Annonse
Nea Radio

Jerv:

Har påvist 60 jervekull i 2021

JERVEKULL fra Snåsa 2021 fanget av viltkamera. Foto: SNO viltkamera

I vår og sommer er det påvist 60 kull med jervevalper i Norge. De årlige hiregistreringene av jerv viser en nedgang på tre kull sammenlignet med i fjor, viser tall fra Rovdata.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 05.10.2021 kl 08:07

Annonse

Hvert år gjennomføres det en kontroll av kjente og nye ynglelokaliteter for jerv over hele landet med mål om å registrere årets jervekull. Feltarbeidet ledes av Statens naturoppsyn (SNO), mens Rovdata går gjennom og kvalitetssikrer datamaterialet i etterkant.

Uendret bestand

Årets resultat viser at antall jervekull har holdt seg stabilt de siste årene.

– Det er påvist henholdsvis 62, 63 og 60 dokumenterte og antatte jervekull i Norge de tre siste årene. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, skriver Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Størst endringer i nord og Hedmark

Det er rovviltregion 8 (Troms og Finnmark) og region 5 (Hedmark) som har størst endring i antall kull fra i fjor til i år. I region 8 er det en nedgang på ni kull sammenlignet med i fjor, mens det er en oppgang på ni kull i region 5. I region 7 (Nordland) ble det registrert en nedgang på fire kull, i region 3 (Oppland) en oppgang på ett kull, mens antall kull i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag ) var uendret.

Over bestandsmålet

Det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull er fordelt på fem forvaltningsregioner for jerv i Norge. Årets resultat ligger over det fastsatte målet i alle regionene, unntatt region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark).

Det vil variere hvor mange av de voksne tispene som føder valper det enkelte år, blant annet på grunn av alderen til tispene og tilgang på mat i perioden før ynglesesongen. Rovdata anvender derfor et gjennomsnitt av antall kull de tre siste årene når bestandsstørrelsen skal estimeres.

– Når vi ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av myndighet til rovviltnemdene, så er alle fem rovviltregionene på eller over bestandsmålet, forklarer Kindberg.

386 voksne jerver

Ut fra gjennomsnittet av antall kull de tre siste årene beregner Rovdata også hvor mange voksne dyr bestanden bestod av i vår, før årets kull ble født. Det blir da tatt utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– Det er i år estimert rundt 386 individer i landet, som er på samme nivå med 382 individer i 2020. Et år med 58 påviste ynglinger har gått ut (2018) og er erstattet av et år med 60 ynglinger (2021), noe som gir lite utslag på den estimerte bestandsstørrelsen. Resultatet stemmer også godt med estimatet på 378 voksne jerver vinteren 2019/2020 fra en fangst-gjenfangst modell basert på DNA-data, sier Kindberg.

Åtte kull felt i hiuttak

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av åtte av de 60 påviste jervekullene i år. Det er skutt 5 tisper og 18 valper, melder Rovdata.

Annonse