Annonse
Nea Radio

Tilbudet til voksne med funksjonsnedsettelser i Stjørdal kommune:

Interpellasjon fra SV og Rødt

Kartlegging: SV og Rødt kommer med en interpellasjon i førstkommende kommunestyre. Forslaget til vedtak handler om å kartlegge behovene mennesker med nedsatt funksjonsevne i Stjørdal kommune har. På bildet: Gruppeleder i SV, Anja Ristad. Foto: Anne Gundersen

Vil kartlegge behovene for mennesker med funksjonsnedsetting når det gjelder bolig, aktivitet, arbeid og fritid.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Fra 1.januar i år startet en ny hverdag for om lag 15 brukere av Fides dagsenter. Da fikk disse innbyggerne i Stjørdal, som har det til felles at de er uten arbeidsevne og har en kognitiv funksjonssvikt eller er psykisk utviklingshemming, redusert eller kuttet dagsentertilbudet sitt. I Utvalg Kultur og Levekår ble det 10. desember i fjor vedtatt å innføre kriterier for dagsentertilbud for denne brukergruppa. Til tross for at de vedtatte kriteriene ikke ble så stramme som foreslått av administrasjonen, vil de nye kriteriene allikevel medføre at disse innbyggerne ikke vil få tilbud om aktivitet i det omfanget som de ønsker eller har behov for.

Fides dagsenter er et aktivitetstilbud til de brukerne med funksjonshemminger som ikke er aktuelle for arbeidstilbud. Felles for dem er at de er krevende brukere med behov for bistand i all aktivitet, og at de ikke er aktuelle for Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Dagsentertilbudet er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-3, som sier «at helse og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstilbud for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det.» Så; loven gir føringer for dagsentertilbud, men et slikt tilbud er ikke lovpålagt for denne gruppen.

Denne brukergruppa er usynlig for politikerne i kommunestyret. Sjelden er det vedtak i dette rommet som dreier seg om disse menneskene, og derfor er det slik at Stjørdal ikke har en vedtatt politikk overfor helheten i det tilbudet denne brukergruppa får. Når etat kultur skal kutte, rammes blant annet Tirsdagsklubben. Hver tirsdag samles mellom 70 og 90 brukere, ansatte og pårørende i Lokstallen for sosialt samvær med likesinnede. Nå er det usikkert hvordan og i hvilken form dette vil videreføres etter sommeren. Når Fides kutter, blir det økt belastning i boligene der brukerne nå skal få «tilbud om en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre» i regi av ansatte i etat omsorg.

Trondheim kommune har etter protester fra brukere, ansatte og pårørende vært nødt til å bevilge 80 millioner kroner for å dekke underskuddet i tjenestene til denne gruppa. «Det gjelder livet»-aksjonistene peker på mangel på bolig, jobb og aktiviteter for brukergruppa. I Stjørdal har vi enda ikke kommet hit, men vi er på vei dit om ikke vi som politikere tar ansvar og sørger for at vi har en vedtatt politikk for dette området. Vi har, som Trondheim, behov for en gjennomgang og kartlegging av tjenesten for å kunne se om vi bruker pengene riktig i forhold til behovene som denne gruppa har. Vi som kommune må sørge for at de kommunale tilbudene sikrer et meningsfullt liv med aktiviteter og verdighet for voksne med funksjonsnedsettelser. Såpass med ambisjoner bør vi som politikere ha på vegne av denne gruppa.

Hvordan stiller ordføreren seg til en gjennomgang og kartlegging av tjenestene til voksne med funksjonsnedsettelser i Stjørdal kommune?

Forslag til vedtak:
• Tilbudet til voksne mennesker med funksjonsnedsettelser i Stjørdal kommune kartlegges i henhold til områdene bolig, aktivitet, arbeid og fritid. Det skal undersøkes hvordan tjenester og ansvar er organisert, og om det er behov for endring av ansvarsområder for å lykkes med å gi disse brukerne et helhetlig tilbud som ivaretar deres muligheter for en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
• Kartleggingen skal foretas første halvår av 2020
• Kartleggingen skal resultere i at kommunedirektøren høsten 2020 legger fram sak der Stjørdal kommunes politikk angående helheten i tilbudet til brukergruppa skal vedtas.

Anja Elisabeth Ristad, SV
Tor Helge Rimul, Rødt

Nøkkelord

Annonse