Annonse
Nea Radio

Saarnoeh amma! 28

GAPTA: Åarjelsaemien gapta. Guvvie: Aino Danielsen

Saarnoeh amma våhkoe 19

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Saernieh: Ulpan, saemien saevege, tjaelije Plassjese.  

Båetije dæjstan Nöörjen maadtlaakebiejjie. Don biejjien jaepien 1814 Nöörje jïjtse maadtlaakem åadtjoji. Utnebe gellieh vuekieh don biejjien, jïh dellie gallesh ålkone raajrojne vaedtsieh. Maanah utnieh raajroeh, skuvlh utnieh, jïh dovne russh utnieh jïjtse raajroeh jïh abpe staaresne jallh voenesne vaedtsieh laavloeminie jïh heevehteminie. Sjïere beapmoevuekie aaj, gallesh lyjhkoeh goervh jïh tjastem byöpmedidh. Vuekie Nöörjesne bunadem maadtlaakebiejjien nuhtjedh, jallh jeatja tjaebpies-vaarjoeh.

Gadtsegarhkh:

Daan biejjien Gadtsegarhki minngemes tjåanghkoe giesien åvteli. Tjåanghkenamme Haugensetresne, dållem bïejeme jïh byöpmedamme. Dan mænngan stoerre bollenjh dorjeme, tjaetseste tjoeleste, åvteli dah båarasommes maanah eelkin sygkeldieh. Månnoeh Ida sijhtien gaajhkh maanide jïh eejhtegidie gijhtedh buerie Gadtsegarhkh-jaepien åvteste. Håhkesjibie gellieh lustes tjåanghkoeh båetije jaepien åadtjobe.

Nyheter: Ulpan, det samiske flagget, forfatter til Røros.

Tirsdag er Norges nasjonaldag, grunnlovsdagen. Den dagen i 1814 fikk Norge sin egen grunnlov. Vi har mange tradisjoner knyttet til denne dagen og mange er ute og går i tog. Barn har egne tog, skoler har det og russen har tog som de går i gjennom byen eller bygda, og synger og feirer. Mattradisjoner er det også, og pølse og is er sterkt assosiert med 17.mai i Norge. Det er også tradisjon å bruke bunad eller andre finklær 17.mai.

Gadtsegarhkh:

I dag har Gadtsegarhkh sin siste samling før sommeren. Vi har samlet oss på Haugensetra hvor vi har tent bål og spist. Etter det laget vi store såpebobler, før de eldste barna begynte med terrengsykling. Jeg og Ida ønsker å takke barn og foreldre for et godt Gadtsegarhkh-år og håper på mange morsomme samlinger fra høsten.

 

Annonse