ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

VIDEO: Vedtok stramt budsjett

Rådmann Bernt Tennfjord og ordfører Hans Vintervold hadde med kuleramme til torsdagens budsjettmøte Foto: Nils Kåre Nesvold.

Kommunestyret i Røros vedtok torsdag et budsjett med et overskudd på 11 millioner kroner. 10 millioner kroner av dette settes av for å dekke tidligere års underskudd slik at det reelle overskuddet er på én million kroner.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Kommunestyret i Røros vedtok torsdag kveld et budsjett med et overskudd på 11 millioner kroner. 10 millioner kroner av dette settes av for å dekke tidligere års underskudd slik at det reelle overskuddet er på én million kroner.

- Det er synd at vi skal bruke til millioner kroner på etterslepet fra ROBEK, innledet ordfører Hans Vintervold.

Driftsbudsjett for neste år er på 476 millioner kroner. I budsjettet ligger det ikke forslag om store kutt, men kostnadsnivået skal noe ned.

[caption id="attachment_55581" align="alignright" width="300"]


Anne Grethe Beck Andersen la fram budsjettforslaget på vegne av Ap, SV og Røroslista. Foto: Nils Kåre Nesvold.[/caption]

Budsjettforslaget inneholdt en post ubrukte midler på 582.000 kroner.

Se video av budsjettdebatten lenger ned i saken

Forslag fra Ap, SV og Røroslista

Anne Grethe Beck Andersen la fram budsjettforslag på vegne av Ap, SV og Røroslista.

Beck Andersen foreslo på vegne av de tre partiene at kommunestyret setter av 350.000 kroner slik at barnehagene fortsatt holdes åpne på sommerstid. Videre forslo hun at 70.000 kroner settes av til gjennomføring av mulighetsanalyse for utvikling av sentrumsnære boområder og at ramma for kirkelig fellesråd økes med 125.000 kroner for å sikre at kremasjon også vil være kostnadsfritt for innbyggere i Røros kommune. Partiene  setter også av 37.000 kroner til å beholde dagens egenandelssats på trygghetsalarmer på 375,- i måneden.  Alle disse forslagene ble vedtatt.

Ap, SV og Røroslista foreslo videre at det settes av 250.000 i investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 til utredning av folkebibliotek. Også dette ble vedtatt

Forslag fra Høyre, SP og V

Mona Slettum fra Høyre la fram opposisjonens budsjettforslaget fra Røros Høyre, Røros Senterparti og Røros Venstre.

Slettum foreslo blant annet å holde driftsramma så lav som mulig til kommunen er ute av ROBEK og foreslo å beholde 550.000 kroner av overskuddet udisponert i budsjettet.  Slettum foreslo på vegne av de tre partiene å bruke 32.000 til Ungdommens Hus.

Etter gruppemøte senere i debatten foreslo Mona Slettum (H) blant annet å bruke 550.000 kroner av udisponert overskudd til å styrke hjemmetjenesten. Forslaget ble nedstemt.

Norgesrekord

Bjørn Salvesen fra Røros SV takket de ansatte i kommunen for at økonomien for alvor er på rett vei.

- Neste år er vi ute av ROBEK. Vi har Norgesrekord på å komme ut av ROBEK-lista. Budsjettet er godt de stramme rammene tatt i betraktning, og med endringsforslaget fra Ap, SV og Røroslista blir det enda bedre, sa Salvesen blant annet.

Rune Krogh, SP, sa at Røros fortsatt har en lang og stram vei å gå til tross for at kommunen snart er ute av ROBEK-lista.

- Vi skal investere 250 millioner kroner de neste åra. Det betyr at vi må ta opp lån som vil få konsekvenser for drifta. Derfor er det viktig å ikke sette i gang ting vi ikke har råd til på mange år ennå, sa Krogh blant annet. Han mente også at det var uansvarlig å låne penger til å utrede folkebibliotek.

