ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Malvik Høyres busdsjettforslag:

Går ikke for fjerning av eiendsomsskatten

Eva Lundemo i Malvik Høyre. Foto: Privat

– For oss er det viktig å være et ansvarlig velgervalg. Vi vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten på sikt, men det er en del grep som må tas før vi når dit, sier gruppeleder Eva Lundemo. Les alt om Malvik Høyres budsjettforslag her!

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På vegne av Malvik Høyre, har jeg gleden av å presentere vårt innspill til budsjett for 2021, og økonomiplan for perioden 2022-2024.

Ny barnehage på Vikhammer

De som bor og sogner til tettstedet Vikhammer, har ventet alt for lenge på ny barnehage. Vi i Malvik Høyre mener at dette vil komme raskere på plass, og redusere kommunens låneopptak, dersom barnehagen bygges i privat regi.

Vi er tydelig på at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas. Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning, og stabil bemanningssituasjon som sikrer god kvalitet for brukerne av barnehagene.

Uten private barnehager ville vi faktisk ikke hatt full barnehagedekning, og brukerundersøkelsene viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet.

De fleste store barnehager i Malvik kommune er både bygget og drevet, i kommunal regi. Malvik Høyre ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen, og vil alltid jobbe for en likebehandling av offentlige og private barnehager.

Vi mener derfor det vil være et bra supplement, dersom vi slipper til private i en stor barnehage i kommunen, og mener derfor det er helt rett å tilby oppdraget med ny barnehage på Vikhammer, til private drivere og utbyggere.

Høyre foreslår derfor:

Punkt om ny sentrumsbarnehage på Vikhammer tas ut av økonomiplanens investeringsbudsjett.

Basert på rådmannens budsjettforslag betyr det at det for 2021 tas 17,5 millioner ut av planen, samt 52 millioner for 2022.

Ved at man reduserer låneopptaket med 17,5 millioner i 2021, vil dette gi en halvårseffekt på kr. 270 000 i reduserte renteutgifter, dersom man legger en rente på 3 % til grunn.

Rådmannen legger frem sak for kommunestyre, der vedtak om bygging av ny barnehage på Vikhammer sentrum, gjøres om fra bygging i kommunal regi til at barnehagen bygges i privat regi.

Mobbeombud

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer både helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø.

Dessverre blir barn mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik.

Kommunen må sette ned foten mot mobbere, og vi må aldri gi opp kampen mot mobbing. Vi må vise handlekraft, og vi må innse at mobbing er et samfunnsproblem.

Vi mener mobbeombudet møter oppgaven med et glødende engasjement, bred kompetanse, innsatsvilje og fokus på å skape kommunale tjenester som er hjelpsomme og nyttige for barn og familier.

Mobbeombudet fyller en rolle som manglet, en ombudsrolle uavhengig av politisk og administrativ ledelse som kan bidra til å styrke kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og skole/barnehage til barnets beste.

Malvik kommune har siden oktober 2019 hatt en egen kommunal ordning med Mobbeombud, prøveperioden var forutsatt å vare i 18 mnd. ut mars 2021. Grunnet de utfordringer Covid 19 har gitt, er vi i Malvik Høyre enige med rådmannen, og vil forlenge prøveperioden ut 2022. Det politiske flertallet har valgt å fjerne penger til mobbeombudet både i budsjett og i økonomiplan. Vi ønsker å opprettholde mobbeombudet, og prioriterer derfor penger til dette.

Høyre foreslår derfor:

Prøveperioden for Mobbeombudet forlenges ut 2022.

Punkt om mobbeombud tas inn i økonomiplanen.

Basert på rådmannens forslag betyr det at det for 2022 settes kr. 650.000 inn i økonomiplanen, samt kr. 950.000 for hvert av årene 2023 og 2024.

Skoleskyss

De topografiske forholdene i Dalabakken opp forbi Sparkjøp, har en stigning på om lag 120 meter på 800-850 meter, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig stigning, på 15%. De siste 300 meterne opp til Sparkjøp har en stigning på over 20%.

