Nea Radio

Siste nytt

Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

Publisert: 15.11.2018 kl 14:34

SSB har utarbeidet en ny artikkel om eldres inntektsforhold og yrkesdeltaking. Artikkelen viser at halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 år og 67 år også mottok alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne.

Andelen med yrkesinntekt faller naturlig nok med alderen. For mange av de eldre som har yrkesinntekt er inntekten relativt beskjeden på under 2G, som tilsvarer 183 480 kroner for inntektsåret 2016.

I alle aldersgrupper 60–85 år har menn et høyere inntektsnivå enn kvinner. For aldersgruppen 63–66 år blir kjønnsforskjellen forsterket ved at flere menn kombinerer yrkesinntekt og uttak av tidlig alderspensjon, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i ei pressemelding.

Ny lov om E-tjenesten på høring

Publisert: 14.11.2018 kl 12:20

Forsvarsdepartementet la mandag frem et forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Forslaget sendes nå ut på høring. Dagens lov er fra 1998 og Stortinget har anmodet regjeringen om å revidere den.

– Det har skjedd store endringer i det digitale rom siden 1998 og Etterretningstjenesten har i dag ikke de verktøyene som trengs for å løse de oppdragene som Stortinget har gitt. God samfunnssikkerhet handler ikke bare om fysisk sikring av objekter. Det handler også om å avdekke og avverge digitale trusler og angrep, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i ei pressemelding.

En av hovedoppgavene til norsk etterretningstjeneste er å varsle om mulige angrep på Norge. Dette krever at de følger nøye med på truende aktivitet mot Norge fra utlandet. Slik aktivitet kan være spionasje og sabotasje mot vitale samfunnsmål. En annen hovedoppgave er å varsle om mulige terroranslag.

Det som er felles for disse to etterretningsoppgavene er at aktiviteten i stadig større grad skjer over internett. Internett brukes for å planlegge, koordinere og tilrettelegge aksjoner og angrep. I stadig større grad brukes også internett til å gjennomføre digitale angrep mot viktige samfunnsaktører og samfunnstjenester. I følge Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er dette i dag et alvorlig problem, og denne aktiviteten forventes å øke kraftig i tiden fremover.

– Etterretningstjenesten må få de verktøyene som trengs, men vi må også sørge for at oppdragene løses på en måte som ikke er i strid med demokratiske prinsipper eller personvern. Lovforslaget sier i klartekst hvordan dette skal organiseres, driftes og kontrolleres, sier forsvarsministeren.

Norske myndigheter fører nøye tilsyn med de hemmelige tjenestene. Stortingets oppnevnte kontrollorgan, EOS-utvalget, har en særlig viktig funksjon i dette. Utvalget har blitt kraftig styrket de senere år og vil bli ytterligere styrket for å kunne sikre at det nye lovverket blir fulgt.

Kontrollmekanismene som foreslås i loven er meget strenge, og legger opp til uavhengig kontroll på alle stadier av prosessen.

Skolene skal nå bli bedre til å møte barn og unge med stort læringspotensial

Publisert: 14.11.2018 kl 12:17

Utdanningsdirektoratet får nå i oppdrag å vurdere hvordan barn og unge med stort læringspotensial kan bli bedre ivaretatt. – Mange skoler og barnehager er usikre på hvordan de best kan følge opp barn med stort læringspotensial. Det handler både om hvordan de skal få faglige utfordringer, men også sosial utvikling. Nå skal vi se nærmere på hva vi kan gjøre og hvordan tiltakene fungerer i dag, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Barn og unge med spesielle talenter og som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene, blir gjerne omtalt som barn med stort læringspotensial. Mellom ti til femten prosent av elevene kan være barn med stort læringspotensial.

– Barnehagene og skolene må få bedre informasjon om det handlingsrommet de har innenfor dagens regelverk, samtidig som vi vil vite mer om mulige hindringer og forhold som gjør det vanskelig å gi denne gruppen barn og ungdommer en god, tilpasset opplæring, sier Sanner.

Jøsendal-utvalgets rapport Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial fra 2016 pekte på at det er utfordringer med regelverksforståelse og regleverksetterlevelse når det gjelder denne barne- og elevgruppen. Mange legger til rette for god tilpasset opplæring for disse elevene, men det kommer også tilbakemeldinger om at det er behov for mer kompetanse om og anerkjennelse av elever med stort læringspotensial.

– Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Dette gjelder selvsagt også de med stort læringspotensial. Det er en mangfoldig gruppe med mange ulike behov og forutsetninger. Barna har gode forutsetninger for å lykkes, men er avhengig av å bli møtt og utfordret på riktig måte. Det må vi legge bedre til rette for, sier Sanner i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Sikta etter dødsulykke

Publisert: 12.11.2018 kl 21:40

Føreren av bilen som kjørte på en tysk soldat i Haltdalen fredag kveld er sikta for påkjørselen, melder NRK. Soldaten døde i ulykka. Ifølge politiet skjedde ulykka da soldatene hadde stoppet kjøretøyet sitt for å undersøke forholdene på veien. Soldatene sto langs veien da en av dem ble påkjørt.

Senterpartiet med penger til Røros folkehøgskole

Publisert: 12.11.2018 kl 21:38

I Senterpartiets statsbudsjett for 2019, som ble lagt fram 12. november, er det lagt inn penger til etablering av Røros Folkehøgskole. Det er satt av 6,4 mill. kroner som vil deles på Røros Folkehøgskole og Sjunkhatten Folkehøgskole i Nordland. Dette er en oppstartbevilgning som sikrer framdriften i etableringen av folkehøgskole på Røros.

– Jeg er glad Senterpartiet med dette gir et tydelig signal om at vi støtter de gode kreftene bak Røros Folkehøgskole. Her har kommunen, idretten, næringsliv, reiseliv og kultur og verdensarvmiljøet på Røros fått fram et planprogram for innhold og drift som fortjener rikspolitisk støtte, sier stortingsrepresentant Heidi Greni i ei pressemelding.

Det at Idrettsparken Hotell med eksisterende bygningsmasse inngår i utbyggingsplanene, gjør at Røros Folkehøgskole får et gunstig investeringsbudsjett. Forutsetningene om at hotelldriften skal videreføres i sommerhalvåret, er også gunstig fordi det vil sikre inntekter i de månedene hvor skolen står tom.

– Senterpartiet er opptatt av å styrke folkehøgskolene og jeg mener fagplanene for Røros Folkehøgskole vil gi et godt utdanningstilbud til unge i hele Norden. Mange folkehøgskoler sliter med å holde hjulene i gang, men på Røros starter en ikke fra bunnen da de allerde har tilgjengelig lokaler.

Heidi Greni mener Røros er rett plass for en ny folkehøgskole her i landet. Med sin verdensarvstatus, senter for sør-samisk kultur, unike kulturminner og rikt kultur- og næringsliv, vil mange finne det attraktivt å legge et skoleår til Røros.

– Linjevalgene for skolen som inngår i planprogrammet, er basert på de mange fortrinn som Rørossamfunnet kan tilby. Senterpartiet bør få støtte av de andre partiene til etableringen av Røros Folkehøgskole, sier Greni.

Q-Free får 430 000 kroner for å løse parkeringsfloka

Publisert: 12.11.2018 kl 17:29

Trondheimsbaserte Q-Free får 430.000 kroner i støtte for å få oss til å bruke byens parkeringstilbud på en mer fornuftig måte. Den pågående urbaniseringa gjør at storbyens transportsystemer er i ferd med å nå sin kapasitet. Q-Free tror parkeringsutfordringene blant annet handler om informasjonsmangel, og at bedre informasjon vil optimalisere bruken av plassene som faktisk er til rådighet, skriver Pressenytt.

Helleland med ungdomssatsing

Publisert: 12.11.2018 kl 16:18

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er på reise rundt i landet for å samle flest mulig meninger om ny ungdomspolitikk direkte fra ungdommar. Forrige uke startet turneen sammen med ungdommer i Trøgstad.

Onsdag utbetales ekstratilskudd etter tørken

Publisert: 12.11.2018 kl 16:15

14. november utbetaler Landbruksdirektoratet 310 mill. kroner til 10 000 husdyr- og grønnsaksbønder. Ekstrautbetalingen er en del av avtalen som ble inngått under tilleggsforhandlingene til jordbruksoppgjøret som følge av sommerens tørke.

Nye forbedringer i pleiepengeordningen

Publisert: 11.11.2018 kl 21:54

Regjeringen gir familier som pleier alvorlig syke barn større valgfrihet og mer fleksibilitet.

