Annonse
Nea Radio

- Lovlige vedtak bør gjennomføres som planlagt

Eierkommunene i TrønderEnergi uttaler seg

Energibygget på Lerkendal i Trondheim Foto: TrønderEnergi

TrønderEnergis eierkommuner har flere ganger blitt utfordret på om eierskapet står bak TrønderEnergi i de konsesjonsgitte vindkraftprosjektene som skal bygges ut

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Spesielt Frøya-saken har fått mye oppmerksomhet.

- Jeg har snakket med ordførerne om denne saken i flere runder, og det har vokst seg frem en erkjennelse av at vi bør komme med en uttalelse om hvor eierskapet står, sier Styreleder Per Kristian Skjærvik i TrønderEnergi i en pressemelding.

– Siden det er eiermøte og generalforsamling i neste uke, er det greit at det er kjent i forkant av det.

- Vindkraftprosjektene som TrønderEnergi og NTE nå skal bygge ut i Trøndelag har fått konsesjon etter grundige prosesser og lokal medvirkning. I tillegg er det verdt å minne om at satsingen på utbygging av mer fornybar energi i Norge er et resultat av nasjonale politiske føringer fra skiftende regjeringer de siste ti årene, sier Skjærvik.

Styrelederen viser også til at flere nasjonale næringsorganisasjoner og klimaaktører har påpekt at det for fornybarnæringen er avgjørende at det norske rammeverket for konsesjoner og utbygging er forutsigbart.

Styreleder Skjærvik har vært i kontakt med samtlige ordførere i TrønderEnergis eierkommuner de siste dagene, og alle har gitt sin støtte til innholdet i uttalelsen under. Men ett viktig unntak er ordføreren på Frøya.

- Jeg har informert ordføreren på Frøya om at denne uttalelsen er under utarbeidelse, og har selvsagt forståelse for at hun ikke ønsker å stille seg bak dette, sier Skjærvik.

Skjærvik legger også til at rollefordelingen mellom styret og eierne er slik at det er styret som har ansvaret for å påse at administrasjonen i TrønderEnergi gjennomfører den strategien som er redegjort for gjennom generalforsamlinger og eiermøter.

- Det betyr at eierne selvsagt ikke går inn i hver enkelt prosjekt eller utbygging og vurderer enkeltheter i disse, det er det styret og administrasjonen i TrønderEnergi og de nasjonale myndighetsorganene som har et overoppsyn med denne tematikken, som gjør, sier Skjærvik.

Styrelederen i TrønderEnergi er samtidig opptatt av å løfte diskusjonen opp til et mer overordnet perspektiv.

- TrønderEnergis grunnleggende oppgave er å skape energi for generasjoner. Det handler om å få maksimalt ut av vannkrafta, jobbe frem nye energiløsninger, etablere Norges nest største nettkonsern og sikre et godt og effektivt strømnett for fremtiden, og det handler om å bygge ut konsesjonsgitt vindkraft. Fornybar energi til regionen er det TrønderEnergi og eierkommunene har løftet sammen de siste 70 årene, og det skal vi stå sammen om også de neste 70 årene, avslutter Skjærvik.

Uttalelse vedrørende saken om Frøya vindpark

Vi viser til rådmannen på Frøya sin redegjørelse for Frøya kommunes involvering i vindkraftsaken på Frøya.

Her kommer det frem at Frøya kommune i perioden mellom 2002 og 2019 har vært en aktiv part for å realisere vindkraft i kommunen. Både i årene før og årene etter endelig konsesjon til vindkraft på Frøya ble gitt av OED i 2013.

Som flere næringsorganisasjoner (NHO, Norsk, Industri, Energi Norge, m.fl) og klimaaktører (Zero og Norsk Klimastiftelse) har påpekt vil det for aktørene i fornybarnæringen – selskapene, eiere og investorer – være avgjørende at det norske rammeverket for konsesjoner og utbygging er forutsigbart.

Lovlige og demokratisk fattede vedtak bør gjennomføres som planlagt, og det gjelder for alle de tre prosjektene (Frøya, Stokkfjellet, Sørmarkfjellet) som TrønderEnergi nå skal bygge ut, og for det ene prosjektet (Hundhammerfjellet) som NTE skal bygge ut.

Nasjonale myndigheter har gjennom skiftende regjeringer de siste ti årene lagt til rette for mer utbygging av fornybar energi i Norge. Vindkraftprosjektene det er gitt konsesjon til i Trøndelag og som nå er under utbygging er et resultat av denne politikken.

Eierskapet i TrønderEnergi har i eiermøter og generalforsamlinger gjennom mange år vært informert om TrønderEnergis oppfølging av denne politikken i Trøndelag.

Når det gjelder prosesser for eventuelt nye konsesjoner for vindkraft i Trøndelag ser vi frem til å dele våre meninger om fremtidig vindkraftstrategi for TrønderEnergi i de fora (på eiermøter og i de årlige generalforsamlingene) vi har anledning til dette.

Nasjonal ramme for vindkraft ligger nå til behandling, og det har så langt i prosessen fra flere hold vært en sterk understrekning av at lokal medvirkning og initiativ fra den enkelte kommune, i tillegg til påvirkning på natur og naturverdier, må være vesentlige faktorer i vurderingene av eventuelt fremtidige vindkraftutbygginger i Norge.

OED har sendt NVEs forslag til nasjonal ramme ut på bred høring, med høringsfrist 10. oktober.

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

TrønderEnergi-konsernet eier og opererer både vann- og vindkraft, eier og driver en av landets største nettvirksomheter, og har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer.

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.

Konsernet har tre forretningsområder; Produksjon, Nett og Marked.

TrønderEnergi har rundt 400 ansatte og omsetter for rundt 1,5 milliard NOK årlig.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Nøkkelord

Annonse