ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gratulerer med dagen:

Lahkoe saemiej åålmege-biejjine

Kommunestyrerepresentantene fra Røros SV. Fra venstre:  Marianne Moseng Breigutu, Hilde Gaebpie Danielsen, Christian Elgaaen og Hanne Hauge.

 

Røros SV med med hilsen på samenes nasjonaldag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

6. februar feirer vi samenes nasjonaldag. På denne dagen i 1917 ble det første samiske landsmøtet avholdt i Trondheim/Tråante. Dagen ble markert første gang i 1993 og er offisiell flaggdag i Norge.

Samefolket har en viktig plass i Norges historie og samtid. Som urfolk har samene rett til å få leve med sin kultur, næringer og språk. Norge plikter å sørge for at disse rettighetene ivaretas. 
 
Samisk og norsk er likeverdige språk. Fornorskingspolitikken har satt de samiske språkene under hardt press. SV vil arbeide for styrking av muligheten til å bruke og lære samisk, både i by og bygd, i nord og i sør. Alle i landet må få bedre kunnskap om samisk historie, språk og kultur gjennom skolegangen.

Røros kommune har et særskilt og spesielt ansvar her som forvaltningskommune for samiske språk. Sørsamisk står på UNESCOs liste over truede språk. Vi må fortsatt jobbe for at sørsamisk skal brukes, høres og vises enda mer i samfunnet.
 
Utøvere av samisk kultur og næring må få spillerom til å drive på egne premisser. Samiske kulturarrangement og institusjoner er viktige møteplasser der samer og andre kan oppleve samisk kultur. Slike møteplasser må det offentlige støtte opp om. 
 
Samiske primærnæringer må gis mulighet til å leve og vokse. Reindrifta er en viktig næring i vår region og er med på å skape mange arbeidsplasser. SV vil hindre at reindrifta mister viktige arealer til vindkraft og gruver. 
 
Samene må sikres avgjørende innflytelse over beslutninger som angår samisk språk, kultur og samfunnsliv. SV vil øke bevilgningene til  Sametinget  og styrke dets konsultasjonsrett. 
 
SV ønsker at 6. februar skal være en offentlig høytidsdag, der hele Norge tar del i feiringen av samefolket og samisk kultur. 
 
Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Lahkoe saemiej åålmege-biejjine, gaajkh dovnesh! 

 
Christian Elgaaen 
Hanne Hauge 
Hilde Gaebpie Danielsen 
Marianne Moseng Breigutu 
 
kommunestyrerepresentanter Røros SV 

Nøkkelord

ANNONSE