– Da Høyre og FrP gikk inn i regjering så vi et stort behov for å endre pleiepengeordningen som de rødgrønne partiene etterlot seg, fordi den var for dårlig for foreldre med alvorlig syke barn, og ikke minst de med varig syke barn, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Pleiepengeordningen er en midlertidig inntektssikring for foreldre som må være borte fra jobb for å pleie sine syke barn. For at flere skal få mulighet til å være hjemme å pleie sine syke barn, har regjeringen fra 2017 gjort store forbedringer i ordningen. Også varig syke barn ble innlemmet i ordningen, det ble lettere for foreldre å ta ut pleiepenger samtidig, og den generelle aldersgrensen ble hevet til 18 år.

Ap vil styrke kommuneøkonomien med 2,7 milliarder

Publisert: 11.11.2018 kl 21:47

Beløpet fordeler seg på 2,7 milliarder kroner mer til kommunene og 500 millioner mer til fylkene.

– I tillegg reverserer vi regjeringens kutt i de regionale utviklingmidlene med om lag 260 millioner kroner, sier Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Eirik Sivertsen til NTB.

Han begrunner økningen med at kommunene står overfor store oppgaver og investeringer for å gi bedre tilbud i barnehager, skoler og omsorg.

– Og fylkeskommunene spiller en viktig rolle for å gi videregående opplæring, skape arbeidsplasser og bygge veier, sier Sivertsen.

Aps alternative statsbudsjett skal etter planen legges fram tirsdag denne uka, melder NTB.

Sei-dumping i Verdal

Publisert: 11.11.2018 kl 20:58

Rundt 100 døde sei lå i fjæra på Trones i Verdal lørdag. Fiskene er trolig bifangst fra fisking av brisling.
– Det er forbudt å dumpe bifangst, sier fiskeforvalter i Trøndehttps://www.t-a.no/nyheter/2018/11/10/Fiskeforvalteren-%E2%80%93-Det-er-forbudt-%C3%A5-dumpe-bifangst-17854812.ecelag, Anton Rikstad, til Trønder-Avisa.

Kvinnetungt i småbrukarlaget

Publisert: 11.11.2018 kl 16:29

Kjersti Hoff fra Løten i Hedmark ble søndag valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun etterfølger Merete Furuberg som hadde frasagt seg gjenvalg etter 8 år som leder. Elin Bergerud fra Buskerud ble valgt som politisk nestleder og Kathrine Kinn fra Akershus som organisatorisk nestleder. Nytt styremedlem er Randi Karlstrøm fra Finnmark.

http://www.smabrukarlaget.no/

Trehusmiljøet i Levanger fredes

Publisert: 09.11.2018 kl 12:45

Det gamle trehusmiljøet i Levanger fredes. Det vedtar regjeringen fredag. Dette innebærer at gater, plasser, parker og bygninger i Levanger sentrum fredes etter kulturminneloven.

– Med fredningen tar vi vare på et trehusmiljø av nasjonal verdi. Det er et eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet, og det er godt bevart. Fredningen kan også få stor betydning for Levanger, med økt aktivitet og turisme, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i ei pressemelding, ifølge Trønder-Avisa.

1500 svar på LEV VEL

Publisert: 09.11.2018 kl 12:45

1500 innbyggere i Malvik besvarte befolkningsundersøkelsen LEV VEL i høst. Det er en økning fra de to tidligere LEV VEL-undersøkelsene, da rundt tusen svarte.

– Dette gir oss innsikt og bedre kunnskap om hva innbyggerne selv mener er viktig og hva som bidrar til at de trives i kommunen. Ved å analysere disse resultatene kan Malvik kommune legge til rette for god helse og trivsel, sier kommunalsjef Tone Østvang.

Åpen for trafikk

Publisert: 08.11.2018 kl 19:41

Klokka 19.24 meldte Vegtrafikksentralen at Fv 715 ferjestrekningen Flakk-Rørvik, på strekningen Ilsvika - Årgård nå var åpen for trafikk igjen.
Ferga går nå som normalt etter oppsatte ruter.

Strømbrudd på Flakk - Rørvik

Publisert: 08.11.2018 kl 19:17

Vegtrafikksentralen meldte klokka 18.49 torsdag kveld at fergesambandet Flakk-Rørvik på Fv 715 er midlertidig stengt på grunn av tekniske problemer. Problemene skyldes strømbrudd.

