Annonse
Nea Radio

Kommunestyremøte i Tydal

TALERSTOL: Ingrid Haarstad var saksordfører for "scootersaken" og ble den første til å benytte seg av kommunestyrets talerstol. Foto: Andreas Reitan

Hør kommunestyremøtet i Tydal på FM i Selbu og Tydal. Scootersaken er første sak.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 31.01.2020 kl 09:23

Annonse

Spørsmålet om scooterløypene i Tydal var første sak under kommunestyremøtet i Tydal torsdag kveld. Ni av representantene ble erklært inhabile og vararepresentanter var innkalt.

Talerstol

- Vi er sannsynligvis den siste kommunen i Trøndelag som ikke har brukt talerstol under kommunestyremøtene. Nå er det slutt med det, fra i dag bruker vi talerstol, sa ordfører Jens Arne Kvello (Sp).

Ordføreren var blant de inhabile, og Ingrid Haarstad ble valgt som saksordfører. Hun ble også den første til å bruke talerstolen.

Åtte - fem

Senterpartiets forslag ble forøvrig vedtatt med åtte mot fem stemmer, der mindretallet (Ap) stemte for formannskapets innstilling.

Sak 8/20 Endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal- Sammenbinding Ås-Nesjø


Forslag fra Tydal Sp:

"Med hjemmel i motorferdselloven §4 a. vedtar Tydal kommune endring i «Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Trøndelag» §3 og nytt kart over godkjente snøscooterløyper i kommunen. Vedtaket medfører endring i løype Ti10.
Vedtaket medfører innføring av følgende nye løyper:
- Sammenkobling Ås og Nesjøen.
- Tilførsel H6 – H20
- Tilkobling Stugudal landhandel
- H6 til Selbugrensa

Følgende endring blir gjort i forskriftens §3 Løypebeskrivelse:

Foto: Tydal Sp

Begrunnelse for å ta inn løype H6-Selbugrensa:
Dette var i det opprinnelige løypeforslaget sammenkoblingen mellom Tydal og Selbu kommuner. Fylkesmannen i Troms opphevet denne av hensyn til reindrifta. Tydal kommune har endret forskriftens §4. Åpning og stenging av løypenettet, bokstav b) til følgende: Åpning og stenging av løyper kunngjøres. Åpning kan ikke skje før saken er drøftet med reindrifta.
Tydal Kommune har fra tidligere praksis stengt løypene når reindrifta ber om det. Nå skal de også kontaktes før løypene åpnes, og har i så måte fullstendig kontroll over når løypene kan være åpne. Tydal Kommune mener at dette vil være et avbøtende tiltak som imøtekommer hensynskravet til reindrifta.

Følgende tilføring blir gjort i Forskriftens §7:
d) For tilkoblingsløype H6 – H20 er det ikke tillat å hugge trær i arealet mellom Nøsterlia hyttefelt og Esandvegen. Løypa skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende vegetasjon, og kvisting skal begrenses til et minimum.

Tilleggspunkt:
Tydal Kommune endrer forskriftens §4. a) slik at løypa Ti10 som er startpunkt for løype H4 får samme åpningstid: «Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges senest 25. april med unntak av løypene H21, H4, H10 og Ti10 som kan holdes åpen til 5. mai.
I forhold til å opprette tilknytningsløyper ser vi behov for at det legges til grunn noen føringer. Viktig å se på helheten i kommunen angående tilknytningspunkter inn på scooterløypene. Dette for å gjøre det enklere å behandle søknader som måtte komme, og at det sikrer en mest mulig lik behandling. Ber administrasjonen om å se på dette å komme med noen føringer/ retningslinjer til neste behandling.

Vedtatt forskrift trer i kraft straks vedtaket er fattet."

http://www.einnsyn.tydal.kommune.no/eInnsyn-TYD/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=16676&caseType=CasesFremlegg®istryEntryId=97359&sourceDatabase=EPHORTETYD

Forberedelse til kommunestyremøte i Tydal. Foto: Andreas Reitan

Nøkkelord

Annonse