I statens vegvesen sin håndbok N-100 angående stigning og tverrfall i gang- og sykkelveger står det at en gang- og sykkelveg kan ved en avstand på 35 til 100 m, maksimalt ha en stigningsgrad på 5 % «i sentrumsområder» og 7% «utenfor sentrumsområder».

Ved en avstand på over 100 m, kan en gang- og sykkelveg maksimalt ha en stigningsgrad på 5 %, både når det gjelder definisjonen «i sentrumsområder» og «utenfor sentrumsområder». Dette mener vi i Malvik Høyre ikke står i forhold til det rådmannen skriver i brev av 15. mai 2020: «Skolevegen ansees som ikke farlig eller vanskelig.»

Vi mener derimot at skolevegen, slik den er pr i dag, fremstår som en vanskelig skolevei. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. En god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer.

Vi i Malvik Høyre mener derfor det blir rett å innvilge skoleskyss for alle elever med adresse på Øvre Sveberg, Svehøgda, Sveberglia, Sveabakken, Nypevegen, Blåbærvegen og Kindsethvegen til Hommelvik ungdomsskole, inntil ny alternativ skolevei vei mellom Sveberg og Hommelvik etter planen er ferdigstilt i 2024.

Vi i Malvik Høyre har i mange år jobbet for at hele veitraseen mellom Sveberg – Hommelvik skal bli en realisert. Vi har hele tiden ment at behovet for en ordentlig vei reelt.

Vi er derfor glade for kommunestyrets vedtak om at planlegging og prosjektering av denne veien, sees i sammenheng med framdriften til Nye veier med utvidelse av E6, tunnelmasser og krysset på Sveberg. Planlegging og prosjektering skal nå videreføres i 2021, og etappe en på veien, skal være ferdig i 2023, og etappe to skal være ferdig alt i 2024.

Ny vei fra Sveberg til Hommelvik, tror vi, vil medføre at ungdommene i større grad kan sykle og gå til både skole, trening og øvinger i Hommelvik. De vil ikke være avhengig av å bli kjørt av foreldrene. Ut fra et folkehelseperspektiv, med mindre biltrafikk og mer forflytning med bruk av kroppen, vil dette gi store gevinster.

Høyre foreslår derfor:

Punkt om skoleskyss mellom Sveberg og Hommelvik ungdomsskole, tas inn i økonomiplanen.

Basert på tall fra rådmannens avsettes kr. 260.000 i budsjett for 2021, og kr. 260.000 hvert av årene 2022, 2023 og 2024 i økonomiplanen.

Eiendomsskatt

Inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene. Det er ikke kommunens penger. Eiendomsskatten rammer minstepensjonister, som sitter med sin gamle bolig de har jobbet ett langt liv for å bygge opp og helt eller delvis betale ned lånet på. I dag sitter de kanskje som minstepensjonister, og har forhåpentlig vis nok utbetalt til å ha et verdig liv, men så kommer eiendomsskatten og dette ødelegger ofte regnestykket.

Det rammer også unge folk i etableringsfasen, de er nygifte, kanskje fått ett barn eller to. Hvis de er så heldige at de får kjøpt seg hus eller leilighet, har kanskje ikke så mye egenkapital, men med god hjelp av banken, får de kjøpe bolig. Den kan være fra 80-100 % belånt. Dette er ikke med i vurderingen når eiendomsskatt skrives ut. Det er jo i realiteten banken som er største «eier», men dette paret får på toppen av lån, denne urettferdige skatten tredd ned over hodet.

Eiendomsretten er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Den gir trygghet for den enkelte, og fremmer ansvar og skaperkraft. Inngrep i eiendomsretten, for eksempel gjennom eiendomsskatt, krever derfor en særlig begrunnelse. Malvik Høyre vil alltid arbeide for å holde skattetrykket så lavt som mulig.

Eiendomsskatt ble innført i Malvik kommune fra og med budsjettåret 2014, og skulle gå til finansiering av nyinvesteringer i Malvik kommune.