Vedtak:

1. Skattøre. Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt. Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens §2 og §3 på det av kommunestyrets fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille. For næringseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille .

3. Låneopptak.  Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 28,6 millioner kroner for å dekke ovennevnte investeringer i 2017. Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement.

4. Disponering av driftsrammer. De totale driftsrammene som fremkommer av skjema 1A og 1B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt.

5. Disponering av budsjettert overskudd. Etter rådmannens saldering, viste budsjettforslaget et udisponert overskudd på 1 million kroner. Etter at vedtak om støtte til verdensarvsenter og utredning av bompengefinansiering av FV30 i 2017 er dekket inn i budsjettet, gjenstår et udekket overskudd på kr 582 000,-. Dette overskuddet disponeres av kommunestyret i budsjettbehandlingen.

Tilleggsforslag fra Ap, SV og Røroslista:

a) Kommunestyret setter av 350.000 kroner slik at barnehagene holdes åpne på sommerstid i 2017.

b) Kommunestsyret bevilger 70.000 kroner til gjennomføring av mulighetsanalyse for utvikling av sentrumsnære boområder, og ber rådmannen varsle oppstart av revidering av kommunedelplan for sentrum med denne analysen som grunnlag så fort den er klar.

c) Rammen til kirkelig fellesråd økes med 125.000 kroner for å sikre at kremasjon også vil være kostnadsfritt for innbyggere i Røros sentrum

d) Kommunestyret setter av 37.000 kroner til å beholde dagens egenandelssats på trygghetsalarmer på 375 kroner i måneden.

Alle disse tilleggsforslagene ble vedtatt mot sju stemmer.

Opposisjonens foreslo å bruke 550.000 kroner til å styrke hjemmetjenesten og 32.000 kroner gis til frie disponible midler til Ungdommens Hus. Forslaget falt.

6. Disponering av investeringsrammer. De totale investeringsrammene vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt.

Tilleggsforslag fra Ap, SV og Røroslista: Det settes av 250.000 kroner i investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 til utredning av folkebibliotek.  Forslaget ble vedtatt mot ti stemmer.

7. Gebyrregulativ 2016. Gebyrregulativet vedtas. 

Tilleggsforslag fra AP,SV og RL: Gebyrsatsen på trygghetsalarm beholdes på dagens nivå, 375 kroner per måned. Forslaget ble vedtatt mot ti stemmer.

Tilleggsforslag fra H, SP og V: Praktisk bistand ved inntektsgrad fra 5G økes fra 1800 til 2200 kroner per måned. Forslaget falt mot 17 stemmer.

8. Nytt forslag fra Ap,SV og RL: Råde for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse er et lovpålagt organ uten kommunens ordinære nemdstruktur. Kommunestyret ber om at inntil 30.000 kroner fra sentralsadministrasjonens ramme øremerket Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse på linje med eldrerådet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Se vedtak av verbalforslag nederst i saken.

Se hele budsjettdebatten her: 

Verbalforslag fra Ap, SV og RL:

1) Hjemmetjenesten er under sterkt press, og oppgaver og kostnaden kan være uforutsigbare. Kommunestyret ønsker å holdes oppdatert på situasjonen i hjemmetjenesten, og ber om at hjemmetjenesten vies spesiell oppmerksomhet ved revidering av budsjettet. Enstemmig vedtatt.

2) Folkehelsearbeidet i Røros kommune skal fortsatt prioriteres høyt i 2017. Enstemmig vedtatt.

3) Velferdstilbudene skal ikke prioriteres. Vedtatt mot sju stemmer.

4) Eventuelle utbytter fra selskaper skal tilfalle det kommunale næringsfondet. Enstemmig vedtatt.

5) I løpet av 2017 skal det utarbeides en plan for en dobling av antall lærlingplasser i Røros kommune i 2018. Enstemmig vedtatt.

