Notiser

Brann i enebolig nær E6 på Berkåk

Publisert: 22.09.2018 kl 21:46

Like etter klokken 21 lørdag kveld melder politiet om en boligbrann på Berkåk i Rennebu kommune.

Vegtrafikksentralen meldte kl. 21.26 at E6 var stengt på grunn av brannen, rundt tre kilometer sør for Berkåk sentrum fordi huset ligger nært veien. En halvtime senere melder de at trafikken dirigeres forbi.

Vaktleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Frank Hansen, forteller at de har fått tips fra folk som kjører forbi på E6.

- Boligen er sannsynligvis ubebodd. Den ligger rett sør for Berkåk. Brannen skal være under utvikling og det kommer flammer fra vinduene i andre etasje, sier vaktleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Frank Hansen, til adressa.no.

VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

Publisert: 22.09.2018 kl 14:52

Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet også i videregående skole. – Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

(Kunnskapsdepartementet)

Mål om mer laks i Orkla

Publisert: 22.09.2018 kl 10:42

TrønderEnergi gjennomførte denne uken miljøtiltak med målsetning om mer laks i Orkla.

Prosjektet handler om habitatsrestaurering for å øke tilgangen på egnede gyteområder for laks i området opp- og nedstrøms Brattset kraftverk.

- Målet med tiltaket er å bedre gyte- og oppvekstforhold på en viktig strekning for laksen og dermed gi mer laks i Orkla, sier miljøansvarlig hos TrønderEnergi, Nils Henrik Johnsen, i ei pressemelding.

Det er TrønderEnergi som finansierer prosjektet, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er engasjert for gjennomføring og prosjektledelse.

- Det er egentlig greie forhold for ungfisk i elva, men det mangler gyteplasser, derfor legger vi ut gytesubstrat i elva for å øke mengden laks, sier Øyvind Solem, prosjektleder fra Norsk institutt for naturforskning, i pressemeldingen.

Det ble fraktet cirka 160 tonn grus og stein ut i elva med helikopter og det ble tilsammen 130 turer i løpet av dagen.

Munkholmen fredet

Publisert: 22.09.2018 kl 10:07

Fredag fredet riksantikvaren seks eiendommer hvor to av dem ligger i Trondheim. Den ene er det gamle sykehusområdet i Kongens gate, mens den andre eiendommen riksantikvaren fredet i Trøndelag er Munkholmen. Det skriver NRK.

Stokkøya i Åfjord fikk Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018

Publisert: 20.09.2018 kl 15:50

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018 ble torsdag tildelt Torhild Langklopp og Roar Svenning for deres initiativ og arbeid med å skjøtte kystlyngheilandskapet på eienedommen sin, Troningen gard, på Stokkøya i Åfjord kommune.

Heiene er tilbakeført ved rydding av skog, lyngsviing og beiting av sau. Den store innsatsen for kystlyngheiene på Stokkøya, er blant anna kommet i stand gjennom dugnader der WWF, Norsk Botanisk Forening, Norges Naturvernforbund og andre interesserte aktører har stilt opp.

– Her på Stokkøya finn vi et godt døme på korleis ein kan kombinere gardsdrift og anna næringsverksemd basert på oppleving av natur og landskap, altså verdiskaping basert på alle gardens ressursar. Dette er ei verksemd vi ønskjer å sjå meir av fordi vi meiner at det er eit potensiale for å auke verdiskapinga basert på natur og utmarksressursane, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal under tildelinga i dag.

Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i 2020

Publisert: 20.09.2018 kl 15:48

– Formålet med den nye stortingsmeldingen er å beskrive utviklingen de siste 20 årene og foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvar for meldingsarbeidet i samarbeid med andre berørte departementer, tar sikte på å være ferdig i 2020.

Fem nasjonale minoriteter

Arbeidet med stortingsmeldingen ble varslet i Jeløya-plattformen og vil omhandle politikk og tiltak overfor Norges fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Skrinlegger flyplass-utvidelsen

Publisert: 19.09.2018 kl 20:28

Stjørdal kommune hadde gitt Avinor tillatelse til å fylle ut deler av det gamle elveleiet for å utvide flyplassen mot Langøra. Nå snur Avinor og skrinlegger utbyggingsplanene i denne omgang. - Alternativet som stjørdalspolitikerne gikk inn for vil bety en investering som Avinor ikke ser som verken framtidsrettet eller realistisk med tanke på å drive en kostnadseffektiv og attraktiv lufthavn. Slik situasjonen er nå, framstår det som ikke gjennomførbart, sier lufthavndirektør Marit Helene Stigen til Bladet.
https://www.bladet.no/nyheter/2018/09/19/Skrinlegger-utbygging-av-flyplassen-p%C3%A5-V%C3%A6rnes-17543924.ece

Nordisk ministermøte om tørkerammet jord- og skogbruk

Publisert: 19.09.2018 kl 15:19

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud møter i dag sine nordiske kolleger i Stockholm. Tørkesommeren er over, men nå er det mangelen på grovfôr og reduserte avlinger som preger landbruket i Norden. I dag holder de nordiske landbruksministrene et ekstra møte for å diskutere situasjonen, og strategier for framtiden.

