ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Statsforvalteren:

- Skogbruket må ta mer miljø- og klimahensyn

Illustrasjonsbilde fra en hogst i fylket. Foto: Trond Rian / Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag mener skogeiere, entreprenører og tømmerkjøperne må ta mer miljøhensyn.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Naturvernforbundet tok i fjor høst opp flere problemstillinger fra dagens skogbruk med Statsforvalteren. Nå får de støtte for flere av synspunktene, noe som kommer frem i svarbrevet fra Statsforvalteren til Naturvernforbundet.

Gjennom kommunenes vurdering av tre år gamle hogster i fylket, og saker som Statsforvalteren har fått kjennskap til eller tips om, er det avdekt en rekke miljøavvik, skriver Statsforvalteren.

- Dessverre er lista over avvik ganske lang. Vi ser eksempler på feilaktig hogst i kantsoner, hogst av skog som ikke er miljøsertifisert, mangelfull ivaretakelse av nøkkelbiotoper og stygge kjørespor etter bruk av skogsmaskiner på frostfri mark som ikke blir rettet opp, for å nevne noen eksempler, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Statsforvalteren i Trøndelag.

- Har en jobb i gjøre

- Jeg mener det at næringa har en jobb å gjøre, og dette er ikke en ukjent problemstilling. Det siste året har vi flere ganger diskutert miljøhensyn med næringsaktørene. Vi har vært tydelig på vi kan nekte utbetaling av statlig tilskudd i saker der det ikke blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn. Vi har også gått til politianmeldelse av en skogsdrift, men den saken er ikke avsluttet, forteller Bjørkli.

Flere har ansvar

Skogindustrien stiller krav om jevn levering av virke gjennom året. Så langt har tele og snødekt mark har vært garantisten for skånsom drift. Med klimaendringene blir vintersesongen kortere, og Statsforvalteren ser flere eksempler på at skogen blir avvirket på bæresvak grunn fordi kontraktene med industrien må oppfylles.

- I Trøndelag er det hovedsakelig Allskog, Nortømmer, SB skog og skogindustrien som f.eks. Norske Skog som legger premissene for skogdriften. Med dagens bonussystem som belønner jevnlige leveranser, kan det bli lite rom for bærekraftige valg med tanke på klima og erosjon når vinteren svikter. Jeg mener derfor at alle aktørene i næringa må ta dette opp til vurdering, og samtidig legge opp til en mer bærekraftig strategi, sier Tore Bjørkli.

Bjørkli understreker at skognæringa i Trøndelag sitter på mye miljøkompetanse, og at det meste av skogen i Trøndelag er miljøsertifisert.

- Det vi ser er at i krysspresset mellom økonomi og miljøhensyn, så er det ofte miljøhensynet som prioriteres ned. På sikt er ikke dette bærekraftig, sier Tore Bjørkli.

ANNONSE