Nea Radio
Annonse: Statkraft

Informasjon:

Rehabiliteringsarbeid Nesjødammen

Foto: Statkraft

Statkraft Energi skal etter pålegg fra NVE rehabilitere Nesjødammen i Tydal kommune i perioden 2021 – 2025. Her kan du lese alt om prosessen:

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2022 kl 09:57

Anleggsarbeidet startet i oktober 2021. Entreprenøren gjennomførte i 2021 forberedende anleggsarbeider som blant annet omfattet opprusting av Nesjøvegen og utsprengning av forskjæring.

Hovedanleggsarbeidene er nå i gang på Nesjødammen. Det vil være opprigging av brakker frem til påske, en aktivitet som medfører stor trafikk på Nesjøvegen. Etter påske vil entreprenøren starte med hoveddelen av anleggsarbeidet som i 2022 omfatter tunneldriving, damarbeid og steinbruddsdrift.

Arbeidene medfører at anleggsområdet rundt Nesjødammen blir avstengt for ferdsel og man ikke kan krysse dammen eller området rundt dammen. Figuren under viser anleggsområdet skravert med rødt:

Foto: Statkraft

Dette medfører at passasjen mellom Vessingsjø og Nesjøen må stenges for alminnelig ferdsel.

For at prosjektet skal kunne gjennomføres må Nesjøen tappes helt ned. Nedtappingen starter våren/sommeren 2022 og Nesjøen vil være helt tom i mars/april 2023. Nesjøen vil gradvis fylles opp igjen utover i 2023. Grafen under viser prognosert nedtapping og oppfylling av magasinet, med kotehøyder på y-aksen og tidspunkt på x-aksen. Nedtappingen vil avvike fra det som vises i grafen som følge av nedbørsforhold som avviker fra normalen og usikkerhet i framdrift på damarbeidet.

Foto: Statkraft

Når Nesjøen er tømt vil kun det som er markert med blått i Nesjøen og grønt i Essandsjøen være vanndekt areal. En terskel mellom Nesjøen og Essandsjøen gjør at minimumsvannstanden i Essandsjøen ikke går under ca. kote 721 når Nesjøen tappes ned.

Foto: Statkraft

Figuren viser også lokale kotehøyder i magasinet og kan sees i sammenheng med grafen over.

I 2024 sesongen blir det og avvik fra normal regulering ved at arbeidet krever at sjøen ikke går over 3 meter under HRV. For å sikre trygt arbeid ved alle værforhold må man ligge under normal vannstand.

Alle avvik fra manøvreringsreglementet i anleggsperioden 2022 – 2025 er godkjent av NVE.

Har du spørsmål kan du kontakte Statkraft

Prosjektleder Nesjø Siri Todnem Siri.Todnem@statkraft.com

SHA-koordinator Nesjø Toralf Øverås Toralf.Overas@statkraft.com

Vedlikeholdsleder Tydal Per Einar Sæther PerEinar.Saether@statkraft.com

Kraftverksjef Andreas Sylte Andreas.Sylte@statkraft.com

Nøkkelord