ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Vil skjerme pleie, omsorg og oppvekst

PENSJONISTPARTIET: Nyvalgt leder i lokallaget i Holtålen, Olav Halvor Megård (til venstre) og fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet, Svein Otto Nilsen fra Trondheim. Foto: Per Magne Moan

Pensjonistpartiet i Holtålen vil anstrenge seg for skjerme pleie-, omsorg- og oppvekst-sektorene mot nedskjæringer. Partiet ønsker også at kommunen skal delta i Helsedirektorates forsøksordning med full statlig finansiering av eldreomsorgen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Leserinnlegg fra Holtålen Pensjonistparti

Pleie og omsorg – oppvekst

Disse to sektorene legger beslag på det meste av Holtålen kommunes budsjett og er svært viktige for innbyggerene. Pensjonistpartiet vil anstrenge seg for skjerme områdene mot nedskjæringer. Dette betyr ikke at strukturendringer eller omorganiseringer vil kunne skje. Hovedsaken er at om det skjer - så skal det ikke gå ut over kvaliteten på tilbudene. For pleie og omsorg spesielt vil vi at kommunen skal delta i Helsedirektorates forsøksordning med full statlig finansiering av eldreomsorgen. Dette vil bety mer penger til eldreomsorg, mer treffsikker bruk av tjenester, faglig utvikling og tryggere økonomi. Ordningen gjør at alle sikres en god eldreomsorg etter statlige kriterier og gjør at det ikke spiller noen rolle om du bor i en fattig eller rik kommune. Tilbakemeldingene fra de kommuner som er med viser at dette kan være veien å gå. Stjørdal og Selbu kommuner har deltatt i ordningen i tre år nå og i går ble det klart at de ønsker å delta også for tre nye år.

Psykiatri og rus

Bosatte med psykiske lidelser får ikke den behandling de har krav på. For denne gruppen er Holtålen kommune ikke et godt sted å bo. Dette er et spørsmål om politisk vilje til ressurser og organisering av tjenesten med oppfølging av den som er syk. Det kan ikke være slik at det er den syke som skal ta initiativ og bære ansvaret for egen behandling eller til å avslutte behandling. Dagens regelverk for bruk av tvang er uoversiktlig og er vanskelig å forholde seg til - både for pasienter og pårørende. Regjeringens nedsatte tvangslovutvalg har fått frist til september 2019 med å legge fram forslag til nytt regelverk. Regjeringen har videre lovt at det skulle etableres et lavterskeltilbud for psykiatri i alle kommuner. Pensjonistpartiet vil utfordre lokal tjeneste på dette og ønsker at det utarbeides behandlings og oppfølgningsplaner for den enkelte pasient.

Tannhelse

En god tannhelse er en viktig del av hver enkelts samlede helsetilstand. Selv om vi har en rimelig tannbehandling gjennom offentlig tannlegeordning vet vi at for de med dårligst råd unnlates og utsettes påkrevet behandling. Pensjonistpartiet vil arbeide for gratis tannbehandling livet ut.

Levekår for pensjonister, aleneboere og trygdede

Vår kommune har en svært høy andel av befolkningen på pensjon og trygd. Befolkningen samlet har også en av de laveste gjennomsnittsinntektene i landet. Gruppen pensjonister og trygdede har opplevd en nedgang i kjøpekraft og dermed redusert levestandard. Årsakene til dette er sammensatt - men fem år med underregulering av trygdeoppgjørene i forhold til lønnsoppgjørene begynner å merkes. SSB sine tall viser også at av alle fylkets kommuner har Holtålen den svakeste inntektsutviklinga for de ti siste år av alle med bare 29 prosent vekst - i motsetning til Frøya som ligger på topp med 52.7 prosent.

Forhandlingsrett ved trygdeoppgjøret

Vi vil arbeide for og vil støtte kravet om forhandlingsrett for trygdede og pensjonister ved trygdeoppgjøret. Gruppen minstepensjonister lever sågar under fattigdomsgrensa definert av EU. Vi anbefaler alle med pensjon å melde seg inn i Pensjonistforbundet - pensjonistenes fagforening eller interesseorganisasjon.

Pensjonispartiet spesielt for kvinner og aleneboende

I Norge i dag er 160.000 pensjonister klassifisert som minstepensjonister. 144.000 av disse er kvinner. De må overleve på en pensjon på 190.000. Et par der begge er minstepensjonister har ikke mer enn
170.000 hver. Hvordan en kommune uten blygsel og skam kan fastsette eiendomsskatt og andre kommunale avgifter uten å hensynta denne fattigdomsproblematikken er for oss i Pensjonistpartiet uforståelig.

Frivilligsentralen og pensjonistene

Pensjonistpartiet vil at kommunen sin frvilligsentral skal ta et digitalt krafttak for gruppen trygdede og pensjonister. Eksempelvis bistå med å skifte strømleverandør. For oss som behersker digitale løsninger er dette en enkel sak. Pensjonister uten digital kompetanse er derimot avskåret fra muligheten til billigere strøm. Som medlem av COOP er det enkelt å skifte leverandør da det ligger en medlemsfordel i appen kalt LOS. Alternativt kan man sammenligne strømpriser på elskling.no. Vi ønsker også å "bemanne" frivilligsentralen med kompetanse på å klage på skatt. Personer med vedvarende lav inntekt kan ha krav på skattebegrensning etter skattelovens § 17-4 uten å være klar over det.

Eldre og førerkortet

Dagens eldre sjåfører er den første generasjonen som har kjørt bil hele livet. Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år har så langt måtte gå gjennom en helsetest samt en såkalt kognitiv test noe mange eldre har funnet svært uverdig. Pensjonistpartiet er tilfreds med at aldersgrensen nå er foreslått økt til 80 år. Aldersgrensen for å jobbe i staten vil bli foreslått økt til 75 år. Pensjonsreformen går ut på at folk skal stå lenger i jobb. Vi blir stadig friskere, lever lengre og har bedre helse. Det skulle bare mangle at reglene for eldre og førerkort ikke skulle henge med i den generelle samfunnsutviklingen.

Olav Halvor Megård
førstekandidat
Holtålen pensjonistparti

Nøkkelord

ANNONSE