Annonse
Nea Radio

Røros:

– Ja til bommer på fv 30

Lokalpolitikerne vedtok å gå videre i prosessen med utbedring av fylkesveien mellom Støren og Røros.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 23.09.2022 kl 11:16

Annonse

Det ble en lang og grundig debatt da kommunestyret i Røros vedtok å gå videre i saken om bompengefinansiert utbedring av fylkesvei 30.

Til grunn for vedtaket lå formannskapets vedtak forrige uke:

1. Tiltakspakke 5 med 4 bomstasjoner, legges til grunn for det videre arbeid med bompengesøknaden.

2. Investeringsrammen settes til ca. kr. 1,5 mrd. (prisnivå mai 2022)

3. Samlet bompengetakst for lette kjøretøyer (normaltakst eks. brikkerabatt) settes til om

lag kr. 170 og med en fordeling som vist i tiltakspakke 5.

4. Det legges inn et passeringstak på innkreving i alle bomsnitt på 30 passeringer pr. mnd. for lette biler med brikke.

Ordskiftet:

Liv Hanne Tønset:

De fleste vil ha ny og bedre vei. Realiteten er at fylkeskommunen ikke sitter på en stor pengesekk. Dersom vi nå sier nei, så vil det gå mange år før vi ser utbedring av denne veien. Derfor seier jeg ja til innstillingen.

Stein Egil Selbe:

Utsettelsesforslag. Vil utsette saken da saken bør behandles samme kveld i alle de tre impliserte kommunestyrene.

Oskar Tørres Lindstad (AP):

Støtter forslaget om utsettelse.

Ole Jørgen Kjellmark (H):

Sterk tilhenger av at saken behandles i kveld, for å si fra om hvor viktig denne saken er for oss på Røros. Stemmer mot utsettelsesforslaget.

Jon Anders Kokkvoll (AP):

Skeptisk til utsettelse med tanke på hva en dette vil bety for progresjonen i saken.

Rob Veldhuis (H):

Ba om gruppemøte. Innvilget.

Ved avstemming falt utsettelsesforslaget med 6 mot 21 stemmer.

Hilde Marie Danielsen (SV):

Ved bompengefinansiert vei får vi en god, rassikker og trygg vei, Bekymret over at dette blir dyrt for mange. Kan også fører til økt trafikk på fv 705. Vi kan bruke vår politiske makt fremover for å tilføre økonomiske midler til prosjektet. Et godt nok kollektivt transportnett bør være på plass før bommene kommer.

Per Arne Gjelsvik (V):

Fylkesvei 30 er den desiderte dårligste veien sørover ut fra Trondheim og i enden av den sitter vi. Det er en del betenkeligheter med bompenger. Det tas ikke hensyn til betalingsevne hos brukerne. 20 prosent går også til administrasjon. Dette bør det offentlige betale.

Støtter fremlagt forslag og vi bør jobbe for å finne finansiering til prosjektet. Veien bør bli støttevei for E6.

Guri Heggem (SP):

Nå er tiden kommet for å avslutte planene og gå videre med prosjektet. Det er på tide å reise spørsmålet - Hvem skal betale for veiutbygging i Norge? Enig med de som mener bompenger er urettferdig og rammer skjevt. Støtter innstillingen.

Atle Fæmundshytten (SP):

Ingen vil ha bompenger, men ny vei vil vi ha. Bompengeandelen vi skal betale er stor - Det faller veldig mye på enkelte. Har hatt vansker for å bestemme meg, men dette skal ikke avgjøres nå, så jeg stemmer ja til å gå videre.

Ole Jørgen Kjellmark (H):

Jon Anders Kokkvoll (AP):

Mitt standpunkt er å komme videre. Vi må tenke på våre innbyggere, næringsliv og helsevesen. Et sterkt salgsargument er dersom fv30 blir et alternativ til stamnettet ut fra Trondheim. Støtter forslaget.

Oskar Tørres Lindstad (AP):

Dette er ikke et være eller ikke være for utbedring av veien. Det er ikke rett at innbyggerne skal bære den store byrden dette koster. Er bekymret for innbyggerne nedover Gauldalen.

Hilde Fjorden (AP):

Imot bompenger. Mener dette er en veistrekning som bør havne under nasjonal plan for veiutbedring. Vi bør jobbe for å få staten til å ta større del av kostnadene ved slike prosjekter. Stemmer nei til innstillingen.

Stein Petter Haugen (SP):

Stemmer ja til innstillingen. Viktig med tryggere vei i regionen. Om vi ikke gjør dette nå, så vil ikke veien holde fremtidige krav. Regionen taper på dette dersom infrastruktur ikke er til stede. Må jobbe for at kostnadene blir så lave som mulig.

Reidun Roland (RL):

Enig med Oskar og Hilde - De er realistiske. De berørte kommunene i denne saken er for grisgrendt til å kunne nedbetale utbedringen over 15 år. Verken fylke eller stat kan løpe fra sitt ansvar for veiutbygging. Veien må skredsikres og dette må næringslivet stå på for å få gjennomført. Vi må ta et nei nå.

Erling Sven Busch (AP):

Bomprosjektet er med å understreke den ille situasjonen vi har havnet i, og der vi må navigere veldig forsiktig. Vil at det offentlige tar ansvaret for slike prosjekt. Han kom med nytt forslag:

Røros kommunestyre mener at veier og kollektivtransport skal finansieres av fellesskapet. Det aktuelle forslaget for fulkesvei 30 Støren – Røros vil i urimelig grad ramme veibrukerne i Holtålen og Røros. Sikring av liv og helse for veibrukerne ligger i eierens hender og ingen andres. Forslaget sendes tilbake til forslagsstiller med oppfordring om å fremme er forslag som gir enklere og billigere løsninger og der det opplagte eieransvar knyttet til rassikring etc trekkes ut av planen og i sin helhet bekostes av eieren. Det som senere måtte forslås av standardheving kan være tema for dialog mellom kommuner, fylkeskommuner og stat.

Christian Elgaaen (SV):

Sier Ja, dessverre. Ingen har noe reelt alternativ. Vi kommer ingen vei utenom bompenger. Dette gjør vi nå for å komme i gang og må samtidig jobbe for å få ned bompengekostnaden. Vi trenger en trygg og pålitelig vei mellom Røros og Støren.

Oskar Tørres Lindstad (AP):

Tror på vår politiske kraft som samlet region opp mot sentrale myndigheter.

Arne Drøyvollsmo (AP):

Har fylkesvei 30 som min arbeidsplass. Har veien ligget under arbeidsmiljøloven så er det ikke sikkert jeg har hatt noe arbeid. Veien er ofte sperret. Det finnes ikke noe alternativ. Eneste mulighet er dessverre bompenger. Går for innstillingen. Må likevel jobbe politisk for å få staten til å ta regningen.

Ole Jørgen Kjellmark (H):

Det er feil å fremstille det som om fattige ålbygger og haltdalinger skal ta regninga. Trondhjemmere som besøker oss er vant til bompenger. Yrkessjåfører tar også en stor del av utgiftene. Alternativ til å betale bompenger er: Kjør sammen fra Ålen og Haltdalen.

Votering

Endringsforslaget ble satt opp mot innstillingen.

Innstillingen ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer.

Nøkkelord