Fra 2009 fram til utgangen av 2019 er det gjort store løft og investeringer på kommunale bygg. Formålsbygg er det samme som kommunale tjenestebygg, dette kan være helsebygg, kulturbygg, barnehager og skoler. Disse investeringene er gjort blant annet gjennom bruk av penger fra eiendomsskatt.

I den kommende tiden er det lagt opp til bygging av ny ungdomsskole på Vikhammer, ny kommunal barnehage på Vikhammer og ny flerbrukshall i Hommelvik.

Den samlede investeringen i utvalgte formålsbygg i Malvik kommune, var per 31.12.2019 på 707 millioner kroner. Finanskostnadene, det vil si renter og avdrag som gjelder samlet finansiering av investeringene, har vært på om lag 194 millioner kroner i perioden 2014-2019. Netto inntekter fra eiendomsskatt utgjorde i samme periode 154 millioner kroner. De samlede inntektene fra eiendomsskatten var per 31.12.2019 om lag 40 millioner kroner lavere enn rente- og avdragsutgiftene som disse formålsbyggene har utløst. Eiendomsskatten har dermed vært lavere enn utgiftene.

Alle investeringer i formålsbygg har siden innføringen på en måte vært nødvendige, og årsaken til at vi er der vi er, skyldes vel manglende nyinvesteringer og vedlikehold over en lang tidsperiode.

Da Malvik Høyres, Gudmund Beitland, overtok som ordfører i 2003, tok han over en kommune som over tid var vann-styrt økonomisk. Malvik Kommune var på lista over de kommuner med dårligst økonomi, ROBEK-lista, og var under overvåkning, og hadde ikke handlefrihet i eget hus. Gjennom godt arbeide over 4 år, klarte den borgerlige siden, med Malvik Høyre i spissen, å snu økonomien, uten eiendomsskatt. Dette viser at det er mulig å drifte en kommune, uten den urettferdige eiendomsskatten.

Normalt ville vi i Malvik Høyre ha foreslått å avvikle eiendomsskatten. Vi kunne faktisk, hvis bygging av ny barnehage på Vikhammer sentrum blir gjort i privat regi, foreslått at eiendomsskatten på 33,8 millioner for 2021 halveres til 16,9 millioner, og at eiendomsskatten ble fjernet helt fra 2022. Men for oss er det viktig å være et ansvarlig velgervalg, og mener det er en del grep som må gjøres før vi når dit.

Vi må over tid, effektivisere kommunal drift. Vi må få flere tjenester ut av hver krone. Men, kanskje enda viktigere, vi skal legge til rette for ett aktiv næringsliv i kommunen, med forutsigbare rammer. Dette mener vi vil gi investering- og etableringslyst i kommunen. Økt aktivitet og investeringer i kommunen, vil i neste omgang være med å gi økte inntekter til kommunekassa, som kan være med å finansiere bortfall av eiendomsskatten. Økt etablering av næringsaktiviteter, vil også i neste omgang gi tilflytting til kommunen, og økte skatteinntekter. Vi må også nå huske på at vedlikeholdssiden i budsjettet tilføres tilstrekkelig med midler, slik at et godt vedlikehold fører til lang levetid på alle formålsbygg.

Men la det ikke herske noen tvil, vi i Malvik Høyre vil fremdeles jobbe for å avvikle eiendomsskatten. For å realisere dette, må vi stadig videreutvikle vår politikk, i tråd med både samfunnsendringer og vi må se hele det økonomiske bildet.

Vi må selvfølgelig sørge for å etterleve kommuneloven, gjennom blant annet å ha tilstrekkelig årlig overskudd som avsettes disposisjonsfondet. På sikt vil dette gi overskudd, og frie fond vil være det som skal skape muligheter for investeringer i det lange løp.

Med en sterk og god administrasjon og økonomiavdeling, en streng budsjettdisiplin, et godt samarbeid og ikke minst, viktige bidrag fra de ansatte, i tillegg til en likebehandling av offentlige og private barnehager, gode av statlige overføringer fra regjering og storting, mener vi å kunne skape et handlingsrom i kommuneøkonomien.

Med vennlig hilsen

Eva Lundemo Fosmo

Nøkkelord

ANNONSE