Den svenske landsbygdministeren Sven-Erik Bucht har invitert kollegaene fra de andre nordiske landene til et ekstra nordisk ministerråd i Stockholm onsdag 19. september.

På dagsordenen står både den akutte situasjonen for landbruket og skogbrannene som i sommer rammet alle de nordiske landene unntatt Island.

Hensikten med møtet er å diskutere mulighetene for å styrke den nordiske beredskapen for ekstremt vær, både på kort og lang sikt.

(Landbruks- og matdepartementet, 180919)

Hund funnet på Glåmos

Publisert: 18.09.2018 kl 21:10

Politiet melder på Twitter at en brun vorsterhund er funnet på Glåmos. Savner noen hunden kan man ringe politiet på 02800.

Matglede for eldre

Publisert: 18.09.2018 kl 19:23

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst.

– God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer vi seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Det skaper trivsel og forebygger sykdom. Små grep som å flytte middagen til senere på dagen eller å lage en hyggelig sosial rammet rundt måltidet, kan ha stor effekt på matgleden. Nå håper jeg kommunene lar seg inspirere av de mange gode eksemplene, sier eldre- folkehelseminister Åse Michaelsen.

Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser

Publisert: 18.09.2018 kl 19:20

Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.

Urimelig høye priser på nye legemidler er en av de største utfordringene på legemiddelområdet i dag, både i Norge og internasjonalt. Helseminister Bent Høie har lenge sett med uro på prisutviklingen og har derfor tatt initiativ til et nordisk samarbeid om felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler.

Tirsdag kunne Bent Høie og hans danske kollega Ellen Trane Nørby signere den nye intensjonsavtalen i København.

For sein og for dårlig hjelp

Publisert: 18.09.2018 kl 19:18

Det er bred enighet om at mange barn med behov for tilrettelagt pedagogisk tilbud og undervisning ikke får god nok hjelp. Det viser høringsuttalelsene til rapporten fra ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl. – Høringen viser at det er bred enighet om Nordahl-rapportens konklusjon om at dagens tilbud til de som trenger ekstra hjelp er for dårlig. Vi må gjennomføre endringer for å sikre at alle barn får den hjelpen de trenger. Det arbeidet er vi i gang med, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
(Kunnskapsdepartementet)

Kristin Skogen Lund slutter

Publisert: 18.09.2018 kl 11:22

Kristin Skogen Lund går av som toppsjef i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)og blir ny toppsjef i mediekonsernet Schibsted.
– Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år, men jeg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – et spennende selskap som jeg kjenner godt etter mange år i ulike stillinger der fra 1998 til 2010, sier Skogen Lund i en pressemelding fra NHO.

Skogen Lund har også tidligere vært konserndirektør i Schibsted, som eier både VG, Aftenposten og flere utenlandske medieselskap.

Interkommunalt næringsfond

Publisert: 17.09.2018 kl 08:59

Selbu og Tydal vil etablere et felles interkommunalt næringsfond spesielt for reiseliv og arrangementsutvikling. Tydal kommune vil ta rollen som vertskommune, og det foreslås et fondsstyre på tre personer, der hver kommune velger en representant hver. I tillegg velger Selbu Sparebank en representant til styret. Reiseliv og arrangement er bransjer som ofte gir ringvirkninger og synergier på tvers av kommunegrensene, og Selbu og Tydal har historisk gode erfaringer med samarbeid på dette feltet, heter det i et saksframlegg for formannskapet i Tydal mandag.

Nominasjoner

Publisert: 14.09.2018 kl 10:00

Fylkesmannen har nominert Verdal videregående skole og Oppdal videregående skole.to skoler til Dronning Sonjas skolepris 2018. Prisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Skolen som vinner prisen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. Det var Hennes Majestet Dronning Sonja som selv tok initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Utdanningsdirektoratet har gitt Fylkesmennene i oppdrag å nominere én eller to kandidater fra sine fylker.

Bedre organisering av skoleåret i videregående opplæring

Publisert: 14.09.2018 kl 09:58

Elevene mister i dag verdifull undervisningstid blant annet på grunn av hvordan gjennomføring av eksamen organiseres. Nå sendes fire mulige endringsforslag på høring. – I dag kan elevene miste nesten en måned med verdifull undervisning. Målet vårt er at elevene får best mulig opplæring og er rustet til eksamener og livet etter videregående, sier kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner.

