ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Ingen barn i Selbu skal vokse opp i fattigdom

Åsmund Sjøberg er Selbu SVs andrekandidat til kommunevalget 9. september. Foto: Selbu SV

- I verdens rikeste land må målet være at ingen barn faller utenfor på grunn av familiens økonomi. Ei heller i Selbu, skriver Selbu SVs listetopper.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Frivillighet Norge lanserte nylig en undersøkelse der 27 prosent av barnefamiliene i Norge sier at de selv, eller noen i familien, har latt være å delta på en fritidsaktivitet fordi de ikke har hatt råd. Antallet unger som vokser opp i fattigdom øker fra år til år både lokalt og på landsbasis. Forskjellene mellom fattig og rik blir også stadig større.

Den vanligste måten å definere barnefattigdom på er "andel barn i familier med vedvarende lavinntekt". De nyeste tallene fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) viser at i Selbu vokser mellom 50 og 60 barn opp i lavinntektsfamilier. I Norge lever mer enn 105 000 barn i fattigdom.

I tillegg til at barn som vokser opp i fattigdom har færre muligheter og deltar i færre aktiviteter enn andre barn, har de også større risiko for å falle ut av videregående opplæring. De har ofte flere helseplager, og får dårligere helse og livskvalitet også som voksne. Det er derfor nødvendig med tidlig innsats fra det offentlige. Det mest hensiktsmessige er tiltak som gir like muligheter for alle. Behovsprøvde ordninger kan føre til stigmatisering, særlig i en liten kommune som Selbu.

Frivillige lag og organisasjoner i Selbu gjør en kjempeinnsats for å skape fellesskap mellom barn og unge, og på landsbasis er det flere organisasjoner som tilbyr gratis opplevelser og ferier for familier som ikke har råd til dette uten hjelp. Frivilligheten spiller altså en svært viktig rolle her. Selbu SV vil også støtte opp om Frivilligsentralens rolle i inkluderinga av sårbare grupper. 

SV jobber for at flest mulig skal ha faste, hele stillinger å gå til. Det gir folk ei lønn å leve av, trygghet i hverdagen og bedre mulighet til å planlegge livet. Selbu SV vil i tråd med dette foreslå at alle trinn på grunnskolen skal ha fem skoledager per uke. Dette vil gjøre det lettere å få flere foreldre/foresatte ut i heltidsstillinger.

Selbu SV har flere forslag til tiltak som vil utjevne forskjeller og styrke fellesskapsfølelsen hos barn og unge:
- fjerne barnetrygd fra beregningsgrunnlaget for sosial stønad
- minst ett gratis varmt skolemåltid i uka
- sikre gode rammevilkår for utstyrssentralen BUA
- gratis bruk av idrettsanlegg for barn og unge
- lavterskel fritidstilbud for ungdom

Vi vil i tillegg til dette satse på forebyggende tiltak for sårbare grupper, blant annet gjennom målretta antimobbingsarbeid, sterk kvalitet på forebyggende barne - og ungdomsarbeid innenfor psykiatri/rus, og videreutvikling av skolehelsetjenesten. I verdens rikeste land må målet være at ingen barn faller utenfor på grunn av familiens økonomi. Ei heller i Selbu.

Gro Mari Engen Hanem, førstekandidat og Åsmund Sjøberg, andrekandidat, Selbu SV

Gro Mari Engen Hanem er Selbu SVs førstekandidat til kommunevalget 9. september. Foto: Andreas Reitan

ANNONSE