Annonse
Nea Radio

Trøndelag Høyres uttalelse om Nord Universitet

– Må være tett på samfunns- og arbeidsliv

Nord universitets hovedbygg. Foto: SIGURD STEINUM / NRK

Rektor ved Nord universitet har for styret lagt fram innstilling til ny studiestruktur for universitetet. Styret behandlet saken 30. april 2019 og har sendt innstillingen ut på høring.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Ved opprettelsen av Nord universitet står det som grunnlag for vedtaket i den kongelige resolusjonen av 9. oktober 2015 at ”… sammenslåingen skal gi et nytt universitet, som skal bidra til å fremme et bærekraftig og verdiskapende samfunns- og arbeidsliv, styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og bidra til en bedre regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling for fremtiden. Forskning og utdanning ved universitetet skal kjennetegnes av nærhet mellom universitetet, samfunn, offentlig sektor, næringsliv og studenter.”

Trøndelag Høyre legger derfor til grunn at nærheten til arbeidslivet er en del av universitetets samfunnsoppdrag. At universitetet må være til stede i de samfunnene som studenter og forskere skal ha kontakt med, forstår vi som innlysende. Det gir også et større rekrutteringsgrunnlag.

Nord universitet har tre satsingsområder: Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap, Helse, velferd og oppvekst. Profilområdene bekrefter universitetets rolle som en betydelig leverandør av forskning, profesjonsutdanning og etter- og videreutdanning, hvor nettopp en desentralisert studiestruktur er av særskilt betydning for kommuner i regionene for å løse stadig økende kompetanse- og rekrutteringsutfordringer.

Trøndelag Høyre mener det er Nord universitets styrke å drive utdanning og forskning i tett kontakt med regionalt arbeids- og samfunnsliv. Selv om Nord universitet er ungt som én organisasjon, så bygger det på lange skoletradisjoner nordenfjells med vekt på praksisnære profesjonsutdanninger. Tett kontakt mellom høyere utdanningsinstitusjoner, kommuner, sykehus, skoler og næringsliv har vært, og vil være, en forutsetning for å frembringe gode kandidater til arbeidslivet og relevante forskningsprosjekter.

Trøndelag Høyre er bekymret for hvilke konsekvenser det forslaget som er sendt på høring, vil få for FoU-arbeidet i det lokale næringslivet. Mange av studietilbudene og forskningsaktivitene har direkte innvirkning på næringsaktivitet, og muligheten som bedriftene har til å rekruttere riktig kompetanse. Det er viktig at Nord universitet sees i sammenheng med viktige næringsklynger i landsdelen.

Trøndelag Høyre ser at det kan være nødvendig med tilpasninger i universitetets organisasjon for å oppfylle de betingelsene som stilles av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for å oppnå en tilfredsstillende utdanningskvalitet og beholde akkrediteringen som universitet. Vi vil imidlertid mane til stor forsiktighet og respekt for den kunnskapen og erfaringen som er ervervet i de ulike institusjonene som nå utgjør Nord universitet.

Trøndelag Høyre forventer at Nord universitet på tydelig og forutsigbart vis driver undervisning og forskningsarbeid som er attraktive for studenter og ansatte å søke seg til, også på steder som ikke nødvendigvis regnes som universitetscampus. Vi understreker at Nord universitet må opptre åpent og forutsigbart overfor vertskommuner som investerer og tilrettelegger for universitetets aktivitet.

Trøndelag Høyre foreslår at Trøndelag fylke går i dialog med Nord Universitet for å utvikle en samarbeidsmodell mellom fylke og universitet som kan styrke den desentraliserte utdanningen. Universitetskommunesamarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune og universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU og Trøndelag fylke kan være en god inspirasjon for utviklingen av en slik modell.

Trøndelag Høyre vil be regjeringen gjennomgå finansieringsmodell og rammeverk for universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner med sikte på å avklare om dette er tilpasset behovet for desentralisert høyere profesjonsutdanning.

Uttalelsen er utarbeidet iht. vedtak i Trøndelag fylkesstyre 2. mai 2019.

Nøkkelord

Annonse