ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gauldalsløypa:

– Svært negativt for kommunen

Arkivbilde

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet, grunneiere, setereiere, hyttefolk og friluftslivfolk.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.09.2020 kl 13:40

ANNONSE
Annonse

Saken om etablering av Gauldalsløypa er for tiden ute på høring, etter at Fylkesmannens overprøving av Holtålen kommunestyres vedtak 14. juni 2018 om etablering av skutertrasé mellom Ålen og Tydal.

Dette har gjort at flere momenter som som Fylkesmannen påpekte, er utredet, blant annet det ornitologiske mangfoldet langs deler av traséen.

Før ferien ble saken lagt ut til høring og flere uttalelser har kommet, deriblant en samlet uttalelse fra Naturvernforbundet, grunneiere, setereiere, hyttefolk og friluftslivfolk.

Les høringsuttalelsen her:

– Med utgangspunkt i forrige behandling og nye momenter som er kommet til bla gjennom Borgos sine vurderinger, fraråder vi at det gås videre med utarbeiding av kommunal forskrift for Gauldalsløypa. Saken er tidligere opphevet av Fylkesmannen.

Etablering av snøskuterløype til fornøyelseskjøring er etter vårt syn svært negativt for kommunen. I alle fall er det Motorferdselloven med forskrift som gjelder, og som skal regulere slik aktivitet. Denne loven må følges også i Holtålen – slik at en ikke kommer i sterk konflikt med eksempelvis reindrifta, friluftsliv og naturmangfold, og skaper unødvendige konflikter i lokalsamfunn.

Dersom kommunen tross våre merknader fortsetter prosessen med å etablere snøskuterløyper til fornøyelseskjøring i Holtålen, krever vi at det utarbeides en samlet plan for alle ønskelige skutertraseer innen kommunens grenser.

Holtålen Snøskuterklubb har ønsker om å etablere en rekke skuterløyper i kommunen. Her er etablering av Gauldalsløypa bare en prøvestein for deres videre arbeid. Alle disse planene om etablering av traseer må legges frem for en samlet kommunal vurdering.

Argumentasjon og begrunnelse

Vi har gjennomført en runde med Gauldalsløypa i Holtålen kommune. Løypa ble i sin tid foreslått av Holtålen Snøscooterklubb som eneste fornøyelsesløype for snøskuter i kommunen. Kommunestyret gjorde vedtak som i hovedsak fulgte snøscooterklubbens forslag. Løypa gikk gjennom de sentrale områdene i en av de lengste og vakreste seterdalene i kommunen.

Kommunestyrets vedtak ble påklaget av 6 hytteeiere/20 personer ved Håen hyttefelt samt 9 andre enkeltpersoner. Vedtaket ble av Fylkesmannen i Trøndelag kjent ugyldig og opphevet med bla begrunnelse i brudd på flere av forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. kravene til saksbehandling etter forskrift og veiledere.

Holtålen kommune har således pr i dag ikke noe vedtak om løype som heter Gauldalsløypa. Vi minner om at Fylkesmannens opphevelsesvedtak av Gauldalsløypa ikke har tatt standpunkt til selve snøskutertraseen i forhold til Motorferdselloven m/forskrift – ulemper for natur og friluftsliv i løypens influensområde - og heller ikke til ulemper for reindrifta.

Under forrige behandling av Gauldalsløypa ble skuterløypa for fornøyelseskjøring lagt i samme trase som en mangeårig preparert skiløypetrase. Dette er ikke i samsvar med Motorferdsellovens forskrift og merknader.

Evaluering etter en vinter med løype til fornøyelseskjøring viser at friluftslivet i skuterløypens influensområde ble svært skadelidende, med meget stor økning i skutertrafikken – støy og forurensing uforenelig med tradisjonelt friluftsliv i samme løype/område.

Det er derfor merkelig at Holtålen kommune på nytt fremmer samme snøskutertrase til behandling, i stedet for å sende saken tilbake til Holtålen Snøscooterklubb, slik som plan- og miljøsjefen foreslo forrige gang.

Vi har lest gjennom innspillbrevet fra kommunen datert 09.07.20 og kan ikke se at det er nye momenter her i forhold til tidligere behandling.

Vi er imidlertid kjent med møtereferat fra møte 30.10.2019 mellom Holtålen kommune og Fylkesmannen og hva referatet bla sier om Friluftkartlegging og Rovfuglkartlegging.

Vi er også gjennom lokalavisa Arbeidets Rett 4. mai gjort kjent med artikkel med slik overskrift: «Rovfugl og friluftsliv er nå kartlagt i Gauldalsløypa:»

Vi henvendte oss til Holtålen kommune og ba om å få tilsendt kartlegginga som lå til grunn for avisartikkelen. Vi fikk tilsendt vurderinger foretatt av Fjelloppsyn Terje Borgos. Vurdering av rovfugl mm er datert 10.02.2020 og vurdering av friluftslivsområder er datert 31.03.2020.

Fra Borgos sine vurderinger siteres:

- Mangelfull kartlegging deriblant områder som ikke er vurdert

- De ikke kartlagte områdene gis status som viktige friluftsområder også løypetraseen

- Graftåskjølen-Målåsetre: Privat område. Nærområde til deler av Ålen sentrum. Er utgangspunkt for etablert skiløype inn mot Rensjøen og Folldalen. Nærområder for hytter beliggende ved Målåsetre parkering. Målåsetre parkering er også utgangspunkt for preparert skiløype inn til Hovsbua.

- Tverråa-Hovsbua: Etablert og preparert skiløype som følger sommervegen gjennom allmenningen inn til Hovsbua. Nærområde for hyttene på privatområde ved Håen. Her vil vi tilføre: Nærområder for setre og fritidshus innover dalen.

