ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Fornøyelseskjøring med snøscooter hører ikke med til det friluftslivet vi vil legge til rette for i Røros

Røros SV sier nei til scooterløyper i Røros.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

LESERBREV:

Røros kommune vedtok i 2018 en klima- og miljøplan som setter opp høye mål for utviklingen i Røros. Der står det blant annet at «planen har gitt oss en mulighet til å tenke helhetlig og langsiktig, både innen arealplanlegging, næringsutvikling og i sammenheng med kultur og folkehelsesatsing». Vi mener at målsettingene i den planen ikke er forenlig med etablering av snøscooterløype til fornøyelseskjøring i Røros kommune.

Fornøyelseskjøring med snøscooter vil lett komme i konflikt med reindrifta. Det har vi nylig sett i Holtålen. Vi ønsker ikke slike konflikter og vi er klar i vår prioritering; reindriftsnæringa og næringsgrunnlaget for reindriftssamene i vårt område må gå foran fornøyelseskjøring med motorkjøretøy i utmarka.

På Rørosvidda i april kan en glede seg over et rikt dyreliv. Elg, rein og rådyr er sårbare etter en lang vinter, og når kalvinga står for døra vil snøscootertrafikken kunne få store negative følger. Trane og andre fuglearter som hekker i våre høyfjells- og våtmarksområder er sårbare. Det de trenger aller minst er mer motorisert ferdsel.

Vi trenger naturen. Opplevelse av opprinnelig natur og dyreliv og fravær av støy, er viktig for vår mentale helse og er rekreasjon. Friluftslivet er også en viktig faktor for god folkehelse gjennom variert fysisk aktivitet. Fotturer og skiturer i vår flotte natur på Rørosvidda gir helsebot for kropp og sjel, og må sikres for framtidige generasjoner. Økt motorferdsel i utmarka vil komme i konflikt med dette, og frata oss mange viktige naturopplevelser.

I en FN-rapport som ble offentliggjort 6. mai 2019 slås det fast at artsmangfoldet på jorda er truet av menneskelig aktivitet. Situasjonen er verre enn tidligere antatt. Rapporten tegner et dystert bilde for vår natur som livsgrunnlag for oss alle. Forskerne mener det kreves rask omlegging av vår bruk av energi og arealer til transport og monokulturer som truer artsmangfoldet.

Destinasjon Røros sammen med flere gikk i vinter bredt ut for å skape grunnlag for at Røros skal kunne beholde Innovasjon Norges merke som «Bærekraftig reisemål». Definisjonen på bærekraftig er at virksomheten skal kunne gjentas uten at viktige naturressurser forringes eller ødelegges. Det følger av våre argumenter over at fornøyelseskjøring med snøscooter ikke er bærekraftig reiseliv.

Røros SV gjorde på sitt årsmøte i januar et enstemmig vedtak om å si nei til snøscooterløype i Røros. Vi er glade for at Røros fjellstyre også sier nei til snøscooterløype i Røros. Kan alle politiske partier i Røros klargjøre sitt syn i saken før valget?

Christian Elgaaen
Hanne Hauge
Hilde Danielsen
Marianne Moseng Breigutu
Signe Nordermoen

Røros SV

Nøkkelord

ANNONSE