Annonse
Nea Radio

Saarnoeh amma! 4

AALKOEKUVSJE: Studenth stååkedieh, gïelem kråahpen bïjre lïerieh. Foto Aino Danielsen

Åejvieh jïh lohkehtæjjah Israelesne, klimatjåanghkoe Bonnesne, daajroelutnjeme. Aalkoekuvsje 2.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

 

Saernieh: Åejvieh jïh lohkehtæjjah Israelesne, klimatjåanghkoe Bonnesne, daajroelutnjeme.

Aajege saemien gïele jïh maahtoejarnge gellien aejkien aalkoekuvsjide Plassjesne öörneme, jïh daelie gaaktseden kuvsjem utnieh. Helen Blind Bransfjellen dïedte lea aalkoekuvsji pedagogihke. Manne lim kuvsjen studentine ektine, akten gaskevåhkoen gosse dah lin skuvlesne gïelem kråahpen bïjre lïerin.

Daelie hov orre tjoejeteatere åarjelsaemiengielesne båeteme. Vaajesen nomme lea Tjågkoe, mij lea akten skoedtjen nomme. Göökte maanah akten biejjien fahkajægan jïh eakan maehtieh dej skoedtjem Tjågkoe gaavnedh, dïhte haajpanamme. Eah gïeh leah satnem vuejneme, dle dah guaktah aelkiejægan satneste ohtsedidh.

 

Nyheter: Ledere og lærere i Israel, klimamøte i Bonn, kompetanseheving.

Aajege språk- og kompetansesenter har flere ganger arrangert nybegynnerkurs på Røros, og nå har de sitt åttende kurs i sørsamisk.  Helen Blind Bransfjell har ansvar for det pedagogiske innholdet i kursene. Jeg var sammen med studentene en onsdag da de var på skolen og lærte språket med kroppen som tema.

Det har nå kommet et nytt lytteteater på sørsamisk. Det er historien om Tjågkoe, som er en hundevalp. Tjågkoe eies av to barn som en dag våkner og oppdager at valpen er forsvunnet. Ingen har ham og de to barna starter letingen etter Tjågkoe.

 

Annonse