Stenger av vannet i Brekken

Publisert: 08.11.2018 kl 18:58

Det kommunale vannet stenges av i Brekken sentrum fredag fra klokken 10 til 12. Årsaken er at en lekkasje på ledningsnettet skal tettes. Lekkasjen har oppstått etter frostskader, skriver Rørosnytt.

Moped i rekkverk

Publisert: 08.11.2018 kl 09:50

Det gikk bra med ei 16 år gammel jente som i morges kjørte inn i et rekkverk i Botnlia i Selbu. Det var glatt på stedet, og jenta klaget over smerter i en fot. Hun ble etter hvert funnet i orden av ambulansepersonell som kom til stede, skriver politiet på twitter.

Valgkort på digipost i Stjørdal og Skaun

Publisert: 08.11.2018 kl 07:10

Stjørdal og Skaun kommuner er valgt ut til et prøveprosjekt der valgkort skal sendes ut til innbyggere på digipost. Varaordfører Ole Hermod Sandvik i Stjørdal understreker at de som ikke benytter digipost vil få valgkortet tilsendt i posten på vanlig måte. Og fram mot at kortene havner i den digitale postkassa, vil kommunen sette i gang tiltak for å få enda flere inn på digipostordningen.

Navn på omkommet bilist frigitt

Publisert: 08.11.2018 kl 07:02

Det var den 50 år gamle Per Sorken fra Røros som omkom i bilulykken på Ler ved Melhus tirsdag ettermiddag. Det opplyser politiet på Røros i en pressemelding. Politioverbetjent Svein Erik Halvorsen ved Gauldal politistasjondistrikt, sier til Trønderbladet at saken etterforskes videre. – Personbilen var på veg sørover og kom over i motsatt kjørefelt før den krasjet med et vogntog, sier Halvorsen.

Flere fastleger i Stjørdal

Publisert: 08.11.2018 kl 06:55

Formannskapet i Stjørdal gikk onsdag inn for å starte tiltak for å øke antall fastleger i kommunen. – Slik situasjonen er i dag, er arbeidspresset på fastlegene alt for stort, sier ordfører Ivar Vigdenes. – Vi ønsker å gjøre Stjørdal kommune attraktiv for leger og da må vi gi stillingene vi oppretter merverdi, slik at vi får fortrinn i konkurransen mot andre kommuner.

Kommunen skal ansette en ny fastlege i løpet av 2019 og deretter en til i løpet av 2,5 år.

Sliteseier til Kolstad

Publisert: 08.11.2018 kl 06:53

Eliteserien håndball:
Kolstad fikk trøbbel i hjemmekampen mot Nærbø onsdag kveld, men tok seg sammen og vant til slutt 25-23.
Kolstad ligger nå på 3.-plass på tabellen, ett poeng bak Elverum og Arendal på de to første plassene.

Bendtners millioner

Publisert: 08.11.2018 kl 06:50

Skattelistene er frigitt, og tallene viser at Rosenborgs stjernespiss, Nicklas Bendtner, tjente nesten 20 millioner kroner i 2017. Det er omtrent tre ganger så mye som neste navn på lista i norsk fotball.

Helland ikke i Europakampen

Publisert: 08.11.2018 kl 06:48

Pål Andre Helland spiller ikke Europa-league-kampen mot Saltzburg torsdag, det bekrefter trener Rini Coolen på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.
Heller ikke Tore Reginiussen spiller kampen. Han ble skadet i kampen mot Odd søndag og måtte stå over 2. omgang. Begge to skal være klar til Start-kampen søndag.

Vil ha råd for en enda bedre lærerutdanning

Publisert: 05.11.2018 kl 19:27

Regjeringen vil ha innspill for å nå målene i den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025, og setter derfor ned et faglig råd. Medlemmene skal bidra med kunnskap fra ulike deler av sektoren og fra ulike relevante forskningsområder.

– Læreryrkene har høy prioritet for regjeringen, og derfor har vi store ambisjoner for lærerutdanningene. Vi har laget en ny og bedre femårig lærerutdanning og skjerpet karakterkravet for å komme inn, og nå ønsker vi å heve kvaliteten på utdanningene ytterligere. For å nå målene vi har satt oss i strategien for Lærerutdanning 2025, har vi bedt noen svært kompetente mennesker om råd, derav et faglig råd for lærerutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...