35.000, men det verserer tall mellom 10.000 og 100.000. Alt dette er svært avhengig av krigens utvikling. Det er vel grunn til å tro at dess lengere krigen varer, dess større vil behovet for bosetting av flyktninger være.

Det er viktig å skille mellom nødopphold og bosetting. Kommunen er bedt om bosetting. Det innebærer ansvar for bolig, skole, helse barnehage blant annet. Rent midlertidig opphold av kortvarig karakter er noe annet, og omhandles ikke av denne saken.
I motsetning til tidligere flyktningsituasjoner har ukrainske flyktninger fått kollektivt opphold i Norge. De eneste kravene er at de registrerer seg, i første rekke til politiet ved ankomst. Dette åpner både for en organisert og en uorganisert tilstrømning.

– I Holtålen har vi så vidt vi vet, 3 personer som allerede har kommet til kommunen via uorganiserte kanaler, skriver kommunedirektøren i saksopplysningene.

Økonomi

Når det kommer til den økonomiske delen av denne saken, så er det i følge kommunedirektøren ganske greie ordninger for dette.

– Intergreringstilskuddet er for tiden kr 234.900 for voksne og 189.400 for barn. I tillegg er det et eget system for norskopplæring for voksne. Her får kommunen et grunntilskudd på kr 626.000 når vi har mer enn tre voksne, og et tilskudd pr person på kr 35.900,-. Alle tall er helårstall. Beløpene skal dekke kommunens ordinære kostander, hvor blant annet Introduksjonsstønad på inntil 2 G pr år pr voksen er en vesentlig kostnad.

Innstillingen er at Holtålen kommune bosetter inntil 60 ukrainske flyktninger i 20222 og at kommunedirektøren får fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for kunne gjennomføre dette. Økonomiske konsekvenser innarbeides i kvartalsrapport for 1. kvartal 2022.

Hør intervju med ordfører Arve Hitterdal:

Nøkkelord

ANNONSE