ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kronikk:

Motorveiprosjektene er et gufs fra fortia

Vardebrenning på Hellstanda i mars 2011. Den gangen det var en folkelig mobilisering mot planer om monsterhavn på Hellstranda. Foto: Tommy Reinås

Norge har nylig økt sine ambisjoner for klimamål til minst 50 % kutt innen 2030. Trøndelag fylkeskommune skal være klimanøytralt innen 2030. FNs naturpanel sier at menneskene truer eksistensen til en million arter, skriver Tommy Reinås (MDG) i en kronikk.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Norge har nylig økt sine ambisjoner for klimamål til minst 50 % kutt innen 2030. Trøndelag fylkeskommune skal være klimanøytralt innen 2030. FNs naturpanel sier at menneskene truer eksistensen til en million arter. I Norge er 2000 arter utrydningstruet. Arealendringer er den største årsaken til tap av artsmangfold, og Trøndelag er ikke et unntak.

Motorveiutbyggingene vil være ødeleggende for naturen og matjord, og vil øke trafikken i nullvekstavtaleområdet, stikk i strid med den nasjonale målsettingen. Klimagassutslippene vil øke fra økt biltrafikk og fra selve byggingen. Etter at E6 sør for Tiller ble ferdigstilt har biltrafikken inn til Trondheim økt kraftig. Resultatet vil bli mer utslipp, kø og støy, og at andre viktige samferdselsprosjekt settes på vent eller knapt har framdrift.

Regjeringen har valgt å prioritere motorveg foran jernbane og tog. Trønderne blir tvunget til å stå å vente på perrongen, mens klima- og miljøfiendtlig motorvei får full fart. Dette er stikk i strid med den vedtatte samferdselsstrategien til Trøndelag.

På siste fylkesting fremmet jeg en interpellasjon, hvor MDG tok til ordet for at fylkestinget i Trøndelag vedtar at fylkeskommunen bør trekke alle fylkeskommunale garantien for lånefinansieringen til E6-prosjekter som ikke er igangsatt. Nye E6-prosjekter skal ikke få fylkeskommunal lånegaranti. Interpellasjonen fikk dessverre ikke flertall.

MDG mener regjeringen i langt større grad bør bidra til at byområdene når nullvekstmålet, og slutter å aktivt motarbeide målet. Nye Veier sin metodikk med å fra gullkortet, det betyr lånefinansiert motorveibygging er en feilslått politikk i en tid hvor vi har klima og miljøkrise. Hadde det vært opp til meg, ville jeg lagt ned Nye Veier på dagen.

For dyrt å betale inntil 600 til 800 kroner for en biltur fra Namsos til Trondheim

Reinås ber nå politikerne på om å sette tre tydelige krav til statens veivesen, for det første må man bruke eksisterende veitrase der det er hensiktsmessig, for det andre må man legge inn i kostnadene ift å flytte matjord, og for det tredje så må ny E6 ikke være for kostbar å bruke for bilistene.

Idag koster det 100 kroner å kjøre tur retur Steinkjer - Trondheim, men med de gigantiske milliardprosjektene mellom Åsen og Mære, vil prisen kjapt kunne bli 720 kroner, om man legger statens vegvesen sine erfaringstall til grunn, forteller Reinås

Motorvegen vil bli delvis finansiert med bompenger. Dette vil være en unødvendig belastning for folk flest. Bompenger bør i første rekke brukes til å regulere biltrafikk. Inntektene fra disse bompengene bør brukes på samferdselstiltak for å bøte på de negative konsekvensene økt trafikk på veiene gir, mener vi i MDG forteller Reinås

E6-utbyggingene vil være ødeleggende for naturen og matjord, og vil øke trafikken i nullvekstavtaleområdet, stikk i strid med den nasjonale målsettingen. Klimagassutslippene vil øke fra økt biltrafikk og fra selve byggingen. Etter at E6 sør for Tiller ble ferdigstilt har biltrafikken inn til Trondheim økt kraftig. Resultatet vil bli mer utslipp, kø og støy, og at elektrifisering av Trønderbanen utsettes og utsettes, det er erfaringen siste 30 år sier Reinås

Vi i MDG mener at det skal gjøres trafikksikkerhetstiltak på E6, men dette skal ikke gi kapasitetsøkning på motorvei. Noen prosjekter bør derfor omarbeides før de kan igangsettes. Konklusjonen vår er at ny E6 trasé må følge dagens E6, og at den oppgraderes til 90 km/t, med to og trefelts vei som har midtdeler. Å kjøre på med en bred firefelts motorvei, har ingen sunn fornuft, det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, det er ikke bra for klima og natur, og det er en feilslått jordvernstrategi, avslutter Reinås

Grønn hilsen fra

Tommy Reinås

ANNONSE