ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Skog:

Rekordstor skogplanting

SKOGPLANTING: Det forventes at det vil bli plantet 45 millioner trær i 2022. Her planter landbruks- og matministeren ett av dem. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Skogplantinga i Norge har hatt en jevn økning de siste ti åra, fra om lag 25 millioner planter i 2012 til planlagt 45 millioner planter i år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 10.05.2022 kl 21:44

ANNONSE
Annonse

– En aktiv skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig klimaløsning, samtidig som skogen gir oss energi og fornybart råstoff, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i ei pressemelding.

– Skog som vokser tar opp CO2, og aktiv skogskjøtsel med hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie bidrar til en betydelig klimagevinst. Det blir hogd mer enn noen gang i norske skoger, og skogeierne får gode priser for tømmeret. Da er det viktig å plante ny skog som kommende generasjoner kan høste av, sier statsråden.

45 millioner planter i 2022

Landets skogplanteskoler har i disse dager om lag 35 millioner skogplanter klare for utplanting før sommeren. Ytterligere 10 millioner planter forventes å bli satt ut i høstsesongen, slik at det totalt forventes plantet 45 millioner i 2022.

I 2021 ble det ifølge Landbruksdirektoratet plantet ut om lag 38 millioner skogplanter i Norge. Det var utfordringer med å få satt ut plantene i fjor, på grunn av en vanskelig arbeidskraftsituasjon under Covid 19- pandemien. Allikevel ble planteaktiviteten nesten like høy som i 2020, da tilsvarende tall var ca. 40 millioner. Et ekstraordinært tilskudd til skogplanting og innsats for å mobilisere norsk arbeidskraft bidro til at planteaktiviteten ble opprettholdt.

Det blir hogd mer enn noen gang i norske skoger

Skogbruk og trebasert industri er en viktig verdikjede i Norge som sysselsetter om lag 22 200 personer, hvorav ca. 6 600 i skogbruket. Aktiviteten i skogbruket er nå på et høyt nivå. I 2021 ble det omsatt 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål, som er det høyeste noen gang. Omsatt volum i første kvartal 2022 var 7,5 prosent høyere enn året før. Den høye aktiviteten kan knyttes til gode priser for tømmer, både til sagbrukene og annen industri. Med et høyt hogstnivå kreves det også en høy skogkulturinnsats for å sikre at skogressursene fornyes og ivaretas.

Karbonlageret i skogen øker

Planting og ungskogpleie er skogkulturtiltak som fremmer økt volum- og verditilvekst i skogen. Det er samtidig klimatiltak som bidrar til økt opptak av CO2. En robust skog med et høyt CO2-opptak, der karbonlageret til skogen samlet sett øker, er viktig for klimaet, naturmangfoldet og skognæringa i dag og i framtida.

(Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet)

ANNONSE