Annonse
Nea Radio

– Lavmål av fylkesmannen

Holtålen kommune etterlyser svar om Gauldalsløypa.

GAULDALSLØYPA: Fra åpninga av traséen 1. januar. Foto: Per Magne Moan

Ble lovet svar innen utgangen av august. Nå har kommunen skrevet brev der de krever at Fylkesmannen svarer.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 12.09.2019 kl 15:50

Annonse

1. januar i år åpnet snøskuterløypa mellom Ålen og Tydal - Gauldalsløypa. Sesongen ble avsluttet palmehelga i forbindelse med reinflytting.

I juni evaluerer formannskapet løypa og like etter dette møtet får rådmann Marius Jermstad telefon fra Fylkesmannen, som opphever kommunes vedtak. Dette begrunnes blant annet med manglende kartlegging av både av friluftsliv og ornitologiske observasjoner.

I tillegg mener Fylkesmannen at kommunens saksbehandler i arbeidet med etableringa av løypa, har vært inhabil.

I ettertid har de fleste forholdene nå blitt ryddet opp i, bortsett fra kartleggingen av det ornitologiske mangfoldet.

Ordfører Jan Håvard Refsethås sier at på dette området vet rett og slett ikke kommunen hva Fylkesmannen er ute etter og har etterlyst hjelp fra Fylkesmannen flere ganger i sommer.

Den 18. juli kom det frav fra Fylkesmannen der det ble lovet svar i løpet av august.

9. september er dette svaret ennå ikke kommet og rådmann Marius Jermstad og ordfører Jan Håvard Refsethås skriver da et brev til Fylkesmannen.

I brevet står det blant annet at det er en alvorlig ting når Fylkesmannen i Trøndelag opphevet et kommunestyrevedtak.

– Vi ber om en nærmere begrunnelse på punktene om manglende kartlegging både av friluftsliv og ornitologiske observasjoner. Vi kan ikke forstå at det kan være så vanskelig å gi oss dette svaret, da vi må legge til grunn at begrunnelsen forelå klart og tydelig allerede da opphevelsesvedtaket ble gjort.

Det stilles også spørsmål ved Fylkesmannens troverdighet og ansvarlighet når kommunen først får vedtaket om opphevelse av Gauldalsløypa etter at pressen har publisert saken.

Vet ikke hva kravet fra Fylkesmannen er

– Det anføres også at klagerne i saken har mottatt vedtaket om opphevelse før kommunen. Det er i ettertid blitt kjent at blant klagerne er det nære relasjoner til saksbehandlere hos Fylkesmannen. En tar for øvrig til etterretning at Fylkesmannen ser bort fra viktigheten av medvirkning, samarbeid og samråd i denne saken. Det er i sakens anledning ikke mottatt skriftlige svar på de henvendelser kommunen har etterspurt i etterkant av opphevingen, heter det i brevet.

Fylkesmannen har riktignok henvendt seg telefonisk til kommunen hvor det blant annet hevdes at den ornitologiske undersøkelsen ikke holder mål da en saksbehandler hos Fylkesmannen har nærgående kjennskap til den ornitologiske foreningen (NOF).

– Er det da slik å forstå at NOF ikke tilfredsstiller den faglige kompetansen Fylkesmannen etterspør? heter det videre i brevet fra Holtålen kommune.

Videre står det:

Det ble forøvrig fra Fylkesmannens side den 09.01.2018 skrevet følgende: Fylkesmannen i Trøndelag har sjekket den planlagte traseen mot kjente sensitive artsdata. Vi kan ikke se at det er registreringer i nærheten av den planlagte traseen. Dette er poengtert i saksutredningen.

Når det gjelder klassifiseringen av friluftslivet er Fylkesmannen kritisk til kommunens kartlegging. Som en forstår er det kritikkverdig at selve veien ikke er klassifisert. I saksutredningen fra kommunen er dette gjort rede for. Begrunnelsen har vært selve trafikkmønsteret for veien der veien har over 20.000 passeringer, noe som ikke er hensyntatt i Fylkesmannens vurderinger. Når kommunen etterspør hva som ikke er tilfredsstillende, uteblir ett konkret svar.

Den 18.09.2018 ble traseen befart av Fylkeskommunen uten noen kritikkverdige forhold.

Sist fredag ble det fra Fylkesmannen gjort telefoniske henvendelser til Plankontoret der det stilles spørsmål rundt Plankontorets rolle i saken. Dette har blitt gjort rede for i mange omganger og forklart at det er kommunen som har gjennomført selve klassifiseringen, men vedkommende saksbehandler hos Fylkesmannen har vanskelig med og ta dette inn over seg. Det ble også fra nevnte

Som nevnt fremkom det at en tidligere leder av NOF forening hadde deltatt i saksbehandlingen. Det hevdes også at enkelte av klagerne har nære relasjoner til saksbehandlere hos FM. Hvis detter er tilfelle, vi hevde at FM er utsatt for samme type inhabilitet som oss (underordnet inhabilitet). Vi vedlegger en smørbrødliste fra vår adv. i forbindelse med slik inhabilitet. Vi ber om FM snarest kartlegger om så er tilfelle, og gjør nødvendige skritt i så måte.

Måten FM saksbehandler opptrer på i telefon kan tyde på at følelser og personlige preferanser kan ha tatt litt overhånd.

Vi sender dette brevet pr post, slik vi mener ryddig saksbehandling skal foregå, men sender også gjenpart pr e-post til Fylkesmannen personlig, og en gjenpart til departementet.

Vi gjentar at vi er avhengig av et skriftlig, opplysende svar på hvilke feil og mangler det er ved vår saksbehandling knytting til kartlegging for å kunne jobbe videre med saken.

– Lavmål

Ordfører Jan Håvard Refsethås er forundret over at det skal være så vanskelig å få et svar.

– Det er en alvorlig inngripen i vår demokratiske rett når Fylkesmannen opphever vedtak gjort i kommunestyret. Da skulle det bare mangle om vi ikke får svar på papir slik at vi kan bruke dette videre i vår saksbehandling, sier han og kaller det lavmål av en fylkesmann at svarfristen ikke overholdes.

Hør intervju med Refsethås her:

Nøkkelord

Annonse