Forsinket utstilling til Rørosmuseet

Publisert: 12.09.2018 kl 13:56

Utstillingen «Bååstede. Tilbakeføring av samisk kulturarv» skulle åpne førstkommende lørdag, men på grunn av transportproblemer blir åpningen utsatt.

– Utstillingen kommer til Røros før over helga. Det blir derfor utstillingsåpning i løpet av neste uke, skriver Rørosmuseet i ei pressemelding.

Utstillinga skal stå til 14. oktober.

Samler inn til el-sykler for eldre

Publisert: 12.09.2018 kl 09:34

Både lokale lag-, foreninger og næringsliv har bidratt med penger til elsykler for eldre i Røros kommune. Før sommeren tok Aktiviteten Treningssenter og Coop Røros SA initiativ til et spleiselag for å få inn cirka 150.000 kroner til to el-sykler. Så langt har det kommet inn cirka 87.000 kroner.

Etterlyser vitner

Publisert: 12.09.2018 kl 09:34

Politiet etterlyser vitner etter et overfall i Stjetnmarka i Trondheim sist fredag kveld. Ei jente i slutten av tenårene skal ha blitt overfalt av en mann i grå hettejakke. Sannsynligvis har to kvinner som sto ved en bussholdeplass i nærheten sett overfallet, og politiet ønsker nå å komme i kontakt med dem. Jenta måtte oppsøke legevakt etter overfallet. Det skriver adressa.no.

Gjenvalg for Ottervik

Publisert: 12.09.2018 kl 09:33

Rita Ottervik melder i dag at hun stiller til gjenvalg som ordfører i Trondheim neste år, det skriver adresseavisen. Ifølge avisa skal Ottervik ha stilt knallharde krav før hun forpliktet seg til gjenvalget og det skal dreie seg om en liste på 8 navn Ottervik krever havner på topp 10 på lista. Det ventes at Ottervik holder pressekonferanse senere i dag.

Jente skadd Ugla

Publisert: 12.09.2018 kl 09:32

Ei 14 år gammel syklende jente fikk skader i ansiktet etter å ha blitt truffet av speilet på en bil på Ugla i Trondheim onsadag morgen. Uhellet skjedde i en fotgjengerovergang, og politiet oppretter sak.

Kun seks av ti studenter fullfører en grad

Publisert: 11.09.2018 kl 15:15

I Norge er det en større del av befolkningen som begynner på høyere utdanning enn i OECD-landene. Men andelen av studentene i Norge som fullfører en grad, er mindre. – Det er bekymringsverdig at såpass mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

(Kunnskapsdepartementet)

Prinsesse Astrid, fru Ferner, til Trondheim torsdag

Publisert: 11.09.2018 kl 15:14

Unge dirigenter fra hele verden har den siste uka konkurrert om å vinne prisen på 160.000 kroner og dirigentoppdrag med Trondheim symfoniorkester. På finalekonserten konkurrerer tre finalister som tolker hvert sitt program. Konkurransen avholdes annethvert år og alternerer mellom unge fiolinister og dirigenter. Prisen deles ut til unge musikere under 30 år. Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris ble første gang arrangert i 1953, og er beskyttet av Prinsesse Astrid, fru Ferner, som kommer til Trondheim i morgen for å dele ut prisen.

Inspirasjonsdager

Publisert: 11.09.2018 kl 08:48

I løpet av høsten vil det bli arrangert inspirasjonsdager med mat og måltidsglede til eldre som tema. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.

Inspirasjonsdagene skal være for alle som jobber med mat og helse til eldre – enten i hjemmetjeneste, på institusjon, i helseledelse eller kommunalt med rammebetingelser mv, men også private aktører som tilbyr eller ønsker å servere mat til eldre. Programmet vil være variert og passe for alle.

(Landbruks- og matdepartementet)

87 fikk beltegebyr på bussen

Publisert: 10.09.2018 kl 20:52

Statens vegvesen kontrollerte 1262 busspassasjerer i Trøndelag i forrige uke. 87 fikk gebyr for å ikke bruke belte.

Flesteparten av gebyrene er blitt skrevet ut når de har stoppet busser i tettbygd strøk, altså der fartsgrensen er lavere.

- Passasjerene er mindre flinke til å feste på seg beltet når bussen kjører i lave hastigheter, og jeg kan bare oppfordre alle busspassasjerer til å feste på seg beltet med en gang de setter seg på bussen, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt, i ei pressemelding.

Gebyret for å ikke feste beltet på bussen er på 1500 kr.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...