ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkesmannen gennomførte tilsyn

Fant avvik ved 14 sykehjem

AVVIK: Fylkesmannen i Trøndelag har avdekket flere avvik ved sykehjem i fylket. Illustrasjonsfoto: Fylkesmannens lokaler i Statens Hus i Steinkjer. Foto: Statsbygg

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført omfattende tilsyn med 14 sykehjem i 10 kommuner i Trøndelag. Tilsynet fant flere lovbrudd.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Eldre og syke som bor på sykehjem har dårligere funksjon og mer komplisert- og sammensatt sykdomsbilde enn tidligere. Dette fører til økt behov for kompetanse og praktiske ferdigheter hos de ansatte og økt ansvar for kommunen. I årene som kommer vil antall eldre med behov for helse- og omsorgstjenester øke. Det er også en klar forventning om at oppgaver skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette gir økt krav både til kvalitet og kapasitet i kommunen.

Mottar klager

Som tilsynsmyndighet mottar Fylkesmannen klager på tjenestene som kommunene gir til beboere på sykehjem. Klagene er nesten uten unntak fremmet av pårørende. Blant temaene som går igjen er mangelfullt legetilsyn, lite rehabiliterings- og aktivitetstilbud, at beboere må vente lenge på hjelp, mangelfull kompetanse hos de ansatte, ernæring og for lite bistand ved måltid, feilmedisinering, lite oppfølging etter fall og mangelfull bistand til personlig hygiene.

Siden 2016 og frem til april i 2019 har Fylkesmannen gjennomført i alt 14 tilsyn i 10 av fylkets kommuner. Tilsynene gikk over to dager og ble gjennomført som systemrevisjon.
– Summen av tilsyn i denne perioden gir oss et godt bilde av den heldøgnbaserte kommunale helse- og omsorgstjenesten i Trøndelag, sier fylkeslege Jan Vaage.

Avdekket flere lovbrudd

I samtlige kommuner møtte Fylkesmannen ansatte med stort engasjement og ønske om å yte det beste for eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Likevel viser samlerapporten at fire av sykehjemmene har brutt kravet til forsvarlighet.

– Det er alvorlig at vi i fire av ti undersøke kommuner finner brudd på kravet til forsvarlighet i tjenestene, sier Vaage.

Lovbruddene handler i hovedsak om manglende kompetanse, mangelfulle rutiner for å ivareta grunnleggende behov, mangelfull internkontroll og manglende systematisk kartlegging av ernæringsstatus. Et gjennomgående funn var at sykehjemmene har mangelfulle planer for å forebygge og håndtere smitte av infeksjoner på sykehjemmet.

Tilsynet viser at de ansatte i enkelte kommuner ofte ikke melder avvik dersom det skjer feil på sykehjemmet. I andre kommuner, hvor det ble meldt svært mange avvik, viser tilsynet at avvikene ikke ble benyttet til læring. Det ble meldt klart flest avvik på håndtering av legemidler.

Nøkkelord

ANNONSE