6) Det skal jobbes aktivt for å styrke og sikre tilførselen av elektrisitet til Røros kommune. Enstemmig vedtatt.

7) Dersom rulleringen av næringsplanen konkluderer med at Røros kommune skal ha en egen næringssjef, kan dette finansieres ved en revidering av budsjesttet i løpet av 2017. Vedtatt mot fire stemmer.

8) Istandsetting av kirkemurer rundt Røros kirke bes innarbeidet i budsjettet for 2018 på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Enstemmig vedtatt.

9) I løpet av 2017 skal det lages en plan for hvordan man markedsfører Røros som en bokommune i et tilflyttingsperspektiv. Enstemmig vedtatt.

10) I løpet av 2017 skal det lages en plan for hvordan uønsket deltid i kommunale stillinger skal bort. Enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra H, SP og V:

1) Boligmassen til Røros kommune er stor. Ved bygging av omsorgstrappa og teknisk senter vil flere av kommunens bygg som brukes i dag blir fraflyttet. Hvilke bygninger som brukes til hva er viktig for å kunne ta gode beslutninger. En oversikt over hvilke bygg kommunen eier og hva kommunens bygg brukes til, bes få overlevert til kommunestyret i andre kvartal 2017.  Vedtatt mot fire stemmer.

2) Sykefraværet i Røros kommune inngår som en del av styringskortene per enhet. Hvert styringskort må inneholde sykefraværstall på landsbasis innenfor sammenlignbar enhet for å ha et relativt tall å måle resultatet i kommunen opp imot. Falt mot 17 stemmer.

3) Forvaltningskontoret øker sin ramme med 685.000 kroner. Vi ber om at det tydeliggjøres hvilke mål har forvaltningskontoret i dag, hvilket nytt mål skal oppnås ved økt ramme og hva er tiltakene som ligger til grunn for å nå disse målene. Legges fram for formannskapet i løpet av februar 2017.  Vedtatt mot 5 stemmer.

4) Alle fremtidige investeringer skal synliggjøres med besparelse i kroner og ressurser. Dette skal synliggjøres konkret i investeringsbudsjettet. Vedtatt mot 4 stemmer.

5) Kommunens kompetanse sammen med fagkompetansen innenfor de ulike fagområdene forutsettes tilstrekkelig for å gjøre utredninger. Konsulentvirksomhet og kjøp av eksterne ressurser ifbm. utredninger skal reduseres vesentlig og med minimum 70 prosent. Resterende 30 prosent skal benyttes til spisskompetanse som kommunen ikke innehar. Falt mot 17 stemmer.

6) Selge 5 boliger/bygninger i løpet av 2017 for å nedbetale lån. Falt mot 18 stemmer.

7) Utredning av barnehagestruktur må skje i 2017 og inkludere utredning av bygg som en del av dette arbeidet. Komite for oppvekst gjør denne utredningen og legger fram en ferdig utredet sak for kommunestyret i løpet av 3. kvartal 2017. Falt mot 17 stemmer.

8) Det fremlegges for kommunestyret en detaljert, økonomisk oversikt over tilskudd og kostnader ifbm. drift av Sør-Samisk barnehageavdeling. Falt mot 17 stemmer.

9) En utredning av hvilke arbeidsoppgaver Optimus kan utføre for Røros kommune utredes i komite kultur og samfunnsutvikling. Optimus´bidrag inn i sykefraværsoppfølging inngår som en del av utredningen. Enstemmig vedtatt.

10) Vox-midler er opplæringsmidler som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Administrasjonen bes søke om midler til b ruk innenfor områder i Røros kommune som har behov for opplæring. Enstemmig vedtatt.

11) Ved evt. endringer i budsjettrammene skal lærlingordningen innenfor helse ikke endres. Her er det i dag 6 lærlinger på et 4-årsstudium, og det er funnet plass til ytterligere 3 lærlinger høsten 2017. Falt mot 17 stemmer.

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.