Annonse
Nea Radio

– Kjære folkevalgte for innbyggere i Holtålen kommune

Leserbrev til lokalpolitikerne i Holtålen der det vises til det store engasjementet mot bom på fylkesvei 30.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 18.10.2022 kl 09:48

Annonse

Fredag 7. oktober skal flere av dere møtes i formannskap, hvor blant annet sak 103/22 Fv. 30 Støren - Røros skal behandles. Kommunedirektøren innstiller på at tiltakspakke 5, med fire bomstasjoner, legges til grunn for videre arbeid med bompengesøknaden. Med andre ord å gå for en bomfinansiert fv. 30 i sin helhet, og dermed stenge kommunen – og Haltdalen spesielt – inne.

Vedlagt dette brevet ligger ei liste med 928 underskrifter mot prosjektet, pr. 4. oktober 2022. (red. and: Dette ligger ikke vedlagt i nettsaken, men i brevet som er sendt ut til politikerne).

Disse underskriftene viser at motstanden mot kommunedirektørens innstilling er betydelig, og at nei-sida har bred støtte blant lokalbefolkningen i Holtålen.

Spredningen i alder, kjønn, yrke og bosetting innad i kommunen er stor. De aller fleste av underskriftene kommer fra folk som enten bor her, eller som er i målgruppa for å flytte tilbake. Det bør være verdt å lytte til.

Engasjementet mot bomfinansiert utbedring av fv. 30 har vært synlig i en lengre periode. For å vise vår sterke motstand angående finansieringsmodellen, har vi skrevet leserinnlegg, stått fram i media og startet digital underskriftskampanje.

Dette fordi vi syntes at perspektivet til utsatte barn og unge i Haltdalen, spørsmålet om framtidig tilflytting til bygda, samt den store skjevfordelingen av økonomisk byrde mellom innbyggerne prosjektet omfatter, ikke ble belyst på en god nok måte.

Det er fortsatt problemstillinger vi mener skulle vært drøftet mer inngående. For eksempel den forespeilte kampen om kvalifisert arbeidskraft (fast ansatte, men også lærlinger og ungdom i helge- og ferievikariater), som ifølge kommunens egne undersøkelser vil tilspisse seg kraftig i åra framover, og da spesielt innen helsesektoren.

Kommunedirektøren uttalte 17.12.20, i forbindelse med sitt budsjettforslag for 2021, at "sammensetninga av hvordan folketallet utvikler seg er skremmende" og at "det ikke vil bli mangel på arbeidsplasser, men mangel på arbeidskraft".

I en sak i Fjell-Ljom, datert 16.02.21, om nettopp denne utfordringa, blir kommunedirektøren videre sitert på at "det er kun en halvannen times kjøring inn til byen, noe som gir oss en konkurransefordel mot eksempelvis mer perifere kommuner med lang avstand til et regionsenter".

Når utsendte fra kommunens administrasjon reklamerer for småbrukstomter og fantastisk natur gjennom Hei Holtålen på boligmessa i Trondheim i midten av september, er det nettopp for å skille seg ut og jobbe for tilflytting.

Vi har vanskelig for å se for oss at bomveg vil bli et konkurransefortrinn i kampen om kvalifisert arbeidskraft, uansett hvor bra vegen skulle bli. Spesielt i de økonomisk harde tidene vi nå går inn i. At vi kommer til å ha mindre å rutte med framover er en kjensgjerning vi kan lese om i alle medier.

Særlig rammet blir de som har barn. Og de som investerer i bolig og skal betjene store lån. Grupper vi gjerne vil skal bosette seg i kommunen. Framtida vår.

Bom i Svølgja er problematisk på så mange måter, og som en av våre meningsfeller så fint påpekte er dette prosjektet foreslått av en fylkeskommune som tviholder på ett prinsipp (bom skal stå i nærheten av der pengene brukes), men tilsidesetter andre (som deling av lokalsamfunn og skolekrets).

At det er et sterkt behov og ønske om en rassikker veg gjennom Svølgja, kan vi alle være enige om. For noen er det også viktig at selve vegbanen holder bedre standard og gjør det mulig å ta seg mer effektivt fram.

Vi er mange som mener at forslaget som nå ligger på bordet blir for belastende både for enkeltpersoner og lokalsamfunn, og at rassikringen er viktigst å prioritere her.

Det at planene for fv. 30, og spesielt Svølgja, i så stor grad omhandler rassikring, synliggjør mislighold fra fylkeskommunens side som vegeier.

Den 5. april i år gikk et enstemmig Storting inn for et representantforslag fra Høyre angående økt fokus og nye løsninger for rassikring av infrastruktur (sak 5).

Stortinget ba regjeringa om å få fortgang i arbeidet med å utarbeide helhetlige nasjonale ras- og skredsikringsplaner som omfatter ALLE skredpunkt før utgangen av 2023.

Det ble i tillegg bedt om at regjeringa skulle «[...] utarbeide eit innovasjonsprogram for skredsikring og vurdere om dagens driftskontraktar for vegvedlikehald er optimale med tanke på tidleg involvering og opne nok slik at ein kan ta i bruk innovative løysningar.»

Det kan ut ifra dette virke merkelig at det haster å sette i gang et bomfinansiert vegprosjekt, som i stor grad omfatter rassikring, rett etter at nettopp Stortinget setter fokus på dette.

Vårt mål har vært å formidle for politikere og beslutningstakere hvordan vi frykter dette vil ramme oss som bor i Haltdalen, men også dele vår bekymring for hvordan det kan påvirke kommunens utvikling i framtida.

Vi har ønsket å være tydelig tilstede i denne debatten i og med at vi som barnefamilier/kommende barnefamilier og nyetablerte i Haltdalen vil måtte betale den høyeste prisen i mangfoldige år framover.

At vi i den sammenheng blir kalt jihadister og nettsoldater synes vi er synd, fordi slik retorikk flytter fokus fra budskap til budbringer og har til hensikt å degradere dennes/disses troverdighet.

Dette kan hindre innbyggere i å si sin mening i politikk som berører dem, noe som i et større perspektiv vil være en fare for demokratiets prinsipp om ytringsfrihet.

Vi har stor respekt for vervet dere har påtatt dere som lokalpolitikere og jobben det innebærer. Engasjementet i forbindelse med denne saken har dere sikkert kjent ekstra på den siste tida.

Noen av dere har sagt at dere vil lytte til hva innbyggerne mener, og at det er forståelig at sterke følelser involvert i saker som potensielt kan bety så mye for livene til folk.

Det setter vi pris på, og håper at våre stemmer blir regnet som saklige og meningsfulle bidrag i debatten. I undersøkelsen "Livet og fremtiden i Holtålen! - en spørreundersøkelse om fremtid og utvikling" som ble sendt ut til unge potensielle hjemflyttere i februar 2021, var intensjonen å få gode svar på hvilke tiltak og områder som virker positivt/negativt inn for denne gruppa med tanke på å skulle ta steget og flytte hjem.

Nå er vi mange fra målgruppa som har ropt og hojet og brølt oss hese om at bomveg i så måte teller veldig negativt. Vi håper selvfølgelig at dette har nådd inn til dere som skal behandle saken i formannskap og kommunestyre.

Vi er mot bom i Svølgja. Vi er mot det skisserte bompengeprosjektet på fv.30. En oppfatning vi deler med over 900 andre som har skrevet under på oppropet sammen med oss.

Hilsen

Per-Erik Heksem, Pål Anders Engan, Linda Erlien Borren og Ingvill Erlien Borren

Nøkkelord