- Hovsbua-Syosen-Gaulhåen-Riasten-Tydals grense: Dette omfatter begge sider av Riastvegen mellom registrerte område 13 i nord og registrert område 14 og 15 i sør samt områdene som ikke er registrert rundt Riasten og Stor-Øvlingen. Hele det berørte området er statsallmenning og gis status som viktig friluftslivsområde. Viktige nærområder for brukerne av hyttene ved Tjønnvollåsen/Riasten samt Stor- Øvlingen. Det prepareres skiløyper innen området i forbindelse med påsken. Trondhjem Turistforening har merket sommer- og vinterrute fra Målåsetre gjennom området via hytta ved Rundhaugtjønna (Kjølihytta).

- Fra Borgos sin viltkartlegging datert 10.02.02 siste avsnitt: De registreringer som er påpekt i dette notat, sammen med generell status for statsallmenninger som særlig viktige friluftsområder, er et forhold som må tas med i vurderingen av Gauldalsløypas innvirkning på dyre- og fuglelivet samt generelt friluftsliv i perioden som Gauldalsløypa planlegges åpnet.
Vurderinga av friluftslivsområder av Terje Borgos gir viktig bekreftelse på påstander vi hevdet i høringsuttalelser og klagebrev under forrige behandling og som vi ikke fikk gjennomslag for.

I forskriftens § 4a 5. ledd står blant annet:

«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta Særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten til de som kjører og andre».

Vi kan ikke se at friluftslivet ble særskilt hensyntatt – heller tvert imot - ved forrige behandling.

Tidligere fjelloppsynsmann T. Borgos har i sin «Vurdering av friluftslivsområdene i tilknytning til Gauldalsløypa» - etter oppdrag fra Holtålen kommune – konkludert med at totalt sett er området et VIKTIG FRILUFTSOMRÅDE. Dette fordi det er statsallmenning – og fordi det er nærområde til hytter/hyttefelt og setrer innover dalen, og fordi det over flere år har vært etablerte skiløyper der.
Nærområde for hytter/setrer har gjennom generasjoner blitt benyttet til friluftsaktiviteter – de senere åra ved velpreparerte skiløyper gjennom seterdalen. Det er helt uakseptabelt at en snøskuterløype til fornøyelseskjøring legges i samme trase/område.
For å belyse saken ytterligere, gjengir vi også 3 mindre deler av 2 avisinnlegg i Arbeidets Rett som Arvid Bårdstu hadde ved forrige behandling:

7. mai 2015 vedtok Stortinget en endring i loven som åpner for fornøyelseskjøring med stemmene til H, FrP og SP. Resten var i mot. Stortingsrepresentant Heidi Greni (SP) sa i debatten at hun var «overrasket over hvor mange i stortingssalen som ikke hadde tiltro til lokaldemokratiet». Miljøvernminister Trine Sundtoft (H) beroliget disse, bestående av MDG, SV, Ap, Venstre og Krf, med at «det var lagt klare rammer for hva kommunene kunne gjøre» og at de i loven la opp til at det ikke ville bli noen snøskuterløyper hvis de var til «vesentlig ulempe for naturmangfold og friluftsliv».

Hele stortingsdebatten kan sees på www.stortinget.no.

Lokalt skjønn. Når det gjelder det lokale skjønnet syns jeg tidligere statsråd Elvestuen har en saklig og lett forståelig vurdering av det:

«Forvaltningsloven § 34 sier at der et statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. I tilfelle der kommunen har brutt loven eller gått ut over de rammene som loven setter, handler det imidlertid ikke om utøving av skjønn, men om riktig anvendelse av regelverket. Fylkesmannen vil ha både rett og plikt til å oppheve vedtak som lider av feil som etter forvaltningsloven medfører at de er ugyldige».

Kanskje er det slik at ei snøskuterløype i samme trasè som de som kjører på dispensasjon og de som går på ski, ikke er mulig å få til med dagens lovverk. Hvorvidt det finnes andre trasemuligheter, tok ikke kommunen seg tid til å finne ut.

På vegne av organisasjoner og privatpersoner oppsummert øverst i høringsnotatet.

Roald Evensen og Olav Nyrønning

Følgende organisasjoner og personer gir denne uttalelsen i saken:

Naturvernforbundet i Rørosregionen v/Marit Ose, Rune Sandkjernan, Gunn Merethe Prytz

Naturvernforbundet i Trøndelag v/Magne Vågland (leder) og org.sekretær Hallgeir F. Opdal

Naturvernforbundet v/ Christian Børs Lind og Per Flatberg.

Grunneiere, setereiere, hyttefolk og friluftslivfolk:

Anders Hov, Astrid Brennås Hov, Olav Nyrønning, Biggles Nyrønning, Jon A. Hov, Jorun Hov, Jon Anders Grytbakk, Laila Folde, Roald Evensen, Tove Volden Evensen, Lars Eilif Hofstad, Per Magnar Volden, Marte Volden, Bergsvein Hov, Vibeke Hov, Jon Georg Hov, Arild Ramberg, Trine Marie Stene, Gudlaug Jorid Ramberg, Kjell Steinar Pettersen, Arne Ljones, Tove Strøm, Arve Kristiansen, Jorunn Reitan, Marit Reitan, John L. Hov, Marit Hov, Gerd Rognså, Hjalte Gill Rognså, Jon Morten Engan, Borgny Hov, Jørgen Selmer, Ingrid Aa Selmer, Kjersti Selmer, Reidar Selmer, Øystein Nyrønning, Magne Idar Evenås, Reidar Mylius.

Nøkkelord

ANNONSE