Annonse
Nea Radio

Dette brukte Fylkesmannen 3 måneder på

Nå har Holtålen kommune fått svar

Illustrasjonsfoto

Besvarelse av spørsmål om kartlegging av rovfugl og friluftsliv.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Tre måneder etter at Holtålen kommune ba Fylkesmannen konkretisere hva som skal utredes av rovfugl og friluftsliv langs Gauldalsløypa, så kom svaret - datert 9.9.2019:

Besvarelse av spørsmål om kartlegging av rovfugl og friluftsliv

– Vi viser til henvendelse fra kommunen av 13.06.2019. Vi ga rådmann svar telefonisk etter ferieavvikling i uke 32. Her kommer skriftlig svar på spørsmål om kartlegging av rovfugl og friluftsliv. Vi viser også til vår melding om forventet saksbehandlingstid til 01.09.2019, vi beklager at svaret kommer noe senere enn dette.

I punktet om habilitet tar Fylkesmannen det til orientering at kommunen er uenig i Fylkesmannens vurdering av habilitet i saken. Mht. utsendingsrutiner hos Fylkesmannen, vil vi opplyse om at opphevingsvedtaket beklageligvis i første omgang ble sendt til kommunen pr. post. Da dette ble oppdaget, ble brevet sendt elektronisk. Det er dette som er årsaken til at brevet nådde mottakerne til ulik tid.

Undersøkelser av rovfugl

Fylkesmannen ba i arbeidet om at det ble gjennomført undersøkelser av rovfugl da kunnskapsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig. Undersøkelsene ble gjennomført 19.6.2018 med en dags befaring.

Metoden gikk ut på å gå langs løypen oppover dalen for så å gå parallelt nedover 200 meter fra løypa. En kartlegging gjennomført med en dags befaring i midten av juni er ikke tilstrekkelig for å si noe om det finnes sårbare og/eller sensitive rovfuglarter i området. Som et minimum bør det gjennomføres kartlegging på de tidspunktene hvor det er størst sjanse for å observere rovfugl. For de som er mest aktuelle, som jaktfalk, kongeørn, hubro og hønsehauk, vil befaring både i slutten av mars og i begynnelsen av april.

Dette vil være gode tidspunkter for registeringer. I denne tiden hevder fuglene territorier og vil være synlige og hørbare. Dette er minimumskravet for å kunne akseptere slike undersøkelser. Det bør videre utføres registreringer på sensommeren for å kartlegge om evt. hekkinger var vellykket. Vi tar ikke stilling til om representanten fra NOF har nødvendig kompetanse for slikt arbeid, kun omfang av arbeidet som er levert.

Friluftskartlegging

Det er et absolutt krav at man gjennomfører en kartlegging av friluftsområder etter M-98-veilederen til Miljødirektoratet i de områdene hvor rekreasjonsløyper utredes. M-98-veilederen opplyser om hva slags metode som skal brukes i kartleggingen. Videre er den tydelig på at man bør differensiere mellom sommer og vinter når det kommer til friluftsområdene. Da veien ikke er vinterbrøytet er den per definisjon utmark etter friluftsloven.

Vi kan ikke se at det finnes grunner til at man ikke skulle kartlegge friluftsområder langs traséen. Videre har kommunen ikke framlagt dokumentasjon mht. hvordan kartleggingen har foregått. Det er ikke opplyst noe om hvilke personer/organisasjoner som har medvirket i arbeidet med kartleggingen.

Fylkesmannen har blitt gjort oppmerksom på at ingen friluftsorganisasjoner har blitt forespurt om å bidra i arbeidet, selv om dette med medvirkning beskrives godt i M-98-veilederen. Kommunen henviser til øvrig utredning fra Plankontoret. Plankontoret har til Fylkesmannen opplyst at de ikke har hatt noe med kartleggingen å gjøre men at de fikk en jobb med å digitalisere inn de ulike friluftsområdene. Disse var da ferdig utarbeidet fra kommunen.

Skulle det være flere spørsmål ta gjerne kontakt med saksbehandler hos Klima- og miljøavdelingen, vi er også positive til å stille i et møte med kommunen om saken.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.) seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Thomas Aarskog seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Nøkkelord

Annonse